במדבר רבה ב י

<< · במדבר רבה · ב · י · >>

י.    [ עריכה ]
"וְהַחֹנִים קֵדְמָה מִזְרָחָה דֶּגֶל מַחֲנֵה יְהוּדָה וְגוֹ'" הה"ד (משלי ג, יט): "ה' בחכמה יסד ארץ וגו'" ברא הקדוש ברוך הוא ארבע רוחות לעולם מזרח מערב צפון ודרום מזרח משם האור יוצא לעולם מערב אוצרות שלג ואוצרות ברד וקור וחום יוצאין לעולם דרום טללי ברכה וגשמי ברכה יוצאין לעולם צפון משם החשך יוצא לעולם..
וכשם שברא הקב"ה ד' רוחות העולם כך סיבב לכסא ד' חיות ולמעלה מכולם כסא הכבוד וכנגדן סידר הקדוש ברוך הוא הדגלים למשה אמר לו הקב"ה משה מזרח שממנו אור יוצא לעולם יהיה כנגדו יהודה שהוא בעל מלוכה שנאמר "והחונים קדמה מזרחה דגל מחנה יהודה וגו' ועליו שבט יששכר" שהוא בעל תורה שנאמר (דה"א יב, לג): "ומבני יששכר יודעי בינה לעתים" וכן הוא "אומר והחונים עליו מטה יששכר וגו'" "ועליו זבולון" שהוא בעל עשירות כמה דכתיב "זבולן לחוף ימים וגו'" וכן הוא אומר "מטה זבולן וגו'" "כל הפקודים למחנה יהודה ראשונה יסעו" שכן התורה נקראת ראש (משלי ח, כג): "מעולם נסכתי מראש" ואומר (קהלת ז, יב): "כי בצל החכמה בצל הכסף" ואומר (מיכה ב, יג): "ויעבור מלכם לפניהם וה' בראשם".
את מוצא בכל מקום יהודה תחלה לחנייה דגל יהודה תחלה שנאמר "והחונים קדמה וגו'" תחלה לנסעים שנאמר "ראשונה יסעו" לקרבנות יהודה תחלה שנאמר "ויהי המקריב וגו'" למלחמה יהודה תחלה שנאמר (שופטים א, א): "מי יעלה לנו אל הכנעני בתחלה. ויאמר ה' יהודה יעלה" וכתוב אחד אומר "ויאמר ה' יהודה (יעלה) בתחלה" וכשיבא המבשר יהודה מתבשר תחלה שנאמר (נחום ב, א): "על ההרים רגלי מבשר משמיע שלום חגי יהודה חגיך" הרי מן המזרח.
ודרום טללי ברכה וגשמי ברכה יוצאין ממנו לעולם יהי כנגדו שבט ראובן שהוא בעל תשובה ותשובה מדה טובה ורחמיו של הקדוש ברוך הוא באים על הבריות בשעה שהם עושין תשובה הה"ד "דגל מחנה ראובן תימנה וגו'" ועליו גד שהוא בעל גדוד שנאמר (בראשית מט, יט): "גד גדוד יגודנו" ראובן בתשובה וגד בגבורה ושמעון באמצע לכפר עליו הה"ד "והחונים עליו מטה שמעון וגו' ומטה גד וגו' כל הפקודים למחנה ראובן וגו' ושניים יסעו" שהתשובה שניה היא לתורה.
לאחר שהיו נוסעים אלו שני דגלים היו הלוים נוסעים את המשכן הה"ד "ונסע אהל מועד מחנה הלוים וגו'".
מערב אוצרות שלג ואוצרות ברד וקור וחום וכנגדן אפרים ובנימין ומנשה ומי יעמוד לפני שלג וברד אפרים ומנשה ובנימין שנאמר (תהלים פ, ג): "לפני אפרים ובנימין ומנשה עוררה את גבורתך" ושכינה לעולם במערב בגבול בנימין שנאמר (דברים לג, יב): "לבנימין אמר ידיד וגו'" הה"ד "דגל מחנה אפרים לצבאותם ימה וגו' ועליו מטה מנשה וגו' ומטה בנימין ונשיא וגו' כל הפקודים למחנה וגו' ושלישים יסעו" נאה לתורה ולתשובה גבורה כדי שיתגבר אדם בתורה ויתגבר על יצרו.
צפון משם החשך יוצא לעולם וכנגדן שבט דן למה שהוא החשיך העולם בע"ז שעשה ירבעם שני עגלי זהב וע"ז חשך הוא שנאמר (ישעיה כט, טו): "והיה במחשך מעשיהם" וחזר ירבעם על כל ישראל ולא קבלו ממנו אלא שבט דן שנאמר (מ"א יב, כח): "ויועץ המלך ויעש שני עגלי זהב וגו' ואת האחד נתן בדן" ולכך צוה הקב"ה שיחנה דן בצפון הה"ד "דגל מחנה דן צפונה וגו' ועליו שבט אשר" מאיר על החשך שנאמר (דברים לג, כג): "ולאשר אמר ברוך וגו' וטובל בשמן רגלו" וכן הוא אומר "והחונים עליו מטה אשר" "ועליו נפתלי" שהוא מלא ברכה כדי לפרנס כמה דכתיב "נפתלי שבע רצון וגו'" וכן הוא אומר "ומטה נפתלי וגו' כל הפקודים למחנה דן וגו' לאחרונה יסעו לדגליהם" שכל מי שעובד ע"ז הולך לאחור ולא לפנים לכך נאמר "ה' בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה".
כשם שברא הקדוש ברוך הוא ד' רוחות וכנגדן ד' דגלים אף כך סיבב לכסאו ד' מלאכים מיכאל וגבריאל ואוריאל ורפאל מיכאל בימינו כנגד ראובן למה נקרא שמו מיכאל בשעה שעברו ישראל בים פתח משה בשירה "מי כמוך וגו'" מי שסיים את התורה אמר (דברים לג, כו): "אין כאל ישורון" "'מִי' כָמוֹךָ" "אין "כָּאֵל"" הרי מיכאל..
אוריאל משמאלו כנגד דן שהוא בצפון למה נקרא שמו אוריאל בשביל תורה נביאים וכתובים שהקב"ה מכפר עליו ומאיר להם לישראל שנאמר (ישעיה ס, א): "קומי 'אורי' כי בא אורך" ודוד אמר (תהלים קיח, כז): "'אל' ה' ויאר לנו" הרי אוריאל וכן הוא אומר (מיכה ז, ח): "כי אשב בחשך ה' אור לי".
גבריאל מלפניו כנגד מלכות יהודה ומשה ואהרן שהיו במזרח ולמה נקרא שמו גבריאל ביהודה כתיב "כי יהודה 'גבר' באחיו וגו'" ובמשה כתיב "ויקרא אל משה" וכתיב (ישעיה ט, ה): "ויקרא שמו פלא יועץ 'אל' גבור" הרי גבריאל.
רפאל כנגד אפרים ולמה נקרא שמו רפאל כדי לרפאות שברו של ירבעם שיצא מאפרים שהוא במערב (במדבר יב, יג): "'אל' נא 'רפא' נא לה" הרי רפאל: