פתיחת התפריט הראשי

א. עריכה

"וידבר ה' אל משה ואל אהרן לאמר" בי"ח מקומות אתה מוצא משה ואהרן שוים כנגד י"ח ברכות שלשה אבות הראשונים משם אתה מוצא קבע שמתפללים שלשה פעמים ביום:

  • אברהם קבע תפלת בקר שנאמר (בראשית יט, כז): "וישכם אברהם בבקר וגו'" ואין עמידה אלא תפלה שנאמר (תהלים קו, ל): "ויעמוד פינחס ויפלל".
  • יצחק קבע תפלת המנחה שנאמר (בראשית כד, סג): "ויצא יצחק לשוח" ואין שיחה אלא תפלה שנאמר (תהלים קב, א): "תפלה לעני כי יעטוף וגו'".
  • יעקב קבע תפלת הערב שנאמר (בראשית כח, יא): "ויפגע במקום וגו'" ואין פגיעה אלא תפלה שנאמר (ירמיה ז, טז): "ואתה אל תתפלל בעד העם הזה וגו'".

בי"ח מקומות משה ואהרן מזוגין רמז לי"ח ברכות כנגד י"ח אזכרות שכתובות בשמע ישראל ובמזמור לדוד (תהלים כט, א): "הבו לה' בני אלים" שלשה אבות התקינו שמתפללים ג"פ ביום ומשה ואהרן ומן האזכרות האלו למדנו לי"ח ברכות: