בית שמואל על אבן העזר קסב

סעיף אעריכה

(א) בעשה:    כן הוא דעת רש"י והרמב"ם והעשה היא דכתיב אשר לא יבנה בית וילפינן בית א' הוא בונה ולא ב' בתים הוי לאו הבא מכלל עשה ולדעת התוס' עובר לאו אשר לא יבנה:

סעיף בעריכה

(ב) בעשה:    לדעת תוס' עובר בלאו וכן מונה הרמב"ן בכלל לאוין, ומ"ש הטור והמחבר בעשה לכאורה תמוה איזה עשה הוא כי לא מצינו שום עשה בזה ולדעת הרמב"ם אם חלץ א' מהן תו ליתא איסור דאוריית' בכולם רק מדרבנן אסורה ועיין במגיד:

סעיף העריכה

(ג) אסור לישא צרת קרובת חלוצתו:    שעשאו חכמים חלוצתו כגרושתו דאסורה אחותה, ואם אחותה נשאה לאחיו אז היא אסורה אף על גב דהיא אינה אסורה אלא מדרבנן אבל אם נשאה לאחר אז הצרה מותרת כן הוא לדעת תוס' והרא"ש והנ"י בשם הריטב"א וכ"כ בש"ג: