ביאור הלכה על אורח חיים תקס

סעיף אעריכה

(*) שאין בונים לעולם וכו':    וביהכ"נ וביה"מ שרי בכל ענין אף בסיד לחוד ובלא שיור אמה על אמה [מ"א ופמ"ג]:

סעיף בעריכה

(*) וכן התקינו שהעורך שולחן וכו':    וכשהאשה עושה וכו' וכשהחתן נושא אשה וכו'. וצ"ע שכל זה אין נוהגין כלל [ח"א]: