ביאור:תוספתא/סנהדרין/יג

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


תוספתא מסכת סנהדרין פרק שלושה עשר עריכה

העולם הבא עריכה

(א)

תנא: בני רשעי ישראל אין להם חלק לעולם הבא, ולא חיין לעולם הבא

שנאמר (מלאכי ג יט) כי הנה היום בא בוער כתנור וגו', דברי רבן גמליאל


ראו משנה י, א.
לדעת רבן גמליאל נענשים הבנים בעוון אבותם, או פשוט כיוון שגדלו בבית רשעים אינם נוהגים אלא כמוהם.
ר' אליעזר רואה את כל הגויים כרשעים, ואת העולם הבא כשמור רק ליהודים.
בית הלל טוענים שהשקולים מוטים כלפי חסד, ודינם כצדיקים.
בהמשך הברייתא נראה שענשם של הרשעים הגמורים הוא שיש להם חיי נצח וסבל נצחי, מעין ענשם של טנטלוס ושל סיזיפוס במיתולוגיה היוונית.רבי יהושע אומר: באין הן לעוה"ב, ולהלן הוא אומר (תהלים קטז ו) שומר פתאים ה' וגו'
ולהלן הוא אומר (דניאל ד יא-יב) גודו אילנא וקציצו ענפוהי, ברם עיקר שרשוהי בארעא שבוקו
אמר רבן גמליאל: מה אני מקיים (מלאכי ג יט) אשר לא יעזוב להם שורש וענף?
אמר לו: שאין המקום מניח המצות ושירי מצות להם ולאבותיהם בעולם
דבר אחר: שורש זו נשמה, וענף זה הגוף
ובני רשעי עובדי כוכבים לא חיין ולא נדונין.
ר"א אומר: כל עובדי כוכבים אין להם חלק לעוה"ב,
שנאמר (תהלים ט יח): ישובו רשעים לשאולה כל גוים שכחי אלהים
ישובו רשעים לשאולה - אלו רשעי ישראל; כל גוים שכחי אלהים - אלו עובדי כוכבים
אמר לו ר' יהושע: אילו אמר הכתוב ישובו רשעים לשאולה כל גוים, ושתק
היה אומר כדבריך: אלו רשעי ישראל ועובדי כוכבים
עכשיו שאמר הכתוב שכחי אלהים - הא יש צדיקים בעובדי כוכבים, שיש להם חלק לעולם הבא
בית שמאי אומרים: שלשה כתות הן: אחת לחיי העולם הבא
ואחת (דניאל יב ב) "לחרפות לדראון עולם", וכת שלישית.
אחת "לחיי עולם" - אלו צדיקים גמורים. אחת "לחרפות לדראון עולם" - אלו רשעים גמורים
שקולים שבהן יורדים לגיהנם ומצפצפים, ועולים ומתרפאים
שנאמר (זכריה יג ט) והבאתי את השלישית באש וגו'
ועליהם אמרה חנה (שמואל א ב ו) ה' ממית ומחיה
ובית הלל אומרים: (שמות לד ו) ורב חסד - מטה כלפי חסד
ועליהם הוא אומר (תהלים קטז א) אהבתי כי ישמע, ועליהם נאמר כל הפרשה כולה
פושעי ישראל בגופן ופושעי עובדי כוכבים בגופן יורדין לגיהנם, ונדונין בה י"ב חדש
לאחר י"ב חדש נפשן כלה וגופן נשרף, וגיהנם פולטתן ונעשין אפר
והרוח זורה אותן ומפזרתן, ונעשית אפר תחת רגלי הצדיקים
שנאמר (מלאכי ג כא) ועסותם רשעים כי יהיו אפר [וגו']
אבל המסורות, והאפיקורסין, והכופרין בתורה, ופורשים מדרכי צבור
ושאין מודים בתחיית המתים, וכל מי שחטא והחטיא את הרבים - כגון ירבעם ואחאב
ושנתנו חיתתם בארץ חיים, ושפשטו ידיהם בזבול
גיהנם ננעלת בפניהם, ונדונין בה לדורי דורות
שנאמר (ישעיהו סו כד) ויצאו וראו בפגרי האנשים וגו'
שאול כלה והם אינם כלים, שנאמר (תהלים מט טו) וצורם לבלות שאול
ומי גרם להם? שפשטו ידיהם בזבול, שנאמר (שם) מזבול לו
ואין זבול אלא בית המקדש, שנאמר (מלכים א ח יג) בנה בניתי בית זבול לך.

רשעי התנ"ך עריכה

דור המבול אין להם חלק לעולם הבא, ואין חיין לעולם הבא
שנא' (בראשית ז כג) וימח את כל היקום.. השמים - בעולם הזה

וימחו מן הארץ - לעולם הבא


הרחבה של משנה י, ג.
ר' מנחם בר' יוסי טוען שלהיות רשע הוא העונש, ואין צורך בעונש נוסף, כי רוחו של הרשע מקשה עליו.
לעניין דור המדבר ראו הערות על המשנה.רבי יהודה בן בתירא אומר: (בראשית ו ג) ויאמר ה' לא ידון רוחי באדם
לא ידון, ולא רוחי בהן לעולם
דבר אחר: ויאמר ה' לא ידון - אמר המקום: איני מחזיר רוחי לנדנה
ר' מנחם ברבי יוסי אומר: לא ידון - אמר המקום: איני דנן בשעה שאני משלם שכר לצדיקים
אבל רוחן של רשעים קשה להם יותר מן הכל, שנאמר (ישעיהו לג יא) רוחכם אש תאכלכם
דור המגדל אין להם חלק לעולם הבא, ואינן חיין לעולם הבא
שנאמר (בראשית יא ח) ויפץ ה' אותם משם על פני כל הארץ - בעולם הזה,
ויחדלו לבנות - לעולם הבא
אנשי סדום אין להם חלק לעולם הבא, ואינן חיין לעוה"ב
שנאמר (בראשית יג יג) ואנשי סדום רעים וחטאים - בעולם הזה, לה' מאד - לעולם הבא
דבר אחר: רעים - איש על חבירו, וחטאים - בגילוי עריות, לה' - בע"ז, מאד - בשפיכות דמים
מרגלים אין להם חלק לעולם הבא, ואין באים לארץ
שנאמר (במדבר יד כג) וכל מנאצי לא יראוה
קרח ועדתו אין להם חלק לעולם הבא, ואין חיין לעוה"ב
שנאמר (במדבר טז לג) ותכס עליהם הארץ - בעולם הזה,
ויאבדו מתוך הקהל - לעולם הבא, דברי רבי עקיבה
ר' יהודה בן בתירא אומר: באין הן,
ועליהן הוא אומר (תהלים קיט קעו) תעיתי כשה אובד וגו'
נאמר כאן אבדה ונאמר להלן (דברים כב ג) אבדה
מה אבדה האמור להלן - אבדה מתבקשת, אף אבדה האמורה כאן - אבדה מתבקשת
דור המדבר אין להם חלק לעולם הבא
שנאמר (במדבר יד לה) במדבר הזה יתמו - בעולם הזה, ושם ימותו - לעה"ב
ואומר (תהלים צה יא) אשר נשבעתי באפי וגו', דברי רבי עקיבה
רבי אליעזר אומר: באין הן, ועליהם הוא אומר (תהלים נ ה) אספו לי חסידי וגו'
מה תלמוד לומר "באפי"? באפי נשבעתי, וחוזר אני בי
רבי יהושע בן קרחה אומר: לא נאמרו דברים אלו אלא כלפי דורן
אספו לי כל חסידי - על שום שעשו לי גמילות חסד
כורתי בריתי - על שום שנכרתו על ידי, עלי זבח - על שום שעילו אותי ונזבחו על ידי
רבי שמעון בן ננס אומר: באין הן, ועליהן הוא אומר (ישעיהו נא יא) ופדויי ה' ישובון וגו'
עשרת השבטים אין להם חלק לעולם הבא, ואינן חיין לעולם הבא
שנאמר (דברים כט כז) ויתשם ה' מעל אדמתם באף ובחמה ובקצף גדול - בעולם הזה
וישליכם אל ארץ אחרת - לעולם הבא
רבי שמעון בן ננס משם רבי יהודה איש כפר איכוס: כיום הזה
אם מעשיהם כיום הזה - אינן באין; אם לאו - באין הן
ורבותינו אמרו: אלו ואלו יש להם חלק לעולם הבא
שנאמר (ישעיהו כז יג) והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האובדים בארץ אשור וגו'
אשור - אלו עשרת השבטים, והנדחים בארץ מצרים - אלו דור המדבר
אלו ואלו - והשתחוו לה' בהר הקדש בירושלים.