ביאור:תוספתא/כריתות/ג

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

תוספתא מסכת כריתות פרק שלישיעריכה

סיכום המחלוקות ומקרי ספק נוספים באכילהעריכה

(א)
חתיכה של חלב קדש וחתיכה של חולין


ראו משנה ה, ד. כאן מדובר על חלב קדש ושם על בשר קדש.
ראו שם לגבי מחלוקת ר' שמעון ור' יוסי, החלה גם במקרה שלנו, וראו אותה מחלוקת גם לעיל ב, ז.אכל את אחת מהן, ואין זו ידוע איזו מהן אכל - מביא חטאת ואשם תלוי
וכדברי רבי עקיבה - מביא שני אשמות תלויין ספק אכל חלב וספק אכל קודש.
אכל שניה - מביא חטאת ואשם ודאי
אכל אחד את הראשונה ובא אחר ואכל את השניה
הן הן כדברי ר' שמעון, הן הן כדברי רבי יוסי.

(ב)

חתיכה קדש חלב קודש וחתיכה חולין, אכל את הראשונה וחזר ואכל את השניה בהעלם א'

מביא חטאת ואשם ודאי


ראו משנה ה, ד, לגבי מקרה של העלם אחד. לעניין שתי העלמות (שנזכר ושכח שוב) ראו לעיל ב, ג.בשתי העלמות - מביא שתי חטאות ואשם ודאי.

(ג)
חתיכה של פגול וחתיכה של חולין


ראו משנה ה, ו. בסיפא לדעת ר' שמעון מביאים שתי חטאות בשותפות, ולדעת ר' יוסי כל אחד מביא שני אשמות תלויים.אכל את אחד מהן, ואין ידוע איזה מהן אכל - מביא אשם תלוי
אכל שניה - מביא חטאת ואשם
אכל את הראשונה ובא אחר ואכל את השניה
יביא חטאת בשותפות ויתנה עליה ותאכל, דברי ר' שמעון; ור' יוסי פוטר
מודה רבי יוסי שזה מביא אשם תלוי וזה מביא אשם תלוי.
חתיכה של חלב פגול וחתיכה של חולין, אכל את אחת מהן ואין ידוע איזה מהן אכל
מביא ב' אשמות תלויין
אכל שניה - מביא שתי חטאות
אכל א' את הראשונה, ובא אחר ואכל את השניה
הן הן דברי ר' שמעון, הן הן דברי ר' יוסי.

(ד)

חתיכה של חלב פגול וחתיכה של נותר, אכל את אחת מהן ואין ידוע איזה מהן אכל
מביא שני אשמות תלויין
רבי אליעזר אומר: מביא חטאת ואשם תלוי
אכל שניה - מביא שלש חטאות
אכל אחד את הראשונה, ובא אחר ואכל שניה
הן הן דברי ר"ש, הן הן דברי רבי יוסי.

(ה)

חתיכה של פגול וחתיכה של נותר, אכל את אחד מהן ואין ידוע איזו מהן אכל

רבי אליעזר מחייב חטאת ורבי יהושע פוטר

אכל שניה - מביא שתי חטאות.

(ו)

חתיכה של חלב פגול וחתיכה של חלב נותר, אכל את אחת מהן ואין ידוע את איזו מהן אכל

מביא חטאת ואשם תלוי, וכדברי רבי אליעזר מביא שתי חטאות


המשך להלכה הקודמת.אכל שניה בהעלם א' - מביא ג' חטאות ואשם ודאי
בשני העלמות - מביא ד' חטאות ואשם ודאי.

(ז)

חתיכה של חלב פגול קודש וחתיכה של נותר, אכל את א' מהן ואין ידוע את איזו מהן אכל

מביא חטאת ואשם תלוי, וכדברי ר"ע מביא חטאת ושני אשמות תלויין


שיא הסיבוך: לדעת ת"ק מביא חטאת על אכילת נותר או חלב, ואשם תלוי על אכילת פיגול בספק; לדעת ר' עקיבא מוסיף אשם על המעילה בקודש; לדעת ר' אליעזר מביא חטאת על חלב, חטאת על פיגול או נותר וחטאת על אכילת קודש.וכדברי ר' אליעזר מביא שתי חטאות
אכל שניה בהעלם א' - מביא שלש חטאות ואשם ודאי
בשני העלמות מביא ד' חטאות ואשם ודאי.