ביאור:תאריכים מנוח עד אברהם

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


לאחר שחישבנו את התאריך שבו היה המבול - 1656 לאדם - ניתן לדעת מתי נולדו הדורות הבאים - ע"פ בראשית יא:

תאריכי לידה עריכה

 • (י): "אלה תולדת שׁם שׁם בן-מאת שׁנה ויולד את-ארפכשׁד שׁנתים אחר המבול" - ארפכשד נולד שנתיים אחרי המבול, כלומר בשנת 1658 (שם היה אז בן 100, כלומר הוא נולד בשנת 1558; מסוף פרק ה ניתן להסיק, כמו שכתבנו למעלה, שנוח התחיל להוליד בשנת 1556; מכאן ניתן להסיק, ששם לא היה הבן הבכור; לפי זה, בבראשית י כא "ולשׁם ילד גם-הוא אבי כל-בני-עבר אחי יפת הגדול" , הכוונה היא, שיפת הוא הגדול ושם הוא אחיו, או ששם הוא הגדול מבין שני אחיו של יפת; לפי זה, סדרם של בני נוח הוא: יפת - שם - חם).‏[1]
 • (יב): "וארפכשׁד חי חמשׁ ושׁלשׁים שׁנה ויולד את-שׁלח" - שלח נולד בשנת 1693.
 • (יד): "ושׁלח חי שׁלשׁים שׁנה ויולד את-עבר" - עבר נולד בשנת 1723.
 • (טז)): "ויחי-עבר ארבע ושׁלשׁים שׁנה ויולד את-פלג" - פלג נולד בשנת 1757.
 • (יח): "ויחי-פלג שׁלשׁים שׁנה ויולד את-רעו" - רעו נולד בשנת 1787.
 • (כ): "ויחי רעו שׁתים ושׁלשׁים שׁנה ויולד את-שׂרוג" - שרוג נולד בשנת 1819.
 • (כב): "ויחי שׂרוג שׁלשׁים שׁנה ויולד את-נחור" - נחור נולד בשנת 1849.
 • (כד): "ויחי נחור תשׁע ועשׂרים שׁנה ויולד את-תרח" - תרח נולד בשנת 1878.
 • (כו): "ויחי-תרח שׁבעים שׁנה ויולד את-אברם את-נחור ואת-הרן" - אברם נחור והרן נולדו בשנת 1948.   

תאריכי פטירה עריכה

 • פלג נפטר בשנת 1996.
 • נחור נפטר בשנת 1997.
 • נח נפטר בשנת 2006.
 • רעו נפטר בשנת 2026.
 • שרוג נפטר בשנת 2049.
 • (לב): "ויהיו ימי-תרח חמשׁ שׁנים ומאתים שׁנה וימת תרח בחרן" - תרח מת בגיל 205, כלומר בשנת 2083.
 • ארפכשד נפטר בשנת 2096.
 • שלח נפטר בשנת 2126.
 • (יא): "ויחי-שׁם אחרי הולידו את-ארפכשׁד חמשׁ מאות שׁנה ויולד בנים ובנות" - מכאן, ששם נפטר בשנת 2158.
 • (יז): "ויחי-עבר אחרי הולידו את-פלג שׁלשׁים שׁנה וארבע מאות שׁנה ויולד בנים ובנות" - מכאן, שעבר נפטר בשנת 2187.

מכל הדורות שבין נוח לאברהם, שם ועבר האריכו ימים יותר מכולם. אולי זו הסיבה שחז"ל מדברים על "בית מדרשם של שם ועבר".

תאריכים בחיי אברהם עריכה

לאחר שחישבנו מתי נולד אברם - 1948 לאדם - ניתן לחשב את התאריכים שבהם קרו האירועים החשובים בחייו:

 • (יב, ד): "ואברם בן- חמשׁ שׁנים ושׁבעים שׁנה בצאתו מחרן" - כלומר בשנת 2023.
 • (טז, ג): "ותקח שׂרי אשׁת-אברם את הגר המצרית שׁפחתה מקץ עשׂר שׁנים לשׁבת אברם בארץ כנען ותתן אתה לאברם אישׁה לו לאשׁה" - כלומר בשנת 2033.
 • (טז, טז): "ואברם בן- שׁמנים שׁנה ושׁשׁ שׁנים בלדת-הגר את-ישׁמעאל לאברם" - ישמעאל נולד בשנת 2034.
 • (יז, א): "ויהי אברם בן-תשׁעים שׁנה ותשׁע שׁנים וירא ה' אל-אברם... וברכתי אתה וגם נתתי ממנה לך בן וברכתיה והיתה לגוים מלכי עמים ממנה יהיו... ואברהם בן-תשׁעים ותשׁע שׁנה בהמלו בשׂר ערלתו. וישׁמעאל בנו בן-שׁלשׁ עשׂרה שׁנה בהמלו את בשׂר ערלתו" - כלומר בשנת 2047.
 • באותו פרק (טו-יז): "ויאמר אלהים אל-אברהם שׂרי אשׁתך לא-תקרא את-שׁמה שׂרי כי שׂרה שׁמה. וברכתי אתה וגם נתתי ממנה לך בן וברכתיה והיתה לגוים מלכי עמים ממנה יהיו. ויפל אברהם על-פניו ויצחק ויאמר בלבו הלבן מאה-שׁנה יולד ?! ואם-שׂרה הבת-תשׁעים שׁנה תלד?!" - ה' הבטיח לאברהם שיוליד בגיל 100, כלומר בשנת 2048; ושרה תהיה אז בת 90. מכאן ששרה נולדה בשנת 1958.
 • (כא ה): "ואברהם בן-מאת שׁנה בהולד לו את יצחק בנו" - יצחק נולד בשנת 2048.
 • (כב, כ-כג): "ויהי אחרי הדברים האלה ויגד לאברהם לאמר הנה ילדה מלכה גם-הוא בנים לנחור אחיך. את-עוץ בכרו ואת-בוז אחיו ואת-קמואל אבי ארם. ואת-כשׂד ואת-חזו ואת-פלדשׁ ואת-ידלף ואת בתואל. ובתואל ילד את-רבקה שׁמנה אלה ילדה מלכה לנחור אחי אברהם..." : אברהם קיבל את הבשורה על לידת רבקה לאחר עקידת יצחק, כלומר רבקה נולדה לפני האירוע הבא -
 • (כג, א): "ויהיו חיי שׂרה מאה שׁנה ועשׂרים שׁנה ושׁבע שׁנים שׁני חיי שׂרה" - חישבנו קודם ששרה נולדה בשנת 1958, והיא חיה 127 שנים; מכאן שהיא נפטרה בשנת 2085 (אברהם היה אז בן 137, ויצחק היה אז בן 37).
 • בפרק כד מסופר על נישואי יצחק ורבקה - הם היו אחרי שנת 2085 (בהמשך נראה מתי בדיוק).
 • (כה, ז)): "ואלה ימי שׁני-חיי אברהם אשׁר-חי מאת שׁנה ושׁבעים שׁנה וחמשׁ שׁנים ..."   - אברהם נפטר בשנת 2123. תאריך זה מאוחר יותר מהתאריכים שנזכרו בהמשך הספר, אך כפי שהסברנו (במאמר "אין מוקדם ומאוחר בתורה"), הפרשות בתורה מסודרות לפי סדר כרונולוגי של הנושאים שלהן - פרשת חיי אברהם קודמת מבחינת הזמן לפרשת חיי יצחק, למרות שיש ביניהן חפיפה מסוימת. התורה משלימה את פרשת חיי אברהם לפני שהיא מתחילה את פרשת חיי יצחק.
 • (כה, יז): ישמעאל נפטר בגיל 137, כלומר בשנת 2171.

את התאריכים הבאים נחשב במאמר "תאריכים בחיי יצחק ובניו".

הערות עריכה

 1. ^ וראו אבן עזרא על בראשית י כא

מקורות עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2005-03-20.


קיצור דרך: tnk1/tora/brejit/tarikim11