ביאור:שיר השירים ב ד

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

איך להראות אהבה בגלוי עריכה

יש זוגות, שמראים אהבה זה לזו כשהם בביתם, אבל כשהם בחוץ - בין אנשים אחרים - הם מתנהגים כמנוכרים. התנהגות כזו עלולה לפגוע בבן/בת הזוג, ויש למצוא דרכים צנועות להראות אהבה גם כשנמצאים בין אנשים אחרים. כך ניתן ללמוד משיר השירים:

(שיר השירים ב ד): "הביאני אל בית היין, ודגלו עלי אהבה"

דגל = קבוצה של בני אדם המתאספים במקום אחד .

הכלה מספרת בשמחה, שהחתן הביא אותה אל בית היין , אל מסיבה של דגלו = קבוצת חבריו, וכולם ראו את אהבתו כלפיה. הוא אינו מתבייש בה ואינו מסתיר אותה מחבריו, למרות שהיא רק שומרת-כרמים פשוטה: " "הביאני דודי אל בית משתה היין, והכניסני לחופת ולהקת אסיפת ריעיו, אשר הניח עמו לשמחת חופתו, היו לי לאהבה כי אהבתים" " (רשב"ם) .

המילה דגל מציינת גם את האופן שבו החתן הביע את אהבתו, והיא יכולה גם ללמד אותנו איך להראות אהבה כשנמצאים בין אנשים אחרים:

1. כפי שפירשנו, דגל = קבוצה המתאספת במקום אחד: החתן הקפיד לשבת עם הכלה בקבוצה אחת, כך שכולם ראו שהם זוג מאוחד.

2. לפי פירוש אחר, דגל = מבט (דעת מקרא, ע"פ האכדית) ; לפי זה, החתן הראה את אהבתו במבטים אוהבים שהפנה אליה.

3. בלשון ימינו דגל = בד עם ציור המונף על מוט, וכך תרגמו בתרגום החברה היהודית: " "banner" ". קשה להניח שהחתן שם דגל ממש על כלתו, אך ייתכן שהוא נתן לה בגד מיוחד עם ציור המביע אהבה.

4. וייתכן שהתשובה כתובה בהמשך (פסוק ו): "שמאלו תחת לראשי, וימינו תחבקני".

ובנמשל, הפסוק מתאר את התקופה שבה בני ישראל הלכו במדבר בקבוצה אחת, תחת הנהגה גלויה של ה', וכל העמים ראו את אהבתו כלפיהם.

בית היין הוא מקום שמתאספים בו, והוא משל להר סיני (שיר השירים רבה) או לאוהל מועד (רש"י) . היין הוא משל לתורה, או כפשוטו -היין שמנסכים על הקרבנות במקדש (אבן עזרא) .

והדגל , כפי שפירשנו, מציין התאספות והתקבצות במקום אחד, המראה על אהבה: " "וקבוצתי, שדגלני אליו, אהבה היא עליי; עודני זוכרת אהבתו" " (רש"י) .

ומעניין שגם בתקופה זו נזכרו דגלים - (במדבר ב ב): "איש על דגלו באתת לבית אבתם יחנו בני ישראל, מנגד סביב לאהל מועד יחנו"; בני ישראל התחלקו לקבוצות שחנו במסודר סביב אוהל מועד, שבו התגלה ה', והחניה המשותפת הזאת הראתה לכל העמים מסביב את אהבתו של ה' לעם ישראל.

" "הביאני הקדוש ברוך הוא למרתף גדול של יין, זה סיני, ושם ראיתי: מיכאל ודגלו. גבריאל ודגלו. וראו עיני טקסים של מעלה ואהבתי אותם. באותה שעה אמר הקדוש ברוך הוא למשה: הואיל ורצונם של בני לחנות בדגלים, יחנו בדגלים. הדא הוא דכתיב: (במדבר ב) איש על דגלו באותות יחנו בני ישראל" " (שיר השירים רבה) .

גם החיבוק שנזכר בהמשך, "שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני", משתלב בנמשל זה ( פירוט ).

מקורות ופירושים נוספים עריכה

הביאני אל בית היין עריכה

1. פירשנו שהכלה מתארת אירוע אמיתי שבו החתן הביא אותה אל מסיבה בבית היין.

2. אך יש שפירשו שמדובר בחלום של הכלה, שעדיין לא התגשם: " "שהייתי חומדת שאשב בצלו ויביאני אל בית היין וישים דגלו עלי, והעניין - בפרהסיא, ויראה אהבתו, וישים שמאלו תחת לראשי..." " (אבן עזרא, הפעם השניה) . הכלה רוצה שהחתן יראה את אהבתו כלפיה בפרהסיא, כפי שהיא אומרת בהמשך הספר: (שיר השירים ח א): "מי יתנך כאח לי יונק שדי אמי אמצאך בחוץ אשקך גם לא יבוזו לי".

3.  ויש שפירשו שזה משל - החתן הביא אותה אל חדר הייחוד, והיא היתה שיכורה מרוב אהבה כאילו השתכרה בבית היין (ע"פ ש' ל' גורדון) . האהבה נמשלה ליין גם בתחילת הספר: (שיר השירים א ב): "ישקני מנשיקות פיהו כי טובים דדיך מיין"( פירוט ).

ודגלו עליי אהבה עריכה

1. חז"ל למדו מפסוק זה, שה' אוהב שבני ישראל מתאספים יחד ללמוד תורה: " "שני תלמידי חכמים המדגילים זה לזה בהלכה (מאספין זה את זה ואומרים: בא ונלמוד ונבין בין שנינו, הואיל ואין לנו רב ללמדנו - רש"י) - הקדוש ברוך הוא אוהבן, שנאמר ודגלו עלי אהבה ." " ( רבי אבא בשם ריש לקיש, בבלי שבת סג א ) .

2. ויש שלמדו מכאן, שה' אוהב שבני ישראל עוסקים בתורה, גם אם הם עושים טעויות או מעשים שלכאורה פוגעים בכבודו: " "רבי יונה אמר: שני חברים שעוסקין בדבר הלכה, זה אומר בית אב של הלכה וזה אינו אומר בית אב של הלכה.  אמר הקדוש ברוך הוא: ודגלו עלי אהבה . אמר ר' אחא: עם הארץ שקורא לאהבה איבה, כגון: ואהבת, ואייבת. אמר הקדוש ברוך הוא: " ודילוגו עלי אהבה ". אמר ר' יששכר: תינוק שקורא לְמשֶׁה מַשֶׁה, לְאַהֲרן אַהֲרַן, לְעֶפְרן עֶפְרַן. אמר הקדוש ברוך הוא: " וליגלוגו עלי אהבה " אמר רבי חונייא: לשעבר אדם מראה איקונין באצבעו והיה נזוק, ועכשיו אדם מניח ידו על האזכרה כמה פעמים ואינו נזוק. ולא עוד, אלא שאמר הקדוש ברוך הוא: " וגודלו עלי אהבה ". ורבנן אמרי: אפילו התינוק מדלג על האזכרה כמה פעמים ואינו נזוק, ולא עוד, אלא אמר הקדוש ברוך הוא: " ודילוגו עלי אהבה ". אמר ר' ברכיה: אפילו אותן הדגולין, שדגל יעקב באביו. היך מה דאת אמר: (בראשית כ"ז) ואת עורות גדיי העזים הלבישה על ידיו. אמר הקדוש ברוך הוא: בהן אני משרה שכינתי. הדא הוא דכתיב: (שמות כ"ו) ועשית יריעות עזים. ולא עוד, אלא שאמר הקדוש ברוך הוא: ודגלו עלי אהבה - ודיגולו עלי אהבה ." " (שיר השירים רבה)

המדרשים הללו מתאימים למשל ה"הפוך", שלפיו הכלה היא משל לקב"ה והחתן הוא משל לעם ישראל (ראו מאמרה של עדינה שטרנברג במגדים) .

3. ויש שדרשו בגימטריה: ודגלו = 49, והוא משל לתורה " "שנדרשת מ"ט פנים טהור ומ"ט פנים טמא" " (רבי אבא בשם רבי יצחק, שיר השירים רבה) . התורה היא הדגל המסמל את האהבה בין ה' לבין עם ישראל.

עוד על משמעות הדגלים במדרש, ראו:

מאמרים נוספים - באדיבות גוגל עריכה

 • Yeshiva.org.il - יין המשומר : על הפסוק " הביאני אל בית היין " דורשים חז"ל: "זה מרתף של סיני". מעמד הר סיני היה בו משתיית היין המשומר. מעמד הר סיני היה חוויה בלתי אמצעית של התקשרות עם בורא ... ( cache )
 • דף קשר 1094 - : "מהו ' הביאני אל בית היין '? אמרה כנסת ישראל הביאני הקב"ה למרתף גדול של יין זה סיני, ונתן לי שם דגלי תורה ומצות ומעשים טובים ובאהבה גדולה קבלתי אותם. ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il - המפקד והתפקיד : וכך יש ללמוד מהמדרש הבא (במדבר רבה ב) "דבר אחר: הביאני אל בית היין בשעה שנגלה הקב"ה על הר סיני ירדו עמו כ"ב רבבות של מלאכים שנאמר (תהלים סח) "רכב אלקים ... ( cache )
 • קטיף.נט :: וידבר ה' אל משה במדבר סיני : ... לכך נאמר " הביאני אל בית היין - למרתף גדול של יין - זה סיני שנתנה בו תורה, שהיא נדרשת מ"ט פנים כמנין 'ודגל"ו' {6+4+3+30+6=49: מ"ט} עלי אהבה [במדבר רבה, ... ( cache )
 • Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary - parshat : ' הביאני אל בית היין ': בשעה שנגלה הקב"ה על הר סיני ירדו עמו כ"ב רבבות של מלאכים שנאמר (תהלים סח) 'רכב אלהים רבותים אלפי שנאן' והיו כולם עשוים דגלים דגלים, ... ( cache )
 • ניסוך היין : " הביאני אל בית היין ודגלו עלי. אהבה" - בית היין הוא בית ה'. מקום ניסוך היין (אבן עזרא על שיר. השירים ב', ה') נתייחדו קרבנות. העולה והשלמים בניסוך היין כחלק ... ( cache )
 • תורת אמת אתר יהדות מרוקו, עמוד הבית : והתירוץ הוא ע"פ הגמרא במסכת סוטה :עבירה מכבה מצוות ואין עבירה מכבה תורה שנאמר " מים רבים לא יכולו לכבות את האהבה ",ותורה היא אהבה שנאמר הביאני אל בית היין ... ( cache )
 • אדום/לבן - יין - אכול ושאטו - חגיגת טעימות בבית היין הרצליה : " הביאני אל בית היין ודגלו עלי אהבה" נכתב בשיר השירים, ובבית היין בהרצליה החליטו כי החגים העומדים בפתח הם סיבה מספיק טובה לחגיגה. ... ( cache )
 • ילקוט שמעוני - במדבר : הביאני אל בית היין אמר ר' (הונא) [חנניא] בראשונה כל מי שהיה מראה איקונין של מלך באצבע מיד היה נהרג, והתינוקות הולכין לבית הספר ומראים את האזכרה באצבע, ... ( cache )
 • פרשת השבוע במדבר לפי חכמת הקבלה : כך ברא הקב"ה שבעים אומות מכולם לא מצא הנאה אלא בישראל שנאמר הביאני אל בית היין , יין עולה ע' הרי שבעים אומות העולם ומכולם שם דגלו על ישראל, שנאמר ודגלו עלי ... ( cache )
 • parshablog: Does Rashi in Sotah endorse studing Kabbalah specifically? : לכבות את האהבה - זו תורה דכתיב (שיר /השירים/ ב) הביאני אל בית היין ודגלו עלי אהבה יין סוד. And this was upon the gemara Sotah 21a which said ... ( cache )
 • nl4.pdf : " הביאני אל בית היין ודגלו עלי אהבה". כיון שנגלה הקבה�ו על הר םיני ירדו. עמו כ ב אלף מרכבות מלאכיה שנאמר (תהלים ס�זו ) "רכב אלוקים רבותים אלפי ... ( cache )
 • מורשת - יהדות | תורה | הלכה | שו"ת | פרשת שבוע | שעורים | כשרות : "כיון שראו אותן ישראל שהם עשוים דגלים דגלים התחילו מתאוים לדגלים אמרו אלואי כך אנו נעשים דגלים כמותן לכך נאמר (שםב) הביאני אל בית היין זה סיני שנתנה בו ... ( cache )
 • "למי אוי למי אבוי" : משלי כג, כט- לה: אזהרת חכמים כנגד שתיית יין? : "לבאים" ג€“ לשון קצרה, והכוונה לבאים אל בית המשתה, עיינו שיר השירים ב ד: ' הביאני אל בית היין '. תכלית בואם: "לחקור ממסך". "ממסך" הוא יין מזג, יין מעורב (עיינו ... ( cache )
 • להיות לגפן אדרת : יין ישמח לבב אנוש : הווי ואווירה אלה מהווים רקע לדברי המשורר " הביאני אל בית היין ודגלו עלי אהבה" ( שיר השירים ב', ד). "מה טובו ומה יפיו, דגן בחורים, ותירוש ינובב בתלות" (זכריה ... ( cache )
 • אני ישנה וליבי ער - Dex : ד הביאני אל-בית היין , ודגלו עליי אהבה. ה סמכוני, באשישות--רפדוני, בתפוחים: כי- חולת אהבה, אני. ו שמאלו תחת לראשי, וימינו תחבקני. ... ( cache )
 • [http://www.kehilaemunit.org/index.php?option=com_content&task=view&id=3800&Itemid=13 קהילה אמונית - פרשת במדבר תשסג€�ז - הר הבית הוא לב עם ישראל] : "כיון שראו אותן ישראל שהם עשוים דגלים דגלים התחילו מתאוים לדגלים אמרו אלואי כך אנו נעשים דגלים כמותן לכך נאמר (שם ב) הביאני אל בית היין זה סיני שנתנה בו ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il - ר' יהודה בר אילעי (חלק ד') : " הביאני אל בית היין רבי מאיר ורבי יהודה ר' מאיר אומר אמרה כנסת ישראל הושלט בי יצר הרע כיין ואמרתי לעגל (שמוות ל"ב) אלה אלהיך ישראל הדין חמרא כד עלל בבר נש ... ( cache )
 • לימודי דעת | פרשת השבוע | מועדים : היין ושוב בשיר השירים, פרק ב פסוק ד: הביאני אל בית היין ודגלו עלי אהבה. כאן הרמז הוא להר סיני, בו מצאו כל היהודים מרווה לצמאונם לאמת. ... ( cache )
 • Schechter Institute of Jewish Studies - Home page : שכן שלמה אומר: " הביאני אל בית היין ודגלו עלי אהבה" (שיר השירים ב:ד). הדגלים והאותות גורמים לכל שבט להיות ניכר ומובחן מרעהו. המדרש מוצא בכך ביטוי לאהבתו של ... ( cache )
 • ודגלו עלי אהבה. : 1 מאי 2008 ... אם יתחילו לשתות נראה מהם מחלוקת ורציחה והבן: כבר סמכו אמרה זאת לכתוב בשיר השירים: ' הביאני אל בית היין ודגלו עלי אהבה' והדברים נפלאים. ... ( cache )
 • ודגלו עלי אהבה : ... והעכו"ם אם יתחילו לשתות נראה מהם מחלוקת ורציחה והבן: כבר סמכו אמרה זאת לכתוב בשיר השירים: ' הביאני אל בית היין ודגלו עלי אהבה' והדברים נפלאים. ... ( cache )
 • אלעזר פלקלס ג€“ ויקיפדיה : ... שתי שנים רצופים, ומשם הביאני אל בית היין , זה סיני עוקר הרים, ראש הגבורים, רבן של כל ישראל ורבנים, נזר חכמים ונבונים, ראש וראשון בדורנו, ... ( cache )
 • מי שטעם יין הונגרי - בשבע - ערוץ 7 : המשל שבונה ר' נחמן נסמך על מקורות בספרות המדרשית; למשל, אפשר להשוות את הטעימה מן היין למעמד הר סיני: חז"ל דורשים את הפסוק " הביאני אל בית היין " על מרתף היין ... ( cache )
 • יפה שלי, שיר האהבה הראשון. שלך ובשבילך. - הבלוג של אבוקדו מקולף ... : הביאני אל-בית היין , ודגלו עלי אהבה: סמכוני באשישות, רפדוני בתפוחים;. כי-חולת אהבה אני: השבעתי אתכם בנות ירושלם בצבאות, או באילות השדה; ... ( cache )
 • פרשת כי תבא : ואחז"ל: "' הביאני אל בית היין ' - זה הסוד", וגם "יין המשומר בענביו מששת ימי בראשית " פירשו שהם סודות התורה שיתגלו לצדיקים וכן יין גי' סוד. "אשר נתן לך" ... ( cache )
 • 1 1 31 שיר השירים אשר לשלמה: 2 1 31 ישקני מנשיקות פיהו כי טובים ... : 4 2 31 הביאני אל בית היין ודגלו עלי אהבה: 5 2 31 סמכוני באשישות רפדוני בתפוחים כי חולת אהבה אני: 6 2 31 שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני: ... ( cache )
 • שבת סג : ... את זה ואומרים: בא ונלמוד ונבין בין שנינו, הואיל ואין לנו רב ללמדנו) - הקדוש ברוך הוא אוהבן, שנאמר (שיר השירים ב,ד) [ הביאני אל בית היין ] ודגלו עלי אהבה. ... ( cache )
 • סדר טו בשבט נוסח ארצישראלי : כתפוח בעצי היער,. כן דודי בין הַבָּנִים. בְּצִלּוֹ חָמַדְתִּי וישבתי,. ופריו מתוק לחכי. הביאני אל-בית היין ,. ודגלו עלי אהבה. סמכוני באשישות, ... ( cache )
 • שבת הגדול - תשס"ד : הביאני אל בית היין ודגלו עלי אהבה, סמכוני באשישות רפדוני בתפוחים, כי חולת אהבה אני. דודי לי ואני לא. רעה מה היא אומרת: ... ( cache )
 • מדרש תנחומא - ויחי : ... אין יין אלא תורה שנאמר (שיר א) כי טובים דודיך מיין הביאני אל בית היין , חכלילי עינים מיין מכאן את למד שהתורה הרבה אצלו חיך לי לי מיינה של תורה, ... ( cache )
 • שיר השירים ג€“ ב' : "(ד) הביאני אל בית היין ודגלו עלי אהבה (ה) סמכוני באשישות רפדוני בתפוחים כי חולת אהבה אני (ו) שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני (ז)השבעתי אתכם בנות ירושלים ... ( cache )
 • ילקוט שמעוני - שיר השירים : הביאני אל בית היין , זה תורה, מה היין הזה ערב על שותיו כך דברי תורה ערבין לפי ... דבר אחר הביאני אל בית היין זה הר סיני שניתנה בו תורה שנמשלה ליין שנאמר לכו ... ( cache )
 • more "הביאני אל בית היין " :
 • תפארת ישראל / לרב יהודה ליוואי - המהר"ל מפראג : הביאני אל בית היין ודגלו עלי אהבה רבי יונה אמר: שני חברים העוסקים בהלכה, זה אומר בית אב של הלכה, וזה אינו אומר בית אב של הלכה, אומר הקב"ה: ודגלו עלי אהבה. ... ( cache )
 • פרשת במדבר : שכן שלמה אומר (שיר ב): הביאני אל בית היין ודגלו עלי אהבה . אמר ר' אבהו: מה ת"ל הביאני אל בית היין? למה הדבר דומה? לעשיר, שהיה לו אוצר מלא יין ונכנס לבדקו ... ( cache )
 • Ynet במדבר: אחדות ושבטיות - דעות : 26 מאי 2006 ... בספר שיר השירים נאמר: "הביאני אל בית היין ודגלו עלי אהבה ". על המילים האחרונות דרש ר' יהושע מהכפר סכנין שבגליל התחתון (סוף המאה השניה לסה"נ): ... ( cache )
 • וולף - פסח : יד); "הבאני אל בית היין ודגלו עלי אהבה " (ב, ד). יחד עם התשוקה בין האוהבים עולה מן הפסוקים מערכת יחסים תמה של אוהבים כמו ביחסי קירבה משפחתיים, יחסי ... ( cache )
 • תשובון לבחינה י'א מבחן 3 : ודבר זה פירשו במדרש (שיר השירים רבה פ"ב) 'הביאני אל בית היין ודגלו עלי אהבה ', רבי יונה אמר: שני חברים העוסקים בהלכה, זה אומר בית אב של הלכה, וזה אינו אומר ... ( cache )
 • חגים : הביאני אל בין היין ודגלו עלי אהבה . בָּרוּךְ אַתָּה יְהֹוָה, אלוהינו מֶלֶךְ הָעוֹלָם, בּוֹרֵא פְּרִי הַגֶּפֶן. ... ( cache )
 • קולך - פורום נשים דתיות : ... או לעפר האילים, הנה זה עומד אחר כתלנו, משגיח מן החלנות, מציץ מן החרכים" (ב, ט); "יונתי בחגוי הסלע" (ב, יד); "הבאני אל בית היין ודגלו עלי אהבה " (ב, ד). ... ( cache )
 • ד ף ש ב ו ע י ד ף ש ב ו ע י ד ף ש ב ו ע י ד ף ש ב ו ע י ד ף ש ב ו ... : הבִאני אל בית היין ודגלו עלי אהבה . " (. ,ב. ).ד. יחד עם התשוקה בין האוהבים עולה מן הפסוקים מערכת יחסים תמה של אוהבים כמו ביחסי. קירבה משפחתיים ... ( cache )
 • Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary ... : חיבה גדולה חבבן הקב"ה שעשאם דגלים כמלאכי השרת, כדי שיהיו ניכרין ומנין שהוא אהבה לישראל? שכן שלמה אומר (שיר ב) 'הביאני אל בית היין ודגלו עלי אהבה '. ... ( cache )
 • ניימן 3.0 ֲ» ארכיון ֲ» הקול של הקולות - ויקטוריה חנה בלבונטין 7 : ... לנגוס בתפוחים עסיסיים לתוך המיקרופון ושרה/מטיחה/מתיזה/לוחשת/זועקת מילים משיר השירים בעיבוד לאנגלית: ג€�הביאני אל בית היין ודגלו עלי אהבה . ... ( cache )
 • ניימן 3.0 ֲ» 2008 ֲ» נובמבר : ... ושרה/מטיחה/מתיזה/לוחשת/זועקת מילים משיר השירים בעיבוד לאנגלית: ג€�הביאני אל בית היין ודגלו עלי אהבה . סמכוני באשישות רפדוני בתפוחים כי חולת אהבה אני. ... ( cache )
 • גלגל המזלות,מזלות,, תפילה לזיווג : הביאני אל בית היין ודגלו עלי אהבה . סמכוני באשישות רפדוני בתפוחים כי חולת אהבה אני. שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני. השבעתי אתכם בנות ירושלים בצבאות או באילות ... ( cache )
 • , בשיעורנו הפעם הקדמה ו בשבט " משמעותו של ט ו" ו בשבט תשס " סדר ט 1 : הביאני אל בית היין ודגלו עלי אהבה . ". כאן הרמז הוא להר סיני. ,. בו מצאו כל היהודים מרווה לצמאונם לאמת . כאן אמרו כולם. כאחד. : נעשה ונשמע ... ( cache )
 • מעמדו של המתרגם בבית הדין : ומנין שהוא אהבה לישראל שכן שלמה אומר (שיר /השירים/ ב) "הביאני אל בית היין ודגלו עלי אהבה " אמר ר' אבהו: מה ת"ל [תלמוד לומר = מה בא זה ללמדך? ... ( cache )
 • more "היין ודגלו עלי אהבה " :

מקורות עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2009-04-09.


הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:איך להראות אהבה בגלוי

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/ktuv/mgilot/jj-02-04