ביאור:שיר השירים ב ח

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

אהבה מקפיצה

עריכה

אהבה גדולה גורמת לפעמים לבני הזוג לדלג ולקפוץ מעל מכשולים פיסיים ונפשיים:

(שיר השירים ב ח): "קול דודי הנה זה בא! מדלג על ההרים, מקפץ על הגבעות!"

הכלה שומעת את צעדי מרוצתו של החתן המתקרב אל ביתה; היא מסתכלת החוצה ורואה אותו מדלג על ההרים ומקפץ על הגבעות - מרוב אהבה הוא מתקרב אליה בקפיצות ושום דבר לא עוצר אותו.

ובנמשל, הפסוק מתאר את האהבה הגדולה של ה' לעם ישראל, שהתבטאה ב"קפיצות" ו"דילוגים" רוחניים, בפרט בשעת יציאת מצרים:

1. דילוג על בתי בני ישראל בזמן מכת בכורות: " "ופסחתי עליכם - ... אל תקרי ופסחתי אלא ופסעתי, שהקב"ה מדלג על בתי בני ישראל במצרים..." " (ר' יאשיה, מכילתא לפרשת בא) , " "ריבון העולמים, בחמלתו הגדולה, מדלג על ההרים ומקפץ על הגבעות כדי להגיע אל ישראל המפרפרים בין החיים והמוות, ולהצילם ברגע האחרון..." " (הרב חנן פורת, מעט מן האור לפרשת צו ה'תשס"ב , הגדת אור ודרור עמ' 174).

2. דילוג על שנים: " "זה משה. בשעה שבא ואמר לישראל "בחדש הזה נגאלים אתם!" אמרו "משה רבינו, היאך אנו נגאלין? לא כך אמר הקב"ה לאברהם אבינו "ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה", והלא אין בידינו אלא מאתים ועשר!!" ואמר להם "הואיל והוא חפץ בגאולתכם אינו מביט בחשבונם, אלא מדלג על ההרים - מדלג על הקצים, ומקפץ על החשבונות והעיבורים, ובחודש הזה אתם נגאלים - "החדש הזה לכם"." " (ר' יהודה, פסיקתא רבתי טו ז , ודומה לזה בשיר השירים רבה; וכן רש"י על הפסוק ועל בבלי ראש השנה יא. ) .

3. דילוג על חטאים: " "זה משה. בשעה שבא ואמר לישראל "בחדש הזה אתם נגאלים!", אמרו לו "רבינו משה, האיך אנו נגאלים ואין בידינו מעשים? אמר להם משה "הואיל והוא חפץ לגאולתכם, אינו מביט למעשיכם הרעים, ובמי הוא מביט? בצדיקים שבכם, כגון עמרם ובית דינו". ואין הרים וגבעות אלא בתי דינים..." " (רבנן, פסיקתא שם) , ודומה לזה בתלמוד: " "מדלג על ההרים בזכות אבות, מקפץ על הגבעות בזכות אמהות" " ( בבלי ראש השנה יא. ) , ובמדרש רבה: " "אמר הקדוש ברוך הוא: אם אני מסתכל במעשיהם של ישראל אינן נגאלים לעולם, אלא למי אני מסתכל? לאבותיהם הקדושים, שנאמר וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל ... [ואזכור את בריתי], בזכות אבותם אני גואלם, לכך כתיב מדלג על ההרים , ואין הרים אלא אבות, שנאמר (מיכה ו, ב) שמעו הרים את ריב ה'." " (רבי יהודה, שמות רבה טו ד ) , " "אמר הקדוש ברוך הוא: אין להם מעשים לישראל שיגאלו אלא בזכות הזקנים, שנאמר (שמות ג, טז) לך ואספת את זקני ישראל , ואין ההרים אלא הזקנים..." " (רבי נחמיה, שמות רבה שם)

4. דילוג על עבודה זרה: " "משה, בשעה שבא ואמר לישראל "בחדש הזה אתם נגאלים!", אמרו לו "רבינו משה, האיך אנו נגאלים וארץ מצרים מליאה מטנופת עכו"ם שלנו?" אמר להם "הואיל והוא חפץ לגאולתכם, אינו מביט במעשים שלכם, אלא מדלג על ההרים". ואין הרים אלא בתי עכו"ם, כמה דאת אמר " על ראשי ההרים יזבחו וגו' "." " (ר' נחמן, פסיקתא שם) , וכן נאמר בספר משלי:

5. דילוג על מכשולים שנובעים מאויבי ישראל: " "מהו מדלג על ההרים? אמר הקדוש ברוך הוא: עשיתי לעשו שיהא מעמיד מלכים, שנאמר ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום. אם אני מניח לעשו שיהא מעמיד מלכים עוד, היאך ישראל עומדין? הריני מדלגן ועושה אותן אלופים, שנאמר (שם, מג) אלה אלופי בני עשו. ואין הרים אלא עובדי כוכבים, שנאמר (זכריה ו, א) והנה ארבע מרכבות יוצאות מבין שני ההרים." " (ר' אלעזר, שמות רבה שם) .

וגם בגאולה העתידה:

6. " "קול דודי הנה זה בא - זה מלך המשיח. בשעה שהוא בא ואמר לישראל "בחודש הזה אתם נגאלין", אמרו לו "רבינו מלך המשיח, האיך אנו נגאלים? לא כך אמר הקב"ה שהוא משעבדינו בשבעים אומות?". והוא משיבנו שני תשובות ואומר להם "אחד מכם גולה לברברייא ואחד מכם גלה לבריטניא, כגון שגליתם כולכם. ולא עוד, אלא שהמלכות היא מכתב טירוניא מכל אומה ואומה, כותי אחד בא ומשעבדן באחד כגון ששיעבדה כל אומתו. בחודש הזה נגאלו, "החדש הזה לכם"." "  (רבי יודן ורבי חמא בשם רבי אליעזר בנו של ר' יוסי הגלילי ורב הונא בשם רבי אליעזר בן יעקב, שם) .

מצד שני, דווקא משום שהוא מקפץ על ההרים, הוא לפעמים נעלם - לפעמים ההרים מסתירים אותו:

(שיר השירים ב ט): "דומה דודי לצבי או לעפר האילים, הנה זה עומד אחר כתלנו, משגיח מן החלנות, מציץ מן החרכים"

הכלה מסתכלת ורואה את החתן מקפץ על ההרים כמו צבי. כמו שצבי נעלם בין ההרים ואז מופיע קרוב הרבה יותר, כך גם החתן נעלם ואז מופיע קרוב הרבה יותר.

וכך גם בנמשל: " "מה צבי זה נראה וחוזר ונראה, כך גואל הראשון נראה להם, וחזר ונכסה מהן, וחזר ונראה להם. וכמה נכסה מהם? רבי תנחומא אמר שלשה חדשים..." " (שיר השירים רבה ב כב) .

הכלה מסתתרת בביתה, לא ממהרת לצאת לקראת החתן, אך החתן לא מוותר, הוא מחכה מאחרי הקיר, משגיח (=מסתכל) דרך חלונות הבית, ומציץ דרך חרכים (=פתחי-איוורור קטנים) כדי לראות את אהובתו.

וכך גם בנמשל: ה' תמיד משגיח על האומה הישראלית, גם כשהיא מסתתרת ממנו ואינה יוצאת לקראתו.

ויש שראו כאן רמז למקום המדויק שבו הוא נמצא: " "לעולם אין השכינה זזה מכותל מערבי" " (רבי אחא, שמות רבה ב ב ) .

פירושים נוספים

עריכה

מפרשי הפשט פירשו, שגם פסוק ט - כמו פסוק ח - מתאר את מהירות ריצתו של החתן, בדומה לפסוק (שמואל ב ב יח): "...ועשהאל קל ברגליו כאחד הצבים אשר בשדה":

הנה זה - " "הלשון הזה יורה למהירות הדבר" " ( מצודות על מלכים א יט ה ) .

" "דומה דודי לצבי - במהירות" " (אבן עזרא, הדרך השניה) .

" "דומה דודי לצבי - בקלות מרצתו, שמיהר לבא כצבי וכעופר האילים... הנה זה עומד... - סבורה הייתי ליישב עגונה עוד ימים רבים, והנה הוא הודיע שהיה עומד ומציץ מן חלונות השמים את העשוי לי, שנאמר (שמות ג) ראה ראיתי את עני עמי ..." " ( רש"י )

" "דומה דודי לצבי ואיל בקלות רגליו, אשר מיהר לירד בבית אבי להוציאני משם, וכאשר בא שם עמד מחוץ לבית אבי, והשגיח והציץ והביט בי בחלונות וחרכי הבית להסתכל בי, ולא יכול לראות בי כל כך, ונתבייש ליכנס בתוך הבית לדבר בי ולראותי מפני בית אבי" " (רשב"ם) .

מלבי"ם פירש את שני הפסוקים כמשל להתקרבות של ה' אל האדם עד לנבואה: " "הרעיה השמיימית שומעת קול דודה העליון, ובכל זה מכרת בקולו כי הנה זה בא , כי הנביאים ישיגו בקול וידעו כי ה' דבר... מצייר חמשה מדרגות זו אחר זו: א) שמדלג מהר להר , והוא מליצה על היות שכינת עוזו חוץ לעולמות (כי ההרים הגבוהים מתנשאים על הארץ והעומד עליהם הוא מנושא מן העולם הזה). ב) אח"כ מקפץ מן ההרים אל הגבעות שתחתיהם ויורד אל תוך העולם להיות ממלא כל עלמין... ג) מוסיף עוד: הנה זה עומד אחר כתלנו , להשגיח על הצדיק בייחוד בהשגחה פרטיית... ולשמרו מן הפגעים... ד) מוסיף עוד מדרגה שניה בהשגחה הפרטית, שמשגיח על הנפש, שהיא השוכנת בבית וכתליו... משגיח מן החלונות , שזה יביט על השוכנים בבית... ה) מוסיף עוד מדרגה שלישית בהשגחה הפרטיית, שיתדבק המשגיח עם המושגח וישפוך ה' רוחו על הדבקים בו... מציץ מן החרכים - שמושיט ראשו לתוך החדר ומתחבר עם השוכן בו..." " ( מלבי"ם )

מאמרים נוספים - באדיבות גוגל

עריכה
 • בס"ד : קול דודי הנה זה בא. ד"ר תמר קדרי. המחלקה לתלמוד. ומכון שכטר למדעי היהדות. משה ואהרון נותנים בפרשתנו הוראות מפורטות לבני ישראל כיצד עליהם להתארגן לקראת הלילה ... ( cache )
 • 06- קול דודי הנה זה בא - eSnips, share anything : 06- קול דודי הנה זה בא - eSnips, share anything. ... 06- קול דודי הנה זה בא.mp3. Views: 597. Rate: 2 ratings. From סגיב כהן - ישקף ... folder ... ( cache )
 • מאמרי אדה"ז - תקס"ט - קול דודי הנה זה בא : קול דודי הנה זה בא מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות וכו' דומה דודי לצבי כו' וי"ל שינוי לשון שבהרים נאמר לשון דילוג ובגבעות נאמר לשון קפיצה. ( cache )
 • מדרש רבה - מגילת שיר השירים : ח קול דודי הנה זה בא רבי יהודה ורבי נחמיה ורבנן - ר' יהודה אומר: קול דודי הנה זה בא זה משה, בשעה שבא ואמר לישראל: בחדש זה אתם נגאלין. אמרו לו: משה רבינו! ... ( cache )
 • קול דודי | ביכורים : קול דודי הנה זה בא. מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות. קול דודי הנה זה בא. מדלג על ההרים, מדלג על ההרים. הקשיבו לניגון של הזאב אל מול ירח מלא ... ( cache )
 • [- קול דודי הנה זה בא] : גלובס - חדשות תוכן וכלכלה, בורסה, בנקים, מטח, מידע עסקי, מדדים, מניות, חוזים, סחורות, דולר, ין, השקעות, שוק ההון, נדלן, מעוף, מעוף, מטח, וול סטריט, נאסדק, ... ( cache )
 • שיר השירים : נראה לילדים את המגילה בתנ"ך ונקרא את הפסוק " קול דודי הנה זה בא. ... נראה אם יש שינוי בין התנועה שלנו בחלק א של השיר (" קול דודי הנה זה בא") לבין חלק ב של ... ( cache )
 • הנה זה בא - שירים לחתונה : הנאום של קופטש: קול דודי הנה זה בא. הנה זה בא.wmv. הנה זה בא. הנה זה בא. Qanun, הנה זה בא - {Ahron Hai} Jerusalem, Hanuka '08. דורג'מן -דורג'מן ... ( cache )
 • [דודי | ביכורים] : " קול דודי הנה זה בא מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות". מרבדי דשא פרוסים,. גבעות מוריקות עת חמה מפציעה. מקפצת בשמחה וביראה אל הפסגה ... ( cache )
 • חסידות ברסלב - וורט חמוד מהמלווה מלכה בתפוח... - פורומים - ערוץ 7 : ולדעת- שאת עיקר העבודה- משלים ה' יתברך! "עזה.. אהבה.. רשפיה רשפי אש שלהבתיה..." " קול דודי הנה זה בא.. מדלג על ההרים.. מקפץ על הגבעות..." ... ( cache )
 • חסידות ברסלב - למה הרבה מהברסלבים הם אנשים הזויים החיים בדמיונות ... : 24 מרץ 2009 ... "יחד כולם קדושה לך ישלשו". איזה טוב ה'. "עזה.. אהבה.. רשפיה רשפי אש שלהבתיה..." " קול דודי הנה זה בא.. מדלג על ההרים.. מקפץ על הגבעות..." ... ( cache )
 • חסידות חב"ד - מה עדיף חסידות חב"ד או חסידות ברסלב - פורומים - ערוץ 7 : ולא להגיד לו:"חבר, אתה חופר"... "עזה.. אהבה.. רשפיה רשפי אש שלהבתיה..." " קול דודי הנה זה בא.. מדלג על ההרים.. מקפץ על הגבעות..." ... ( cache )
 • Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary - parshat : " קול דודי הנה זה בא מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות" (שיר השירים ב, ח). ... ר' יהודה אומר " קול דודי הנה זה בא" זה משה בשעה שבא משה ואמר לישראל בחדש הזה אתם ... ( cache )
 • New Stage | במה חדשה | Matat Eshet | מתת עשת/הנה הסתו עבר : 21 אפריל 2005 ... קול דודי הנה זה בא, מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות. דומה דודי לצבי או לעופר האיילים, הנה זה עומד אחר כתלנו ... ( cache )
 • בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים בניסן נגאלו בתשרי עתידין ... : ריב ייי והאיתנים מוסדי ארץ ואומ' קול דודי הנה זה בא מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות מדלג על ההרים בזכות אבות מקפץ על הגבעות בזכות ... ( cache )
 • אני ישנה וליבי ער - Dex : ח קול דודי, הנה-זה בא; מדלג, על-ההרים--מקפץ, על-הגבעות. ט דומה דודי לצבי, או לעופר האיילים; הנה-זה עומד, אחר כותלנו--משגיח מן-החלונות, מציץ מן-החרכים. ... ( cache )
 • Me`at Min Haor : הזהות שבין הדילוג והחמלה מומחשת באורח נפלא בשלש דרשות המופיעות בשיר השירים רבה על הפסוק " קול דודי הנה זה בא" (שיר השירים ב' ח). "קול דודי" זה משה. ... ( cache )
 • אידישע וועלט פארומס ג€¢ זעה די אשכול - *רבי צבי הירש ראזענבוים ... : רעדענדיג פון מחברי זמנינו, איז אינטערסאנט אנצומערקן אז ער האט גאר שטארק מחבב געווען די ניגון קול דודי הנה זה בא, וואס כפי ידעתי קומט עס פון ר' משה גאלדמאן ... ( cache )
 • ישיבת שילה : " קול דודי הנה זה בא מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות" פסוק זה נדרש כגאולת מצרים. שיעבוד מצרים היה אמור להתארך כארבע מאות שנה. ואילו הקדוש ברוך הוא, ... ( cache )
 • על המתייאשים מן הגאולה (פרשת וארא, שנת תשס"ח) נכתב ע"י הרב משה ... : ובמדרש אחר: " קול דודי הנה זה בא, זה משה. בשעה שבא ואמר לישראל 'בחודש הזה אתם נגאלים' אמרו לו 'משה רבינו, היאך אנו נגאלין? והלא אין בידינו מעשים טובים? ... ( cache )
 • דף קשר מספר 60 - פרשת האזינו : שם היסוד איננו "קול דודי דופק", כי אם " קול דודי הנה זה בא מדלג...", בחינת - " ודילוגו עלי אהבה"; והאהבה, הן היא המקלקלת את השורה...אין האדם שומע דפיקה ברורה ... ( cache )
 • חסידות ברסלב - טעימה מגן עדן... - פורומים - ערוץ 7 : תתענגו על ה'! "עזה.. אהבה.. רשפיה רשפי אש שלהבתיה..." " קול דודי הנה זה בא.. מדלג על ההרים.. מקפץ על הגבעות..." ממש תודה רבה! ... ( cache )
 • דף קשר מספר 16 - פרשת כי - תבוא : שם, היסוד איננו "קול דודי דופק", כי אם - " קול דודי הנה זה בא, מדלג וכו'...", בחינת - "ודילוגו עלי אהבה"; והאהבה, הן מקלקלת היא את השורה. ... ( cache )
 • קולך - פורום נשים דתיות : " קול דודי הנה זה בא" (שיר השירים ב, ח)... אמר ר' יהודה מהו "מדלג כל ההרים". ... " קול דודי הנה זה בא מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות", "מדלג על ההרים" בזכות ... ( cache )
 • קולך - פורום נשים דתיות : הוא מקשר את דבריו לתפיסה לפיה ישראל נגאלו ממצרים בזכות האבות, כפי שבאה לידי ביטוי בשמות רבה: ' קול דודי הנה זה בא' (שיר השירים ב, ח). ... ( cache )
 • שירים לשמחת תורה, לשמחת בית השואבה, (מילים) - Dex : 5 אוקטובר 2006 ... קול דודי הנה זה בא, זה מלך המשיח. וקול התור נשמע בארצנו, זה קולו של מלך המשיח. קומי אורי כי בא אורך, וכבוד ד' עליך זרח ... ( cache )
 • שבת - ממנהגי יהדות תוניסיה : אחר-כך הוא שר "אשת חיל" וארבעה פסוקי "שיר השירים" שסימנם "יעקב": "ישקני מנשיקות" וגו'; "עורי צפון" וגו'; " קול דודי הנה זה בא" וגו'; "באתי לגני" וגו'. ... ( cache )
 • כיפה שאל את הרב שירים לשמחת תורה : קול דודי הנה זה בא, זה מלך המשיח. וקול התור נשמע בארצנו, זה קולו של מלך המשיח קומי אורי כי בא אורך, וכבוד דֲ´ עליך זרח רצה הֲ´ אלוקינו בעמך ישראל ולתפילתם שעה ... ( cache )
 • פסח: חג האהבה ללא תנאי - פסח : דימוי זה של הקב"ה המדלג ופוסח על בתי היהודים, נרמז גם בשיר השירים אותו קוראים בפסח: " קול דודי הנה זה בא, מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות". ... ( cache )
 • בית הלל - אעופה אשכונה 2 / רבי יצחק אבוחצירה : "מצאני השומרים הסובבים בעיר, הכוני פצעוני", " קול דודי הנה זה בא מדלג על ההרים".. . אני רוצה להניח את זה רגע בצד ולהתייחס דווקא לשורה הפותחת את הפיוט: ... ( cache )
 • פרש - דבר תורה לליל הסדר.. : 8 אפריל 2009 ... אבא חנן משום רבי אליעזר אומר: זה חפזון שכינה, אף על פי שאין ראיה לדבר זכר לדבר: ' קול דודי הנה זה בא מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות' (שיר ... ( cache )
 • חדר החדשות - חג שמח לכל בית ישראל, מצ"ב שירים לשמחת תורה : 13 אוקטובר 2006 ... קול דודי הנה זה בא, זה מלך המשיח. וקול התור נשמע בארצנו, זה קולו של מלך המשיח קומי אורי כי בא אורך, וכבוד ד' עליך זרח ... ( cache )
 • more "קול דודי הנה זה " :
 • ספר תהלים : ראש השנה דף יא עמוד א' ג€“ קול דודי הנה זה בא מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות(8). מדלג על ההרים, בזכות אבות, מקפץ על הגבעות, בזכות אמהות. ואומר שם רש"י, ... ( cache )
 • Untitled Document : "קול דודי הנה זה בא מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות", "מדלג על ההרים" בזכות אבות, " מקפץ על הגבעות" בזכות אמהות (ראש השנה, דף יא, א). ... ( cache )
 • בית הלל - רבי - 1 : ... חברים נלכדתי במוקש הכוני השומרים קול דודי הנה בא מדלג על ההרים קומי לך אהובה כי בא קץ דרורים מדרש פיוט -בתיה חורי - "אעופה אשכונה" / ר' יצחק אבוחצירה. ... ( cache )
 • אַחַר הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה הָיָה דְבַר ה' אֶל ... : מצודת דוד מפרש את הפסוק קול דודי הנה זה בא מדלג על ההרים - בשביל ההורים, בשביל האבות. ובדרך זו דרשו בירושלמי סנהדרין פרק י' הלכה א' על הפסוק כי ההרים ימושו ... ( cache )
 • Page tavnit3 Of Kahana : ואז לעומת פסיחתו ודילוגו של האדם "קול דודי הנה זה בא, מדלג על ההרים , מקפץ על הגבעות". מדלג על הרי העכובים, מקפץ על הגבעות המכשולים, להושיע את האדם בתשועת ... ( cache )
 • חודש אלול מאמר א : בדרך זו, דרך של הרהור תשובה, מתקיים בנו הפסוק "קול דודי הנה זה בא מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות", כלומר, שקול דודי ג€“ קולו של הקדוש ברוך הוא, הנה זה בא ומתקבל ... ( cache )
 • פסח ג€“ סיפור אהבה - פסח : "קול דודי הנה זה בא, מדלג על ההרים , מקפץ על הגבעות" (שיר השירים ב, 8) . במדרש שיר השירים (רבא ב') נאמר, כי כשהגיע משה אל בני ישראל ואמר להם כי החודש יגאלו, ... ( cache )
 • קטגוריה:שמות יב יג ג€“ ויקיטקסט : שהקב"ה מדלג על בתי בני ישראל במצרים, שנאמר קול דודי הנה זה בא מדלג על ההרים (שיר השירים ב), ואומר הנה זה עומד אחר כתלנו וגו'. רבי יונתן אומר ופסחתי עליכם, ... ( cache )
 • מכון התורה והארץ : חיפזון שכינה נדרש ע"פ המשל בשיר-השירים "קול דודי הנה זה בא, מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות", "בשעה שבא משה ואמר לישראל אתם נגאלין, אמרו לו היאך אנו נגאלין, ... ( cache )
 • חג הפסח - פסח בתורת שם החג / הרב ש. י. זווין : במצרים, שנאמר: קול דודי הנה זה בא מדלג על ההרים ; ר' יונתן אומר: ופסחתי עליכם, עליכם אני חס ואין אני חס על המצרים, הרי שהיה מצרי בתוך ביתו של ישראל, שומע אני ... ( cache )
 • הנדח ג€“ ויקיפדיה : וקהל חסידיו מהלכים וקוראים קול דודי הנה זה בא, מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות". פסוקים משיר השירים משובצים בדיבורם של אחדים מגיבורי הסיפור (כאמור בסעיף הקודם) ... ( cache )
 • במדבר, פרשת חקת, תשס"א, ד"ר אדמיאל קוסמן : ע"א: "'קול דודי הנה זה בא מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות' - מדלג על ההרים - בזכות אבות, מקפץ על הגבעות - בזכות אמהות". וראו גם תנחומא בלק, יב: "פתח ואמר ... ( cache )
 • תנועה לתורה מנהיגה : קול דודי הנה זה בא מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות". (מכילתא דרבי ישמעאל בא פרשה ז ד"ה וככה תאכלו). "...דנקראו אבות הרים, שנאמר מדלג על ההרים - ודילג את הקץ ... ( cache )
 • איסור דחיקת הקץ : "קול דודי הנה זה בא מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות" - אמרו בילקוט ובמד"ר: "הואיל והוא חפץ בגאולתכם אינו מביט בחשבונות אלא מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות - על ... ( cache )
 • ד ף ש ב ו ע י : ראו בבלי ראש השנה יא, ע"א: "'קול דודי הנה זה בא מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות' - מדלג על ההרים - בזכות אבות,. מקפץ על הגבעות - בזכות אמהות". ... ( cache )
 • ShevaNet שבענט : ועה"כ בשיר השירים (ב') "קול דודי הנה זה בא מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות" - אמרו בילקוט ובמד"ר: "הואיל והוא חפץ בגאולתכם אינו מביט בחשבונות אלא מדלג על ההרים ... ( cache )
 • עולם התנ"ך : ולעתיד לבא, בזכות הדגלים אני גואל אתכם, ומדלג על הקץ בזכות אבות שנקראו הרים, שנאמר: קול דודי הנה זה בא, מדלג על ההרים , מקפץ על הגבעות (שיר ב ח): ( cache )
 • פרשת השבוע | אותות ותיקון / עיון לפרשת שמות : "קול דודי הנה זה בא מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות... ר' נחמיה אמר: קול דודי הנה זה בא - זה משה. בשעה שאמר לישראל בחדש הזה אתם נגאלים, אמרו לו: משה רבינו! ... ( cache )
 • בית הלל - קטן - 1 : ... עלי מרה ידי מני ברח הלך עזבני איזו דרך ארח ואלכה גם אני יצאתי לבקש דודי בין חברים נלכדתי במוקש הכוני השומרים קול דודי הנה בא מדלג על ההרים קומי לך אהובה ... ( cache )
 • הקרן למורשת הכותל המערבי | קדושת הכותל : וכך נאמר שם: "קול דודי הנה זה בא, מדלג על ההרים , מקפץ על הגבעות. דומה דודי לצבי או לעופר האילים, הנה זה עומד אחר כתלנו, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרכים" ... ( cache )
 • מעשיות מרוקניות-couscous.co.il : "קול דודי הנה זה בא מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות". ממשיכה לאה לדקלם משיר השירים. "מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה ונהרות לא ישטפוה"!!, אומרת לאה והיא ... ( cache )
 • מאגר ספרות הקודש : ... קול דודי הנה זה בא מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות מדלג על ההרים בזכות אבות מקפץ על הגבעות בזכות אמהות ר' יהושע אומר מנין שבניסן נולדו אבות שנאמר (מלכים א ... ( cache )
 • Rab 1608 ראש השנה יא/א, ביהמ"ד לרבנים באמריקה : ריב י"י והאיתנים מוסדי ארץ ואומ' קול דודי הנה זה בא מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות מדלג על ההרים בזכות אבות מקפץ על הגבעות בזכות ... ( cache )
 • מאור החסידות : "קול דודי הנה זה בא, מדלג על ההרים ..." מתוך שיר השירים, מרמז על עניין ביאת המשיח . * "שיר המעלות אשא עיני אל ההרים, מאין יבא עזרי..." מזמור קכא בתהילים. ... ( cache )
 • more "בא מדלג על ההרים " :
 • Yeshiva.org.il - מעבר ממשפטי הגויים למשפטי התורה, כיצד? : מכיוון שבוטחים אנו בחסדי ד' עמנו שלאחר תקופת קמעא קמעא, יצעידנו אל עבר הגאולה השלמה במהרה בבחינת "מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות ", חייבים אנו להיערך לחידושו ... ( cache )
 • Me`at Min Haor : אלא מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות , על החשבונות ועל העיבורים, אמר להם: הואיל והוא חפץ בגאולתכם, אינו מביט בחשבונות ובחודש הזה אתם נגאלים, שנאמר: 'החדש הזה ... ( cache )
 • איך רואים שקיימת ציפייה אמיתית למשיח? - הבלוג של yevgeny941 - תפוז ... : 14 מרץ 2009 ... ועה"כ בשיר השירים (ב`) "קול דודי הנה זה בא מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות " ג€“ אמרו בילקוט ובמד"ר: "הואיל והוא חפץ בגאולתכם אינו מביט בחשבונות ... ( cache )
 • הריקוד בתנ"ך ובחז"ל : מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות .." מקפץ נשמע כמו מרקד. שמואל ב' (ו', י"ד): "...ודוד מכרכר בכל עוז..." וכן "...ודוד מפזז ומכרכר..." - מכרכר, על פניו משמעותו ... ( cache )
 • עמוד בתלמוד : דהאי איתן לישנא דתקיפי הוא כדכתיב "איתן מושבך" ואומר" שמעו הרים את ריב ה' והאיתנים מוסדי ארץ "ואומר "קול דודי הנה זה בא מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות " מדלג ... ( cache )
 • א. משיח בן יוסף : אם הגאולה תהיה "גאולה דבעתה", הרי שכל הדברים האמורים הינם מוכרחים, "אבל אם זכו שימהר ויחיש גאולה מדלג על ההרים, מקפץ על הגבעות לשנות הסדר ואהבה של הקדוש ... ( cache )
 • שיר השירים - דו שיח בין אוהבים : ציורי השירים לקוחים מחיי הרועים: "שיניך עדר הרחלים שעלו מן הרחצה" (ו, ו), הרועה "מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות ", "דומה דודי לצבי או לעופר אילים" (ב, יט). ... ( cache )
 • עטרת חיה 97 : פסוק דומה שממשיל את האמהות לגבעות מובא בשיר השירים (פר' ב'-ח ) "קול דודי הנה זה בא מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות " - מה ההבדל בין מקפץ למדלג? ... ( cache )
 • Tzitut.Com ציטוט.קום - כל הציטוטים : צוטט על ידי. קיבוץ גשר הזיו, סולם צור. תנ"ך מורה:"'קול דודי הנה זה בא, מדלג על ההרים, מקפץ על הגבעות ..' איזה חיה מוזכרת בקטע?" כיתה: "צבי" תלמיד: "קנגורו!" ... ( cache )
 • more "ההרים מקפץ על הגבעות " :
 • שיר השירים כתיב ג€“ ויקיטקסט : ... מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות דומה דודי לצבי או לעפר האילים הנה זה עומד אחר כתלנו משגיח מן החלנות מציץ מן החרכים ענה דודי ואמר לי קומי לך רעיתי יפתי ולכי ... ( cache )
 • ד ף ש ב ו ע י ד ף ש ב ו ע י ד ף ש ב ו ע י ד ף ש ב ו ע י : צבי עופר: כינוי לחתן הנאה על פי שיה"ש ב ט: " דומה דודי לצבי או לעפר האילים". . צבי עופר: . צבי עופר: 1. צבי עופר: ביום... ודתו: בשבת חתן, שבה הוא עולה לתורה, ... ( cache )
 • כתיבת ספרי תורה תפילין מזוזות וקמיעות על עור צבי : בבחינת (שה"ש ב,ט): ' דומה דודי לצבי או לעפר האילים', וכדומה, ובשה"ש רבה ב,יח 4 נמשלו ישראל 'ששופכין דמן על קדושת שמי כדם הצבי ודם האיל'. כך, לדוגמה, נמצאו ... ( cache )
 • שיר השירים ג€“ ב' : (ח) קול דודי הנה זה באמדלג על ההרים מקפץ על הגבעות (ט) דומה דודי לצבי או לעופר האילים הנה זה עומד אחר כתלנו משגיח מן החלונות מציץ מן החרכים (י) ענה דודי ... ( cache )
 • אלוהים,תורה - הבלוגיה - תפוז אנשים : כותב שלמה המלך בשיר השירים (ב`, ט`): " דומה דודי לצבי או ... נכתב ב: רק השינוי אינו משתנה של yaakiiו| 24 בדצמבר 2008, 08:36 ... ( cache )
 • וולף - פסח : רגשית בין האוהבים, לדוגמא: " דומה דודי לצבי, או לעפר האילים, הנה זה עומד אחר כתלנו, משגיח מן החלנות, מציץ מן החרכים" (ב, ט); "יונתי בחגוי הסלע" (ב, ... ( cache )
 • גלגל המזלות,מזלות,, תפילה לזיווג : דומה דודי לצבי או לעפר האילים. הנה זה עומד אחר כתלנו משגיח מן החלונות מציץ מן החרכים. ענה דודי ואמר לי קומי לך רעיתי יפתי ולכי לך כי הנה הסתו עבר הגשם חלף ... ( cache )
 • חברים מקשיבים : דומה דודי לצבי או לעופר האילים: מה צבי זה נראה וחוזר ונכסה נראה וחוזר ונכסה כך גואל הראשון נראה ונכסה וחוזר ונראה: ורבנן אמרי, זו היא חסידה שבחיות ורחמיה ... ( cache )
 • קולך - פורום נשים דתיות : במגילה אין מדובר רק באהבה פיסית, אלא במערכת יחסים רגשית בין האוהבים, לדוגמא: " דומה דודי לצבי, או לעפר האילים, הנה זה עומד אחר כתלנו, משגיח מן החלנות, ... ( cache )
 • תרבות ופנאי nrg - הכי אהבה בעברית : 14 אוגוסט 2008 ... " דומה דודי לצבי או לעופר האיילים" (שיר השירים) "דודי לי ואני לו הרועה בשושנים" ( שיר השירים) "דודי שלח ידו מן החור ומעי המו עליו" (שיר השירים ... ( cache )
 • Bar-Ilan University Parshat Hashavua Page : ... הצבי) עומד בהמשך הפסוק מתהדק הקשר בין שני הרכיבים, ומבחינה תחבירית, ציון מפורש של בסיס הדימוי: " דומה דודי לצבי או לעפר האיילים" - 5. ... ( cache )
 • שיעוריו וכתביו של הרב אורי שרקי - נצחיות מדינת ישראל : על זה נאמר בשיר השירים רבה על הפסוק: " דומה דודי לצבי או לעופר איילים" (שיר השירים), דודי - הוא המשיח הדומה לצבי, וזאת משום שהצבי רץ ביער, לפעמים הוא נגלה ... ( cache )
 • מנהגי עדן -שבת : מנהגנו לומר הפס': "קול דודי הנה זה בא מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות. דומה דודי לצבי או לעפר האילים. הנה זה עומד אחר כתלנו משגיח מן החלונות מציץ מן החרכים" ( cache )
 • ֳ¬ֳ¢ֳ®ֳ¥ֳ¸ ֳ÷'ֳ§ֳ¥ֳ£ֳ¹ : "הנה מיטתו שלשלמה", " דומה דודי לצבי או לעופר האיילים על הרי בתר", "דבש וחלב תחת לשונך", "הפרחה הגפן הנצו הרימונים", "שפתותיו שושנים נוטפות מור עובר", ... ( cache )
 • כיפה צהר לנוער חורבן שלישי : על כך לימדונו חז"ל על הפסוק " דומה דודי לצבי או לעופר האיילים" כי גאולתם של ישראל משולה לצבי הרץ על ראשי ההרים. בהיותו בראש ההר הוא נראה, אך מטבע הדברים ... ( cache )
 • השיעור ניתן ב-סיון ה'תשס"א : "פתח ר' יצחק ' דומה דודי לצבי או לעופר האילים... מציץ מן החרכים' - משל למלך שסרחה אשתו הוציא אותה מהיכלו. מנה עשתה? לקחה את בנו אהובו וכשהמלך נזכר בבנו ... ( cache )
 • טיולים | צימרים | קברי צדיקים צבי : " דומה דודי לצבי או לעופר האיילים" מה הצבי נגלה וחוזר ונכסה כך גואל הראשון נגלה ונכסה. (במדבר רבה יאֲ´, בֲ´) מדרש זה ממשיל את אהבת הקדוש ברוך הוא לישראל, ... ( cache )
 • דף קשר מספר 542 - חול המועד פסח : " דומה דודי לצבי או לעופר האילים". בשני המקרים, הן זה שמעולם הצמחים והן זה שמעולם בעלי החיים מודגש הווי של תנועה וחופש. העולם האנאורגני, חסר התנועה והגדילה, ... ( cache )
 • מגילת אסתר - הסיפור האמיתי : פסוק ט: דומה דודי לצבי, או לעופר האיילים; הנה זה עומד, אחר פסוק י: ענה דודי, ואמר לי: קומי לך רעייתי יפתי, ולכי לך. ... ( cache )
 • ילקוט שמעוני - שיר השירים : דומה דודי לצבי או לעופר האילים, מה הצבי אין עורו מחזיק את בשרו, כך לא היתה ארץ ישראל מחזקת פירותיה. דבר אחר הנך יפה דודי אף נעים אף ערשנו רעננה, ... ( cache )
 • פרשת נשא : ב [ דומה דודי לצבי או לעופר האילים] ג [הנה מטתו שלשלמה] ד [כה תברכו את בני ישראל] ה [יברכך ה' וישמרך] ו [יאר ה' פניו אליך] ז [ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום] ... ( cache )
 • אהבה במקורות : כנראה, מדובר במקום בחיק הטבע, בו התייחדו הנאהבים. 5. "קול דודי הנה זה בא, מדלג על ההרים. מקפץ על הגבעות, דומה דודי לצבי או לעופר איילים " (ב, ט) ... ( cache )
 • " מאמר מאת הרב זלמן קורן [ המקדש והכותל המערבי קדושת הכותל] : דומה דודי לצבי או לעופר. האילים. ,. הנה זה עומד אחר כתלנו. ,. משגיח מן החלונות. ,. מציץ מן החרכים. " (. שיר השירים. ,. פרק ב. ,. פסוקים ח. ט-. ). פסוק זה ... ( cache )
 • דיון בסוגיות ברומן "סיפור פשוט" מאת ש"י עגנון<?xml:namespace ... : הירשל: צבי: הגבר הארוטי בספר שיר השירים (קול דודי הנה זה בא מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות; דומה דודי לצבי או לעופר האיילים, ספר שיר השירים, פרק ב', ... ( cache )
 • ציד : הצבי הישראלי (Gazella gazella) הוא סמל ליופי ולאצילות: " דומה דודי לצבי או לעפר האילים" (שיר השירים ב' 9) "השבעתי אתכם בנות ירושלם בצבאות או באילות השדה" ... ( cache )
 • רחובות על שם בעלי חיים : העופר מוזכר במקרא פעמים אחדות, כגון:" דומה דודי לצבי או לעופר האיילים" (שיר השירים ב, ט). העופר מסמל רוך ועדינות ומופיע הרבה בספרי ילדים. ... ( cache )
 • סיפורים וחלומות ג€“ עיון בשיר "חברות" מאת מרים ילן-שטקליס : דומה. דודי לצבי או לעופר האיילים, (שם, ב, ט). האיכויות הרומנטיות הנצחיות שבדוד וברעיה, מכוסות איפוא בשיר "חברות" בקליפות הכישוף, ומבקשות את מהותן האמיתית. ... ( cache )
 • סקירת "באחה ישראל" חצרים 2009 - פול גז : מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות, דומה דודי לצבי או לעפר האילים (שיר השירים ב' ח-ט). הטורברד שלנו לא מאכזב, ולמרות שלקחו לפרטנר הערבי את הפרסות, הוא נהנה לשבת ... ( cache )
 • קורח ג€“ נבואה ומלכות בכלי אחד : (ט) דומה דודי לצבי או לעפר האילים הנה זה עומד אחר כתלנו משגיח מן החלנות מציץ מן החרכים: רש"י ד"ה הנה זה עומד וגו' - סבורה הייתי ליישב עגונה עוד ימים רבים ... ( cache )
 • rotter - לסוסתי ברכבי פרעה דימיתיך רעייתי. : אפשר להסביר, אם כן, דומה דודי לצבי או לעופר איילים? שערך כעדר העיזיםפ שגלשו מהגלעד? שיניך כעדר הקצובות שעלו מן הרחצה? כמגדל דוד צוארך? ... ( cache )
 • שליטה בהיסטוריה: נבואות: : "קול דודי הנה זה בא מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות דומה דודי לצבי או לעופר האילים הנה זה עומד אחר כתלינו משגיח מן החלונות מציץ מן החרכים " - שיר השירים ב ... ( cache )
 • שבת קודש ע"פ מנהגי ק"ק עדן יע"א : מנהגנו לומר הפס': "קול דודי הנה זה בא מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות. דומה דודי לצבי או לעפר האילים. הנה זה עומד אחר כתלנו משגיח מן החלונות מציץ מן החרכים" ... ( cache )
 • רותי רום בננות ~ בננות Blogs ~ רותי רום ~ מתוך הרומן "עקיצת ... : דומה דודי לצבי או לעופר האיָילים... אמה דחקה בה במרפקה, לא ללטוש עיניים, ברכה' לה. בדרכם הביתה אמרה האם, מה שגוזר הקדושג€‘ברוךג€‘הוא, כך מוכרח להיות, ... ( cache )
 • רק השינוי אינו משתנה - הבלוג של yaakii - תפוז בלוגים : כותב שלמה המלך בשיר השירים (ב`, ט`): " דומה דודי לצבי או לעופר האילים, הנה זה עומד אחר כותלנו משגיח מן החלונות מציץ מן החרכים". ... ( cache )
 • more "דומה דודי לצבי או " :
 • more "לעפר האילים הנה זה " :
 • פרשת השבוע | פנינים לפרשת נשא : אלא, שבשעה שהכהנים נושאים את כפיהם לברך את ישראל, שורה השכינה על ידיהם, כדברי חז "ל (רבה יא, ב) על הכתוב בשיר השירים (ב, ט): "מי זה עומד אחר כתלנו משגיח מן ... ( cache )
 • בית המדרש הוירטואלי של ישיבת הר עציון - גירסת html של - rya ... : ובכל זאת ג€“ מעולם לא התייאשנו, ותמיד האמנו ש"הנה זה עומד אחר כתלנו, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרכים", ועוד רגע קט, מעבר לעיקול שבמהלך הגאולה, ניוושע. ... ( cache )
 • עולם התנ"ך : וכן הוא אומר: הנה זה עומד אחר כתלנו משגיח מן החלונות מציץ מן החרכים (שה"ש ב ט), מה בין אצבעות של כהנים. מציץ מן החרכים, בשעה שפושטין כפיהם. ... ( cache )
 • יום ירושלים : "הנה זה עומד אחר כתלנו, משגיח מן החלונות מציץ מן החרכים". על כך נאמר במדרש שיר השירים רבה: מעולם לא זזה שכינה מכותל המערבי. ... ( cache )
 • ציורים וביאורים לנשיאות-כפיים / אדריכל מאיר בן אורי : לפיכך הכהנים פורשין את כפיהם לומר שהקב"ה עומד אחרינו, וכן הוא אומר: "הנה זה עומד אחר כתלנו משגיח מן החלונות מציץ מן החרכים" (שיר השירים ב', ט'). ... ( cache )
 • ירושלים עיר הנצח : דבר האלוקים מבטיח זאת מראש: "דומה דודי לצבי וגו', הנה זה עומד אחר כתלנו, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרכים" ("שיר השירים" ב', ט'). ... ( cache )
 • מאור החסידות - הכותל המערבי : "דומה דודי לצבי או לעופר האילים, הנה זה עומד אחר כתלנו משגיח מן החלונות מציץ מן החרכים". (שיר השירים, ב,ט). "הנה זה עומד אחר כותלנו - אחר כותל מערבי של בית ... ( cache )
 • יבוא דודי לגן עדנו - הזמנה לפיוט : בפעם הראשונה שמדמה האהובה בשיר השירים את הדוד לצבי הוא דווקא עומד אחר כתלנו, משגיח , מציץ. הוא קרוב קרוב. לפעמים הוא מתבקש להתרחק מעט עד שיפוח היום. ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il - האור שמעבר לחלון : פעולה זו מזכירה לנו את מאמר הכתוב: "הנה זה עומד אחר כתלנו, משגיח מן החלונות". מהלך הגאולה נמשל בשיר השירים לעמידת הדוד אחר הכותל. הדברים נמצאים בהישג יד, ... ( cache )
 • Midrashot.org : הוא יתברך נמצא, אך מסתתר, "הנה זה עומד אחר כתלנו, משגיח מן החלונות מציץ מן החרכים" (שיר השירים ב ט). ההשגחה הכללית חודרת דרך כל הפרטים. ... ( cache )
 • דברים בערב הוקרה למחנכים למופת : הנה זה עומד אחר כתלנו, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרכים". אין בנו הכשרון הפיוטי והספרותי הראוי לשרטט את המופתיות החינוכית המגולמת במפעלי חייהם ויצירותיהם של ... ( cache )
 • בר מצווה בכותל : 15 יולי 2007 ... הנה זה עומד אחר כתלנו, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרכים" (שיר השירים, פרק ב, פס' ח-ט)- שם מתואר אלוקים הממתין מאחורי הקיר ומשגיח על עם ישראל ... ( cache )
 • פרשת לך לך : האור, אם כן, אינו מופיע לאדם מרחוק אלא מקרוב קרוב: 'הנה זה עומד אחר כתלנו משגיח מן החלונות מציץ מן החרכים'. התביעה שר' נחמן תובע בדברים אלו מן האדם היא ... ( cache )
 • בס"ד : עומד אחר כתלנו משגיח מן החלנות מציץ מן החרכים"(ב,ח) לפני רגע הם היו מחובקים, ועכשיו היא בפנים והוא נמצא בחוץ, מחכים שוב להתאחד. ונראה שפרדתם הייתה לתקופה ... ( cache )
 • צפון, סבון : הנה-זה עומד אחר כתלנו משגיח מן החלנות מציץ מן החרכים (שיר השירים ב ט). "יסבבנהו יבוננהו יצרנהו כאישון עינו .." תגובות. מה הקשר בין צד צפון לבין צפיה וראיה? ... ( cache )
 • ' ספר שיח יצחק חלק א : זה עומד אחר כתלנו משגיח מן החלונות מציץ מן החרכים. ": )נג. ואם כשהאדם פותח דלת לבו להמשיך אחרי רצונו ית. ',. מיד נכנס אור. הנשמה בלבו לסייעו בעבודת ה ... ( cache )
 • Main Frame : כתוב בשיר השירים: "הנה זה עומד אחר כתלנו משגיח מן החלונות מציץ מן החרכים" זהו כותל המערבי של בית המקדש שלא זזה משם שכינה לעולם. ... ( cache )
 • יהדות מאת הרב אריה קרן - פרשת השבוע - פרשת נשא : וכך בשעה שהכהנים נושאים כפיהם לברך את ישראל ניצב הקב"ה מעליהם, שכן אומר הכתוב: הנה זה עומד אחר כתלנו משגיח מן החלונות מציץ מן החרכים (שיר השירים, ... ( cache )
 • קרן אור ללימודי קבלה - לימוד סודות הזהר - שיר השרים שלמה המלך : ב,ט= דומה דודי לצבי, או לעפר האילים; הנה-זה עומד, אחר כתלנו--משגיח מן-החלנות, מציץ מן-החרכים. ב,י= ענה דודי, ואמר לי: קומי לך רעיתי יפתי, ולכי-לך. ... ( cache )
 • ביקורת ספר: : דימוי זה מתבסס במילותיו על הפסוק "הנה זה עומד אחר כתלנו משגיח מן החלונות מציץ מן החרכים" (שיר השירים ב, ט), וברעיונו על שמונה פרקים לרמב"ם (פרק שביעי) המדבר ... ( cache )
 • לייבגיימס:: פורומים ראשי [מופעל על ידי Invision Power Board] : "מי זה עומד אחר כתלנו משגיח מן החלונות מציץ מן החרכים". הפירוש לפסוק הזה נכתב בגמרא שנכתבה אף היא לפני אלפי שנים הפירוש כך: ... ( cache )
 • מחקר ג€“ רחל : הנה זה עומד אחר כתלנו, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרכים. ענה דודי ואמר לי קומי לך רעייתי ולכי לך" [שיר השירים, ב, ח-י ] . עקיבא בא מרחוק, ניצב מאחורי הבית ... ( cache )
 • עברנו את פרעה נעבור גם את זה - הבלוג של Eran De Niro - תפוז בלוגים : ב,ט דומה דודי לצבי, או לעפר האילים; הנה-זה עומד, אחר כתלנו- משגיח מן-החלנות, מציץ מן-החרכים. ב,י ענה דודי, ואמר לי: קומי לך רעיתי יפתי, ולכי-לך. ... ( cache )
 • כשאני שותקת טפות גשם קל מצטברות על חלונך: חיש הבית כושר חיש יתרמם ... : ... האהבה עד שתחפץ: קול דודי הנה זה בא מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות דומה דודי לצבי או לעפר האילים: הנה זה עומד אחר כתלנו משגיח מן החלנות מציץ מן החרכים: ענה ... ( cache )
 • ילקוט שמעוני - נשא : ... לפיכך הכהנים פורסין כפיהן (עו) לומר שהקב"ה עומד עלינו שנאמר הנה זה עומד אחר כתלנו משגיח מן החלונות כפיהם, לכך נאמר כה תברכו את בני ישראל, זא שאמר הכתוב ... ( cache )
 • מגילות 5 : הנה זה עומד אחר כתלנו משגיח מן החלונות מציץ מן החרכים. " ג€“. משגיח. = מביט . חרכים. = חריצים. /. חלונות . יש כאן הדרגתיות. ,. בהתחלה כתוב. " הנה זה בא ...
 • more "עומד אחר כתלנו משגיח " :
 • במדבר, פרשת נשא, תשנ"ט, פרופ' יעקב שפיגל : אבל עתה שאין מברכין לישראל בשם המפורש אין עיניהם כהות, ואפילו הכי אין מסתכלין בהם, מפני שהקב"ה מציץ מבין קשרי אצבעותיהם, שנאמר 'משגיח מן החלנות מציץ מן ... ( cache )
 • more "מן החלנות מציץ מן " :
 • more "החלנות מציץ מן החרכים " :

מקורות

עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2009-04-09.


הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:אהבה מקפיצה

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/ktuv/mgilot/jj-02-08