הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.זהו מאמר הגדרה, מאמר שמטרתו להגדיר במדוייק שורש, מילה או ביטוי בלשון המקרא. חלק ממיזם המילון המקראי החופשי.

ויקימילון ערך מילוני בוויקימילון: פשע = מרד

בלשון ימינו, פֶשַע הוא עבירה פלילית חמורה. בלשון המקרא, פשע הוא מרד בסמכות ושלטון, לדוגמה:

כך ניתן לפרש גם את שאר הפסוקים שמזכירים פשע בין אדם לאדם:

 • (בראשית לא לו): "ויחר ליעקב, וירב בלבן; ויען יעקב, ויאמר ללבן 'מה פשעי , מה חטאתי כי דלקת אחרי?! כי משׁשׁת את כל כלי, מה מצאת מכל כלי ביתך? שׂים כה נגד אחי ואחיך ויוכיחו בין שׁנינו! זה עשׂרים שׁנה אנכי עמך: רחליך ועזיך לא שׁכלו, ואילי צאנך לא אכלתי. טרפה לא הבאתי אליך: אנכי אחטנה, מידי תבקשׁנה, גנבתי יום וגנבתי לילה. הייתי ביום אכלני חרב וקרח בלילה, ותדד שׁנתי מעיני'": יעקב עבד במשך 20 שנה תחת סמכותו של לבן, והוא טוען שלא מרד בסמכותו ולא פרק את עולו במשך כל אותן שנים (ראו גם שמות כב ח למטה).
 • (בראשית נ יז): "כה תאמרו ליוסף: אנא שא נא פשע אחיך וחטאתם כי רעה גמלוך, ועתה שא נא לפשע עבדי אלהי אביך; ויבך יוסף בדברם אליו": האחים נמצאים עכשיו תחת סמכותו של יוסף, ולכן הם מגדירים את המעשה הרע שעשו לו בילדותו כ פשע = מרד בסמכותו (אולי הם רומזים בכך, שגם אז הם היו צריכים להיות תחת סמכותו, ולא לומר לו "המלוך תמלוך עלינו?אם משול תמשול בנו?").
 • בדיני השומרים נאמר, (שמות כב ח): "על כל דבר פשע על שור על חמור על שה על שלמה על כל אבדה אשר יאמר כי הוא זה עד האלהים יבא דבר שניהם אשר ירשיען אלהים ישלם שנים לרעהו": השומר נמצא תחת סמכותו של בעל-החפץ, ואם הוא מתרשל בשמירתו ואינו שומר כראוי - יש בכך מעין מרידה בסמכותו (ראו גם בראשית לא לו למעלה).
 • דוד אמר לשאול, (שמואל א כד יא): "ואבי, ראה גם ראה את כנף מעילך בידי, כי בכרתי את כנף מעילך ולא הרגתיך דע וראה כי אין בידי רעה ופשע , ולא חטאתי לך, ואתה צדה את נפשי לקחתה", כלומר - לא מרדתי בסמכותך ואין לך סיבה להרוג אותי.
 • (שמואל א כה כח): "שא נא לפשע אמתך, כי עשה יעשה ה' לאדני בית נאמן כי מלחמות ה' אדני נלחם ורעה לא תמצא בך מימיך"- אביגיל מתנצלת על המרידה בסמכותו של דוד, שכבר נמשח למלך.
 • (משלי כט טז): "ברבות רשעים ירבה פשע , וצדיקים במפלתם יראו"- כשיש הרבה רשעים בשלטון, הם מורדים זה בזה כי אינם מסוגלים לסבול זה את זה, וזה הגורם למפלתם ( פירוט ).
 • משלי י יב: "שנאה תעורר מדנים, ועל כל פשעים תכסה אהבה", משלי יז ט: "מכסה פשע מבקש אהבה, ושנה בדבר מפריד אלוף" -  כשיש אהבה אמיתית, מוכנים לסלוח אפילו על מרידה ( פירוט ).
 • משלי יז יט : "אהב פשע אהב מצה, מגביה פתחו מבקש שבר" - הפריצה של מסגרת הקשר גורמת למריבה ( פירוט ).
 • וכן (שמות כג כא): "השמר מפניו ושמע בקלו, אל תמר בו; כי לא ישא לפשעכם, כי שמי בקרבו"- ה' מצוה על בני ישראל שלא למרוד במלאך שיוביל אותם לארץ כנען.

ברוב הפסוקים, פשע הוא בין אדם למקום, וייתכן שגם בפסוקים אלה, עיקר משמעות המילה היא מרד בסמכות - הפושע מורד בסמכותו של ה' ופורק את עולו, למשל:

 • (ישעיהו א ב): "שמעו שמים והאזיני ארץ כי ה' דבר! בנים גדלתי ורוממתי והם פשעו בי!"- הבנים מרדו באביהם.
 • (ישעיהו מח ח): "גם לא שמעת גם לא ידעת גם מאז לא פתחה אזנך; כי ידעתי בגוד תבגוד, ופשע מבטן קרא לך"- "פושע" מקביל ל"בוגד".
 • (יחזקאל ב ג): "ויאמר אלי בן אדם שולח אני אותך אל בני ישראל אל גוים המורדים אשר מרדו בי המה ואבותם פשעו בי עד עצם היום הזה"- "פשעו" מקביל ל"מרדו".
 • (צפניה ג יא): "ביום ההוא לא תבושי מכל עלילתיך אשר פשעת בי כי אז אסיר מקרבך עליזי גאותך ולא תוספי לגבהה עוד בהר קדשי"- פשע נובע מגאוה.

ויש גם פשע של השפתיים - כאשר השפתיים מורדות באדוניהן ואומרות דבר שהוא לא התכוון להגיד, "פליטת פה":

 • משלי יב יג: " בפשע שפתים מוקש רע, ויצא מצרה צדיק" ( פירוט ).
 • ואולי גם משלי י יט: "ברב דברים לא יחדל פשע , וחשך שפתיו משכיל" ( פירוט ).

פסוקים נוספים על פשעים בין אדם לאדם עריכה

 • (משלי יח יט): "אח נפשע מקרית עז, ומדונים כבריח ארמון"
 • (משלי יט יא): "שכל אדם האריך אפו, ותפארתו עבר על פשע"
 • משלי כח ב: " "בפשע" "ארץ רבים שריה, ובאדם מבין ידע כן יאריך" " - פשע נגד ה' או נגד המלך ( פירוט )
 • משלי כח יג: "מכסה פשעיו לא יצליח, ומודה ועזב ירחם" " ( פירוט )
 • (משלי כח כד): "גוזל אביו ואמו ואמר אין פשע , חבר הוא לאיש משחית"- אולי הכוונה למרידה בסמכות ההורים.

פסוקים נוספים על פשעים בין אדם לה' עריכה

 • (שמות לד ז): "נצר חסד לאלפים, נשא עון ופשע וחטאה ונקה לא ינקה; פקד עון אבות על בנים ועל בני בנים על שלשים ועל רבעים"
 • (ויקרא טז טז): "וכפר על הקדש מטמאת בני ישראל ומפשעיהם לכל חטאתם... וסמך אהרן את שתי ידו על ראש השעיר החי והתודה עליו את כל עונת בני ישראל ואת כל פשעיהם לכל חטאתם..."
 • (במדבר יד יח): "ה' ארך אפים ורב חסד נשא עון ופשע ונקה לא ינקה פקד עון אבות על בנים על שלשים ועל רבעים"
 • (יהושע כד יט): "ויאמר יהושע אל העם 'לא תוכלו לעבד את ה' כי אלהים קדשים הוא, אל קנוא הוא, לא ישא לפשעכם ולחטאותיכם'"
 • (מלכים א ח נ): "וסלחת לעמך אשר חטאו לך, ולכל פשעיהם אשר פשעו בך; ונתתם לרחמים לפני שביהם ורחמום"
 • (ישעיהו א כח): "ושבר פשעים וחטאים יחדו ועזבי ה' יכלו"
 • (ישעיהו כד כ): "נוע תנוע ארץ כשכור והתנודדה כמלונה וכבד עליה פשעה ונפלה ולא תסיף קום"
 • ישעיהו מג כה: " "אנכי אנכי הוא מחה פשעיך למעני וחטאתיך לא אזכר" ... "אביך הראשון חטא ומליציך פשעו בי" "
 • (ישעיהו מד כב): "מחיתי כעב פשעיך וכענן חטאותיך שובה אלי כי גאלתיך"
 • (ישעיהו נ א): "כה אמר ה' אי זה ספר כריתות אמכם אשר שלחתיה או מי מנושי אשר מכרתי אתכם לו הן בעונתיכם נמכרתם ובפשעיכם שלחה אמכם"
 • ישעיהו נג ה: " "והוא מחלל מפשענו מדכא מעונתינו מוסר שלומנו עליו ובחברתו נרפא לנו" ... "מעצר וממשפט לקח ואת דורו מי ישוחח כי נגזר מארץ חיים מפשע עמי נגע למו" ... "לכן אחלק לו ברבים ואת עצומים יחלק שלל תחת אשר הערה למות נפשו ואת פשעים נמנה והוא חטא רבים נשא ולפשעים יפגיע" "
 • (ישעיהו נז ד): "על מי תתענגו על מי תרחיבו פה תאריכו לשון הלוא אתם ילדי פשע זרע שקר"
 • (ישעיהו נח א): "קרא בגרון אל תחשך כשופר הרם קולך והגד לעמי פשעם ולבית יעקב חטאתם"
 • ישעיהו נט יב: " "כי רבו פשעינו נגדך וחטאותינו ענתה בנו כי פשעינו אתנו ועונתינו ידענום" . "פשע" "וכחש בה' ונסוג מאחר אלהינו דבר עשק וסרה הרו והגו מלב דברי שקר" ... "ובא לציון גואל ולשבי פשע ביעקב נאם ה'" "
 • (ישעיהו סו כד): "ויצאו וראו בפגרי האנשים הפשעים בי כי תולעתם לא תמות ואשם לא תכבה והיו דראון לכל בשר"
 • ירמיהו ב ח: " "הכהנים לא אמרו איה ה' ותפשי התורה לא ידעוני והרעים פשעו בי והנביאים נבאו בבעל ואחרי לא יועלו הלכו" ... "למה תריבו אלי כלכם פשעתם בי נאם ה'" "
 • (ירמיהו ג יג): "אך דעי עונך כי בה' אלהיך פשעת ותפזרי את דרכיך לזרים תחת כל עץ רענן ובקולי לא שמעתם נאם ה'"
 • (ירמיהו ה ו): "על כן הכם אריה מיער זאב ערבות ישדדם נמר שקד על עריהם כל היוצא מהנה יטרף כי רבו פשעיהם עצמו משבותיהם"
 • (ירמיהו לג ח): "וטהרתים מכל עונם אשר חטאו לי וסלחתי לכול עונותיהם אשר חטאו לי ואשר פשעו בי"
 • (יחזקאל יד יא): "למען לא יתעו עוד בית ישראל מאחרי ולא יטמאו עוד בכל פשעיהם והיו לי לעם ואני אהיה להם לאלהים נאם אדני ה'"
 • יחזקאל יח כב: " "כל פשעיו אשר עשה לא יזכרו לו בצדקתו אשר עשה יחיה" ...   "ויראה וישוב מכל פשעיו אשר עשה חיו יחיה לא ימות" ... "לכן איש כדרכיו אשפט אתכם בית ישראל נאם אדני ה' שובו והשיבו מכל פשעיכם ולא יהיה לכם למכשול עון" . "השליכו מעליכם את כל פשעיכם אשר פשעתם בם ועשו לכם לב חדש ורוח חדשה ולמה תמתו בית ישראל" "
 • (יחזקאל כא כט): "לכן כה אמר אדני ה' יען הזכרכם עונכם בהגלות פשעיכם להראות חטאותיכם בכל עלילותיכם יען הזכרכם בכף תתפשו"
 • יחזקאל לג י: " "ואתה בן אדם אמר אל בית ישראל כן אמרתם לאמר כי פשעינו וחטאתינו עלינו ובם אנחנו נמקים ואיך נחיה" ... "ואתה בן אדם אמר אל בני עמך צדקת הצדיק לא תצילנו ביום פשעו ורשעת הרשע לא יכשל בה ביום שובו מרשעו וצדיק לא יוכל לחיות בה ביום חטאתו" "
 • (יחזקאל לז כג): "ולא יטמאו עוד בגלוליהם ובשקוציהם ובכל פשעיהם והושעתי אתם מכל מושבתיהם אשר חטאו בהם וטהרתי אותם והיו לי לעם ואני אהיה להם לאלהים"
 • (יחזקאל לט כד): "כטמאתם וכפשעיהם עשיתי אתם ואסתר פני מהם"
 • (הושע ז יג): "אוי להם כי נדדו ממני שד להם כי פשעו בי ואנכי אפדם והמה דברו עלי כזבים"
 • (הושע ח א): "אל חכך שפר כנשר על בית ה' יען עברו בריתי ועל תורתי פשעו"
 • (הושע יד י): "מי חכם ויבן אלה נבון וידעם כי ישרים דרכי ה' וצדקים ילכו בם ופשעים יכשלו בם"
 • ביאור:עמוס א-ב : " "כה אמר ה' על שלשה פשעי דמשק ועל ארבעה לא אשיבנו על דושם בחרצות הברזל את הגלעד... כה אמר ה' על שלשה פשעי עזה ועל ארבעה לא אשיבנו על הגלותם גלות שלמה להסגיר לאדום" ... "כה אמר ה' על שלשה פשעי צר ועל ארבעה לא אשיבנו על הסגירם גלות שלמה לאדום ולא זכרו ברית אחים" ... "כה אמר ה' על שלשה פשעי אדום ועל ארבעה לא אשיבנו על רדפו בחרב אחיו ושחת רחמיו ויטרף לעד אפו ועברתו שמרה נצח" ... "כה אמר ה' על שלשה פשעי בני עמון ועל ארבעה לא אשיבנו על בקעם הרות הגלעד למען הרחיב את גבולם" ... "כה אמר ה' על שלשה פשעי מואב ועל ארבעה לא אשיבנו על שרפו עצמות מלך אדום לשיד" ... "כה אמר ה' על שלשה פשעי יהודה ועל ארבעה לא אשיבנו על מאסם את תורת ה' וחקיו לא שמרו ויתעום כזביהם אשר הלכו אבותם אחריהם" ... "כה אמר ה' על שלשה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו על מכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעלים" "
 • (עמוס ג יד): "כי ביום פקדי פשעי ישראל עליו ופקדתי על מזבחות בית אל ונגדעו קרנות המזבח ונפלו לארץ"
 • (עמוס ד ד): "באו בית אל ופשעו הגלגל הרבו לפשע והביאו לבקר זבחיכם לשלשת ימים מעשרתיכם"
 • (עמוס ה יב): "כי ידעתי רבים פשעיכם ועצמים חטאתיכם צררי צדיק לקחי כפר ואביונים בשער הטו"
 • מיכה א ה: " "בפשע" "יעקב כל זאת ובחטאות בית ישראל מי פשע יעקב הלוא שמרון ומי במות יהודה הלוא ירושלם" ... "רתם המרכבה לרכש יושבת לכיש ראשית חטאת היא לבת ציון כי בך נמצאו פשעי ישראל" "
 • (מיכה ג ח): "ואולם אנכי מלאתי כח את רוח ה' ומשפט וגבורה להגיד ליעקב פשעו ולישראל חטאתו"
 • (מיכה ו ז): "הירצה ה' באלפי אילים ברבבות נחלי שמן האתן בכורי פשעי פרי בטני חטאת נפשי"
 • (מיכה ז יח): "מי אל כמוך נשא עון ועבר על פשע לשארית נחלתו לא החזיק לעד אפו כי חפץ חסד הוא"
 • (תהלים ה יא): "האשימם אלהים יפלו ממעצותיהם ברב פשעיהם הדיחמו כי מרו בך"
 • (תהלים יט יד): "גם מזדים חשך עבדך אל ימשלו בי אז איתם ונקיתי מפשע רב"
 • (תהלים כה ז): "חטאות נעורי ופשעי אל תזכר כחסדך זכר לי אתה למען טובך ה'"
 • תהלים לב א: " "לדוד משכיל אשרי נשוי פשע כסוי חטאה" ... "חטאתי אודיעך ועוני לא כסיתי אמרתי אודה עלי פשעי לה' ואתה נשאת עון חטאתי סלה" "
 • (תהלים לו ב): "נאם פשע לרשע בקרב לבי אין פחד אלהים לנגד עיניו"
 • תהלים לז לח: " "ופשעים" "נשמדו יחדו אחרית רשעים נכרתה" "
 • (תהלים לט ט): "מכל פשעי הצילני חרפת נבל אל תשימני"
 • תהלים נא ג: " "חנני אלהים כחסדך כרב רחמיך מחה פשעי" ... "כי פשעי אני אדע וחטאתי נגדי תמיד" ... "אלמדה פשעים דרכיך וחטאים אליך ישובו" "
 • (תהלים נט ד): "כי הנה ארבו לנפשי יגורו עלי עזים לא פשעי ולא חטאתי ה'"
 • (תהלים סה ד): "דברי עונת גברו מני פשעינו אתה תכפרם"
 • (תהלים פט לג): "ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים עונם"
 • (תהלים קג יב): "כרחק מזרח ממערב הרחיק ממנו את פשעינו"
 • (תהלים קז יז): "אולים מדרך פשעם ומעונתיהם יתענו"
 • (איוב ז כא): "ומה לא תשא פשעי ותעביר את עוני כי עתה לעפר אשכב ושחרתני ואינני"
 • (איוב ח ד): "אם בניך חטאו לו וישלחם ביד פשעם"
 • (איוב יג כג): "כמה לי עונות וחטאות פשעי וחטאתי הדיעני"
 • (איוב יד יז): "חתם בצרור פשעי ותטפל על עוני"
 • (איוב לא לג): "אם כסיתי כאדם פשעי לטמון בחבי עוני"
 • (איוב לג ט): "זך אני בלי פשע חף אנכי ולא עון לי"
 • (איוב לד ו): "על משפטי אכזב אנוש חצי בלי פשע"
 • (איוב לד לז): "כי יסיף על חטאתו פשע בינינו יספוק וירב אמריו לאל"
 • (איוב לה ו): "אם חטאת מה תפעל בו ורבו פשעיך מה תעשה לו"
 • (איוב לו ט): "ויגד להם פעלם ופשעיהם כי יתגברו"
 • איכה א ה: " "היו צריה לראש איביה שלו כי ה' הוגה על רב פשעיה עולליה הלכו שבי לפני צר" ... "נשקד על פשעי בידו ישתרגו עלו על צוארי הכשיל כחי נתנני אדני בידי לא אוכל קום" ... "תבא כל רעתם לפניך ועולל למו כאשר עוללת לי על כל פשעי כי רבות אנחתי ולבי דוי" "
 • (איכה ג מב): "נחנו פשענו ומרינו אתה לא סלחת"
 • דניאל ח יב: " "וצבא תנתן על התמיד בפשע ותשלך אמת ארצה ועשתה והצליחה" .. "ואשמעה אחד קדוש מדבר ויאמר אחד קדוש לפלמוני המדבר עד מתי החזון התמיד והפשע שמם תת וקדש וצבא מרמס" .. "ובאחרית מלכותם כהתם הפשעים יעמד מלך עז פנים ומבין חידות" "
 • (דניאל ט כד): "שבעים שבעים נחתך על עמך ועל עיר קדשך לכלא הפשע ולחתם חטאות ולכפר עון ולהביא צדק עלמים ולחתם חזון ונביא ולמשח קדש קדשים"
 • (עזרא י יג): "אבל העם רב והעת גשמים ואין כח לעמוד בחוץ והמלאכה לא ליום אחד ולא לשנים כי הרבינו לפשע בדבר הזה"

מקורות עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2005-07-18.

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/kma/qjrim1/pja