ביאור:נדרים יא א - מעומד

עמוד קודםתלמוד בבלימסכת נדריםעמוד הבא
הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


גמרא

עריכה
  • סברוה: מאי "לַחולין"? לא לחולין ליהוי אלא קרבן.
מני מתניתין? אי רבי מאיר, לית ליה מכלל לאו אתה שומע הן, דתנן: רבי מאיר אומר: כל תנאי שאינו כתנאי בני גד ובני ראובן, אינו תנאי.
אלא רבי יהודה היא? אימא סיפא, רבי יהודה אומר: האומר "ירושלים" לא אמר כלום. מדסיפא רבי יהודה, רישא לאו רבי יהודה היא!
כולה רבי יהודה היא, והכי קתני: שרבי יהודה אומר: האומר "ירושלים" לא אמר כלום.
וכי אמר "כירושלים" לרבי יהודה מי מיתסר? והתניא, רבי יהודה אומר: האומר "כירושלים" לא אמר כלום, עד שידור בדבר הקרב בירושלים!
כולה רבי יהודה היא, ותרי תנאי אליבא דרבי יהודה.

(פירושי הר"ן השייכים למשנה הועברו למקומם בעמוד הקודם)

  • גמרא. סברוה – האי "סברוה" במסקנא נמי קאי, ודכוותיה בריש בבא בתרא (דף ב).
  • לית ליה מכלל לאו אתה שומע הן – דהוא בעי תנאי כפול, וכדיליף מתנאי בני גד ובני ראובן, דכתיב: "אם יעברו", "ואם לא יעברו".
  • דתנן רבי מאיר אומר – בפרק "האומר" בקידושין. ואף על גב דאמרינן בשבועת העדות (שבועות לו א) דכי לית ליה לרבי מאיר מכלל לאו הן – בממונא; באיסורא אית ליה, הא אסיקנא התם דבסוטה ועדות לית ליה, משום דהוו אסורא דאית ביה ממונא; ונדרים נמי ממונא אית בהו, דהיינו חפצא דמתסר עליה.
  • אלא רבי יהודה – דאמר בפרק השולח (גיטין מו א) גבי מוציא את אשתו משום נדר דלא בעי תנאי כפול, אלא אמרינן מכלל לאו אתה שומע הן.
ואף על גב דרבי חנינא פליג עליה דרבי מאיר בתנאי כפול בפרק "האומר" (קידושין סא א), אפילו הכי בעי לאוקמא למתניתין כרבי יהודה משום דאיירי בה, ואף על גב דאצטריך לדחוקי ולמימר תרי תנאי אליבא דרבי יהודה; ולא בעי לאוקמא כרבי חנינא שלא נזכר בה כלל.
  • מדסיפא רבי יהודה הוי, רישא לאו רבי יהודה – דמדקתני סיפא: "רבי יהודה אומר", מכלל דעד השתא לאו רבי יהודה בלחוד קתני.
  • כולה רבי יהודה היא וכו' שרבי יהודה אומר האומר ירושלים לא אמר כלום – כיוון שלא הזכיר כ"ף הדמיון. והוא הדין לאימרא דירים ועצים, אלא דנקט ירושלים משום דסמיך ליה. אבל בפיגול נותר וטמא מודה בהו רבי יהודה דלא בעינן כ"ף, וכמו שפרשתי במשנתינו, ומשום הכי תנא להו תנא בלא כ"ף.
  • תרי תנאי אליבא דרבי יהודה – תנא דמתניתין סבר דלרבי יהודה, דעתו על דבר הקרב בירושלים, וכי אמר "כירושלים" מתסר; ותנא ברא סבר דדעתו על עצים ואבנים, ועד שידור בדבר הקרב לא מתסר.