הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


נגיד = מנהיג צבאי או רועה? עריכה

זהו מאמר הגדרה, מאמר שמטרתו להגדיר במדוייק שורש, מילה או ביטוי בלשון המקרא. חלק ממיזם המילון המקראי החופשי.

  ערך מילוני בוויקימילון: נגיד

נגיד הוא אחד הכינויים של מנהיג (מהשורש נגד, שקשור גם לדיבור - ע"ע קשר בין דיבור להנהגה ). אבל מה המשמעות המיוחדת של כינוי זה? מה ההבדל בין נגיד לבין מלך, מושל, שר, וכו'?

מחלק מהפסוקים נראה ש"נגיד" הוא מנהיג צבאי:

 1. שמואל א ט טז: " "כעת מחר אשלח אליך איש מארץ בנימן ומשחתו לנגיד על עמי ישראל והושיע את עמי מיד פלשתים כי ראיתי את עמי כי באה צעקתו אלי" ... (שמואל א י א): "ויקח שמואל את פך השמן ויצק על ראשו וישקהו ויאמר הלוא כי משחך ה' על נחלתו לנגיד"- שאול נמשח לנגיד כדי להילחם בפלשתים;
 2. (שמואל א יג יד): "ועתה ממלכתך לא תקום; בקש ה' לו איש כלבבו ויצוהו ה' לנגיד על עמו כי לא שמרת את אשר צוך ה'"- גם זה נאמר בקשר למלחמה בפלשתים (מלחמת מכמש);
 3. (דברי הימים א ה ב): "כי יהודה גבר באחיו ולנגיד ממנו והבכרה ליוסף"- יהודה היה גיבור יותר מאחיו, ולכן הנגיד יצא ממנו.
 4. (שמואל א כה ל): "והיה כי יעשה ה' לאדני ככל אשר דבר את הטובה עליך וצוך לנגיד על ישראל"- בהמשך היא אומרת "כי מלחמות ה' אדוני נלחם".
 5. (שמואל ב ה ב): "גם אתמול גם שלשום בהיות שאול מלך עלינו אתה היית המוציא והמביא את ישראל; ויאמר ה' לך אתה תרעה את עמי את ישראל ואתה תהיה לנגיד על ישראל"
 6. (דברי הימים ב לב כא): "וישלח ידוד מלאך ויכחד כל גבור חיל ונגיד ושר במחנה מלך אשור וישב בבשת פנים לארצו ויבא בית אלהיו ומיציאו מעיו שם הפילהו בחרב"

מחלק מהפסוקים נראה ש"נגיד" מקביל לרועה:

 1. שמואל ב ה ב, (דברי הימים א יא ב): "גם אתמול גם שלשום בהיות שאול מלך עלינו אתה היית המוציא והמביא את ישראל; ויאמר ה' לך אתה תרעה את עמי את ישראל ואתה תהיה לנגיד על ישראל",  [[ביאור:]]
 2. שמואל ב ז ח, (דברי הימים א יז ז): "ועתה כה תאמר לעבדי לדוד כה אמר ידוד צבאות אני לקחתיך מן הנוה מאחר הצאן להיות נגיד על עמי על ישראל"- במקום להיות רועה צאן, תהיה נגיד על כל ישראל.

מחלק מהפסוקים נראה שהתואר "נגיד" מדגיש את מעמדו של המנהיג, הנעלה מעל העם:

 1. (שמואל ב ו כא): "ויאמר דוד אל מיכל: לפני ה' אשר בחר בי מאביך ומכל ביתו לצות אתי נגיד על עם ה' על ישראל ושחקתי לפני ה'"- ה' ציוה אותי לנגיד, ולכן כשאני לפני ה' אני לא מתנהג כמו נגיד אלא כמו אחד העם.
 2. (מלכים א יד ז): "לכי אמרי לירבעם כה אמר ידוד אלהי ישראל יען אשר הרימתיך מתוך העם ואתנך נגיד על עמי ישראל"
 3. (מלכים א טז ב): "יען אשר הרימתיך מן העפר ואתנך נגיד על עמי ישראל ותלך בדרך ירבעם ותחטא את עמי ישראל להכעיסני בחטאתם"
 4. (ישעיהו נה ד): "הן עד לאומים נתתיו נגיד ומצוה לאמים"
 5. (יחזקאל כח ב): "בן אדם אמר לנגיד צר כה אמר אדני ידוד יען גבה לבך ותאמר אל אני מושב אלהים ישבתי בלב ימים ואתה אדם ולא אל ותתן לבך כלב אלהים"
 6. (דברי הימים א ה ב): "כי יהודה גבר באחיו ולנגיד ממנו והבכרה ליוסף"- יהודה היה גיבור יותר מאחיו, ולכן הנגיד יצא ממנו.
 7. (דברי הימים ב יא כב): "ויעמד לראש רחבעם את אביה בן מעכה לנגיד באחיו כי להמליכו"- נעלה מעל אחיו

בחלק מהפסוקים, "נגיד" הוא אדם שממונה לתפקיד מסויים, שר או פקיד:

 1. (ירמיהו כ א): "וישמע פשחור בן אמר הכהן והוא פקיד נגיד בבית ה' את ירמיהו נבא את הדברים האלה"
 2. (דברי הימים א ט יא): "ועזריה בן חלקיה בן משלם בן צדוק בן מריות בן אחיטוב נגיד בית האלהים"
 3. (דברי הימים א ט כ): "ופינחס בן אלעזר נגיד היה עליהם לפנים ה' עמו"
 4. (דברי הימים א יב כח): "ויהוידע הנגיד לאהרן ועמו שלשת אלפים ושבע מאות"
 5. (דברי הימים א יג א): "ויועץ דויד עם שרי האלפים והמאות לכל נגיד"
 6. (דברי הימים א כו כד): "ושבאל בן גרשום בן משה נגיד על האצרות"
 7. (דברי הימים א כז ד): "ועל מחלקת החדש השני דודי האחוחי ומחלקתו ומקלות הנגיד ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף"
 8. (דברי הימים א כז טז): "ועל שבטי ישראל לראובני נגיד אליעזר בן זכרי לשמעוני שפטיהו בן מעכה"
 9. (דברי הימים ב יא יא): "ויחזק את המצרות ויתן בהם נגידים ואצרות מאכל ושמן ויין"
 10. (דברי הימים ב יט יא): "והנה אמריהו כהן הראש עליכם לכל דבר ידוד וזבדיהו בן ישמעאל הנגיד לבית יהודה לכל דבר המלך ושטרים הלוים לפניכם חזקו ועשו ויהי ידוד עם הטוב"
 11. (דברי הימים ב כח ז): "ויהרג זכרי גבור אפרים את מעשיהו בן המלך ואת עזריקם נגיד הבית ואת אלקנה משנה המלך"
 12. (דברי הימים ב לא יב): "ויביאו את התרומה והמעשר והקדשים באמונה ועליהם נגיד כונניהו הלוי ושמעי אחיהו משנה"
 13. (דברי הימים ב לא יג): "ויחיאל ועזזיהו ונחת ועשהאל וירימות ויוזבד ואליאל ויסמכיהו ומחת ובניהו פקידים מיד כונניהו ושמעי אחיו במפקד יחזקיהו המלך ועזריהו נגיד בית האלהים"
 14. (דברי הימים ב לה ח): "ושריו לנדבה לעם לכהנים וללוים הרימו חלקיה וזכריהו ויחיאל נגידי בית האלהים לכהנים נתנו לפסחים אלפים ושש מאות ובקר שלש מאות"

פסוקים נוספים:

 1. (מלכים א א לה): "ועליתם אחריו ובא וישב על כסאי והוא ימלך תחתי ואתו צויתי להיות נגיד על ישראל ועל יהודה"
 2. (מלכים ב כ ה): "שוב ואמרת אל חזקיהו נגיד עמי כה אמר ה' אלהי דוד אביך שמעתי את תפלתך ראיתי את דמעתך הנני רפא לך ביום השלישי תעלה בית ה'"
 3. (דברי הימים א כח ד): "ויבחר ה' אלהי ישראל בי מכל בית אבי להיות למלך על ישראל לעולם כי ביהודה בחר לנגיד ובבית יהודה בית אבי ובבני אבי בי רצה להמליך על כל ישראל"
 4. (דברי הימים א כט כב): "ויאכלו וישתו לפני ה' ביום ההוא בשמחה גדולה וימליכו שנית לשלמה בן דויד וימשחו לה' לנגיד ולצדוק לכהן"
 5. (דברי הימים ב ו ה): "מן היום אשר הוצאתי את עמי מארץ מצרים לא בחרתי בעיר מכל שבטי ישראל לבנות בית להיות שמי שם ולא בחרתי באיש להיות נגיד על עמי ישראל"
 6. (תהלים עו יג): "יבצר רוח נגידים נורא למלכי ארץ"
 7. (איוב כט י): "קול נגידים נחבאו ולשונם לחכם דבקה"
 8. (איוב לא לז): "מספר צעדי אגידנו כמו נגיד אקרבנו"
 9. (משלי ח ו): "שמעו כי נגידים אדבר ומפתח שפתי מישרים"
 10. (משלי כח טז): "נגיד חסר תבונות ורב מעשקות שנאי בצע יאריך ימים"
 11. (דניאל ט כה): "ותדע ותשכל מן מצא דבר להשיב ולבנות ירושלם עד משיח נגיד שבעים שבעה ושבעים ששים ושנים תשוב ונבנתה רחוב וחרוץ ובצוק העתים"
 12. (דניאל ט כו): "ואחרי השבעים ששים ושנים יכרת משיח ואין לו והעיר והקדש ישחית עם נגיד הבא וקצו בשטף ועד קץ מלחמה נחרצת שממות"
 13. (דניאל יא כב): "וזרעות השטף ישטפו מלפניו וישברו וגם נגיד ברית"

בקיצור, אני עדיין לא מבין את המשמעות המיוחדת של התואר "נגיד".

מקורות עריכה

על-פי מאמר של שאלה: אראל; תשובה: אביתר כהן שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2006-05-19.


תגובות עריכה

מאת: אביתר כהן

כמו שרועה נוהג את צאנו

כך מנהיג רועה את עמו..

אין הבדל אם אדם רועה / מנהיג את הצאן או העם או הצבא..הכל נגזר מאותו רעיון..

מאת: אראל
הסיבה ששאלתי היא - בשמ"א ח מסופר שבני ישראל מבקשים *מלך*, ובשמ"א ט מסופר ששמואל מושח את שאול ל*נגיד*. חשבתי שאולי יש הבדל בין המושגים.
מאת: אראל
במסגרת נאומה של החכמה, היא אומרת:
(משלי ח ו): "שמעו כי נגידים אדבר, ומפתח שפתי מישרים"
בלשון המקרא, נגיד = מנהיג ; אם כך, איך אפשר "לדבר נגידים"?
1. ייתכן שהמשמעות העיקרית של נגיד היא חשוב ונכבד; בדרך כלל הכוונה
לאדם חשוב ונכבד, אולם בפסוק זה הכוונה
לדיבור חשוב ונכבד; החכמה אינה עוסקת בקטנות, אלא רק בדברים חשובים (רש"י, מצודות)
2. ייתכן שהמשמעות העיקרית של נגיד היא פוקד ומצוה; בדרך כלל הכוונה
לאדם שפוקד ומצוה על העם, אולם בפסוק זה הכוונה
לדיבור שפוקד ומצוה על הבריות, כלומר, מצוה והלכה מעשית; החכמה אינה עוסקת רק בעניינים תיאורטיים, אלא גם בענייני הוראה וציווי מעשי (מלבי"ם) .
3. ייתכן ש- נגידים אדבר = אל הנגידים אדבר = אדבר אל המנהיגים; או בשינוי סדר המילים - " שמעו, נגידים, כי אדבר ". החכמה אינה מיועדת רק לאנשים פשוטים, אלא גם ובעיקר למנהיגי העם, ודבריה " "כולם עניינים גדולים... הנמסרים לנגידי העם ומוריהם..." " (מלבי"ם) . ואכן, דבריה של החכמה בפרק זה מכוונים במיוחד אל הנגידים = המנהיגים והאנשים החשובים .

פירושים נוספים עריכה

4. ייתכן שהמילה נגיד כאן היא מלשון נגד- = לפני העיניים; כמו שממילת היחס "נוכח-" נוצר התואר " דברים נכוחים " (ישרים, שצדקתם גלויה לכל), כך ממילת היחס "נגד-" נוצר התואר " דברים נגידים ", שמשמעותו דומה - דברים ישרים, שנמצאים מול העיניים; פירוש זה מתאים לתקבולת בין חלקי הפסוק - " נגידים... מישרים " (דעת מקרא) .

 • אולם, התואר "נגיד" לא נזכר במשמעות זו בשום מקום אחר בתנ"ך - כאמור, בכל שאר התנ"ך הוא מציין מנהיג.


הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:נגיד - מנהיג צבאי או רועה?

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/kma/qjrim1/ngid