הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


ה' לא רוצה להטריח את עם ישראל

עריכה

יש אנשים שמרגישים, שכל כך קשה להם לקיים את כל התורה, עד שאין שום סיכוי שיצליחו לקיים את הכל, ולכן הם מעדיפים לא לקיים כלום. רוב הסיכויים, שהאנשים האלה תופסים את התורה בצורה מעוותת ושגויה. הנביא מיכה, המדבר בשם ה', מדגיש שה' מעולם לא התכוון להטריח ולהכביד על עם ישראל:

(מיכה ו ג): "עַמִּי, מֶה עָשִׂיתִי לְךָ וּמָה הֶלְאֵתִיךָ? עֲנֵה בִי!"

ה' שואל שאלה רטורית: " עמי האהוב, עם ישראל, מה רע עשיתי לך ? ובמה הלאיתי והטרחתי אותך? אם ידוע לך על מעשה רע שעשיתי לך, ענה והעד נגדי! והרי עשיתי לכם רק טוב, (מיכה ו ד): "כי העלתיך מארץ מצרים, ומבית עבדים פדיתיך, ואשלח לפניך את משה אהרן ומרים"- הרי כל מטרתי בכך שהוצאתי אתכם מארץ מצרים היתה לפדות אתכם מהעבדות והטירחה המרובה, וגם המנהיגים ששלחתי לכם היו מנהיגים הגונים וצנועים שעבדו בהתנדבות.

גם במצוות לא הכבדתי עליכם, לא דרשתי מכם להביא אלפי בהמות לקרבן, או להקריב את ילדיכם, (מיכה ו ז): "הירצה ה' באלפי אילים, ברבבות נחלי שמן?! האתן בכורי פשעי, פרי בטני חטאת נפשי?!"; כל מה שביקשתי הוא שתעשו משפט וחסד איש עם רעהו; את החלק שלי הצנעתי והשארתי לסוף, (מיכה ו ח): "הגיד לך אדם מה טוב, ומה ה' דורש ממך, כי אם עשות משפט ואהבת חסד; והצנע לכת עם אלהיך!"( פירוט ).

מיכה הנביא מדגיש, שהתורה האמיתית נועדה לטובת האדם, ובפרט לטובת עם ישראל. התורה נועדה להקל על ישראל ולא להטריח אותם.

חכמי ישראל הביאו כמה דוגמאות לרעיון זה:

 • " "אמר הקב"ה: עשרה מיני בהמות מסרתי לך, שלשה ברשותך וז' אינן ברשותך: שלשה ברשותך: " שור, שה כשבים, ושה עזים "; וז' אינן ברשותך: " איל, וצבי, ויחמור, ואקו, ודישון, ותאו, וזמר ". לא הטרחתי עליכם ולא אמרתי אליכם להתייגע בהרים להביא לפני קרבן מאלו שאינן ברשותך, אלא ממה שברשותך, מן הגדל על אבוסיך. הדא הוא דכתיב שור או כשב או עז" " (ר' יהודה בר ר' סימון, ויקרא רבה כז ו , במדבר רבה כ ה ) - ה' מבקש שניתן לו במתנה חלק קטן מהרכוש שלנו, אבל רק ממה שאנחנו יכולים להביא בקלות; הוא לא רוצה שנטרח לחפש במרחקים.
 • " "מלך בשר ודם, שיש לו מדינה והוא משלח בני אדם גדולים לתוכה שיהו נושאים משואיהם ועושים משפטיהם, מי צריך להיות זקוק למזונותיהם - לא בני מדינה צריכין להיות זקוקין להם? אבל הקב"ה לא עשה כן, אלא שלח למשה ולאהרן ולמרים... ואעפ"כ, בזכותן היו מתנהגין: המן בזכות משה... וענני כבוד בזכותו של אהרן... והבאר בזכות מרים... " " (ר' ברכיה הכהן בשם ר' לוי, במדבר רבה א ב ) - המנהיגים, שה' שלח לנו לא הטריחו אותנו לשלם להם משכורות מנופחות, להיפך, אנחנו התפרנסנו בזכותם. 
 • " "מין יצר הרע הזה של מרגלים נמצא גם אצלנו... אם נבוא לאיש הישראלי ונאמר לו 'למה אתה מתרפה מלימוד התורה... וקיום המצוות?' ישיב לך 'אשרי מי שזכה ללימוד התורה ולקיום מצוותיה... אבל מי יוכל לזכות לזה, אם לא אנשים יחידים בעולם, כי לזה צריך להפקיר כל כוחות הגוף, ולא יהיו חייו חשובין אצלו כלל, דהיינו שצריך לפרוש מכל ענייני העולם, ולישב בבית המדרש יום ולילה, ויהיה כל מחשבותיו דבוק בה' ובתורתו, ולהנהגה כזו צריך להיות איש קדוש... אבל לא אנשים פשוטים כמוני'. אכן, באמת זהו טעות מעיקרו! לא חייבה התורה לבעל הבית שילמד כל היום וכל הלילה ולא יתעסק בעסק כלל, רק שיתעסק בעסק ויקבע עתים לתורה, אכן זה ציוותה התורה, שיהיה העסק באמונה ובלי תרמית... וכן בכל המצוות, כאשר נתבונן היטב נמצא, שלא החמירה התורה כלל על האדם, וזהו מה דכתיב בקרא עמי מה עשיתי לך ומה הלאתיך ענה בי , ורק העיקר צריך להיזהר שלא להיות, חס ושלום, מורד במלכו של עולם... אבל אם איננו מורד, בוודאי יזכה למעלה באופן היתר נעלה..." " (חפץ חיים, שמירת הלשון) .
 • רעיון דומה נזכר גם בדיני צרעת, (ויקרא יד לו): "וְצִוָּה הַכֹּהֵן: וּפִנּוּ אֶת הַבַּיִת בְּטֶרֶם יָבֹא הַכֹּהֵן לִרְאוֹת אֶת הַנֶּגַע, וְלֹא יִטְמָא כָּל אֲשֶׁר בַּבָּיִת; וְאַחַר כֵּן יָבֹא הַכֹּהֵן לִרְאוֹת אֶת הַבָּיִת"( פירוט ).

מקורות ופירושים נוספים

עריכה

מה עשיתי לך

עריכה

1. יש שפירשו שמשמעות המשפט היא "ראה כמה טוב עשיתי לך!": " "זכור מה מאד רוב טוב עשיתי לך" " (מצודות, וכן רש"י) .

2. אולם, חלק מהמפרשים (אבן עזרא, רד"ק?) פירשו שמשמעותו "מה רע עשיתי לך"? וכך פירשנו בגוף המאמר; ואכן, רוב ההופעות של משפט זה במקרא נמצאות בדברים של מישהו שמאשימים אותו שעשה מעשה רע, והוא מצטדק וטוען שלא עשה כל רע:

 • (במדבר כב כח): "ויפתח ה' את פי האתון, ותאמר לבלעם ' מה עשיתי לך כי הכיתני זה שלש רגלים?!'"
 • (שופטים ח ב): "ויאמר אליהם ' מה עשיתי עתה ככם? הלוא טוב עללות אפרים מבציר אביעזר!'"
 • (שמואל א יז כט): "ויאמר דוד ' מה עשיתי עתה? הלוא דבר הוא!'"
 • (שמואל א כ א): "ויברח דוד מנוות ברמה, ויבא ויאמר לפני יהונתן ' מה עשיתי מה עוני ומה חטאתי לפני אביך כי מבקש את נפשי?!'"
 • (שמואל א כו יח): "ויאמר 'למה זה אדני רדף אחרי עבדו? כי מה עשיתי ומה בידי רעה?'"
 • (שמואל א כט ח): "ויאמר דוד אל אכיש 'כי מה עשיתי ומה מצאת בעבדך מיום אשר הייתי לפניך עד היום הזה, כי לא אבוא ונלחמתי באיבי אדני המלך?'"

בשלושה פסוקים משמעות הביטוי שונה במקצת:

 • (מלכים א יט כ): "ויעזב את הבקר, וירץ אחרי אליהו, ויאמר 'אשקה נא לאבי ולאמי ואלכה אחריך'; ויאמר לו 'לך שוב כי מה עשיתי לך'"( פירוט )
 • (ירמיהו ח ו): "הקשבתי ואשמע לוא כן ידברו אין איש נחם על רעתו לאמר ' מה עשיתי ?' כלה שב במרצותם כסוס שוטף במלחמה"( פירוט )
 • (דברי הימים ב לב יג): "'הלא תדעו מה עשיתי אני ואבותי לכל עמי הארצות היכול יכלו אלהי גוי הארצות להציל את ארצם מידי"

פירושי מילים

עריכה

" "מה - המלה ההיא יורה על הפלגת הרבוי כמו מה רב טובך (תהלים ל"א)" ".

" "הלאתיך - ענין יגיעה, כמו ונלאו מצרים (שמות ז)" ".

" "ענה - עדות, כמו לא תענה (שם כ)" " ( מצודות )

מאמרים נוספים - באדיבות גוגל

עריכה
 • שיחות בספר מיכה : " עמי מה עשיתי לך ומה הלאתיך, ענה בי". ... רש"י מתייחס לשאלת הקב"ה: " עמי מה עשיתי לך ומה הלאתיך"... בין החסדים מזכיר הנביא את מעשה בלעם: ... ( cache )
 • משה, אהרן ומרים : 21 אפריל 2004 ... הרעיון המשותף לכולם הוא, שה' עשה עם ישראל חסדים גדולים (" עמי מה עשיתי לך "), ולא ביקש מהם שום בקשות גדולות בתמורה (" ומה הלאיתיך ענה בי "). ... ( cache )
 • יציאת מצרים בנביאים / אשר וייזר : " עמי מה עשיתי לך ומה הלאתיך ענה בי. כי העלתיך מארץ מצרים ומבית עבדים פדיתיך ואשלח לפניך את משה אהרן ומרים. עמי זכר נא מה יעץ בלק מלך מואב ומה ענה אתו בלעם ... ( cache )
 • פרשת אמר : שור או כשב או עז, הדא הוא דכתיב (מיכה ו): עמי מה עשיתי לך ומה הלאתיך ענה ... כיון שראה הקב"ה שאומות העולם שמחין הפכה להן לטובה, שנאמר: עמי מה עשיתי לך (שם). ... ( cache )
 • רש"י על במדבר יא ג€“ ויקיטקסט : 26 יוני 2008 ... הוא אומר (שמות יז) מה אעשה לעם הזה ואומר (ירמיהו יג) העם הזה הרע וכשהם כשרים קרואים עמי שנא' (שמות ה) שלח עמי (מיכה ו) עמי מה עשיתי לך ... ( cache )
 • פרשת תצוה - קרבן התמיד - גיליונות נחמה ליבוביץ : ... ומן הסולת עוגה קטנה עשירית האיפה, ורביעית ההין שמן וכן היין, על דרך מה שאמר הנביא בתוכחות (מיכה ו' ג') " עמי מה עשיתי לך ומה הלאיתיך? ענה בי". ... ( cache )
 • מדרש רבה - מגילת שיר השירים : כיון שראה הקדוש ברוך הוא שמחתן של אומות העולם, הפכה להם לטובה, הדא הוא דכתיב: ( שם) עמי מה עשיתי לך ומה הלאיתיך ענה בי, עמי זכר נא מה יעץ וגו'. ... ( cache )
 • תנ"ך לבגרות עם עמוס אוזר מקיבוץ אושה - מורל ופולחן - HOTTENTOT : " עמי מה עשיתי לך , ומה הלאתיך, ענה בי" ג€“ שאלה רטורית. ה' פונה על עם ישראל בכינוי קירבה "עמי" ושואל במה פגע בו, ושאין כל סיבה סבירה להתנהגותו הרעה של העם. ... ( cache )
 • פרשת השבוע בלק לפי חכמת הקבלה והזהר : 10 יולי 2008 ... את הבעלים ואת העשתרות וכן הוא מוכיחן (מיכה ו) עמי מה עשיתי לך ומה הלאיתיך מה הטרחתי לך שמא אמרתי לך הביאו לי עולות מן חיות שבהרים, ... ( cache )
 • מדרש רבה - בלק : ... עבודות כוכבים שנאמר (שם) ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני ה' ויעבדו את הבעלים ואת העשתרות וכן הוא מוכיחן (מיכה ו) עמי מה עשיתי לך ומה הלאיתיך מה הטרחתי ... ( cache )
 • פרשת בהעלותך - תבערה - גיליונות נחמה ליבוביץ : ... וכן הוא אומר (שמות יז') "מה אעשה לעם הזה" ואומר (ירמיהו יג) "העם הזה הרע". וכשהם כשרים קרואים "עמי" (מיכה ו') " עמי, מה עשיתי לך ?" ... ( cache )
 • 5763 - Balak : 12 יולי 2003 ... " עמי מה עשיתי לך ומה הלאתיך", אנהלהה לגוי עצום. "מ הלאתיך", מה עשיתי לך? "ענה בי : כי העלתיך מארץ מצרים ומבית עבדים פדיתיך", ... ( cache )
 • ל - פתרון הבחינה בתנ"ך - 2 יח"ל - חורף 2010 : עמי מה עשיתי לך ומה הלאתיך ... כי העלתיך מארץ מצרים ..." (. פס. -)4-3'. למרות כל . חסדי ה. ' עבור העם. ,. העם נהג בו בכפיות טובה כאשר מאס בו ...
 • המאבק לחברה מוסרית : את האישום של ה', "שמעו הרים " כעדים, הנתבע הוא עם ישראל, " עמי מה עשיתי לך ( רע) . קיימים עדים וישנם טיעונים מצד ה', " כי העליתיך מארץ מצרים". ... ( cache )
 • מוסר ופולחן : פס' 3-5 : בפס' 3 ה' מציג את טיעוניו בצורת שאלה: " עמי מה עשיתי לך " ? בפסוק זה ה' שואל : האם אי פעם דרשתי דרישות קשות ומעייפות ? במה עייפתי אותך? ... ( cache )
 • מוסר ופולחן : בפסוקים אלה אלוהים פונה ישירות אל העם ואומר לו : עמי, מה עשיתי לך ? האל מדגיש את ההתנהגות הבוגדנית והבלתי מובנת של העם בו. חסדי האל לעם ... ( cache )
 • י"שר : בפסיקתא: עמי מה עשיתי לך ומה הלאתיך ענה בי?! פרשה של קריאת שמע נתתי לכם ואמרתי לכם ודברת. בם! בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך�. ... ( cache )
 • מדרש רבה - אמור : ו ד"א שור או כשב או עז הה"ד (מיכה ו) עמי מה עשיתי לך ומה הלאתיך ענה בי אמר ר' אחא ענה בי וקבל שכר ולא תענה ברעך עד שקר ותקבל עליו דין וחשבון לעתיד לבא א"ר ... ( cache )
 • Michah : עמי מה עשיתי לך ומה הלאתיך ענה בי. עמי מה עשיתי לך . 1. The Jews should pay attention to all the good that Hashem has done for them. (Rashi) ... ( cache )
 • more "עמי מה עשיתי לך " :
 • גליונות לעיון בפרשת השבוע : השאלה החמישית: באומרו במה אקדם ה' וגו' שהדברים שהם בתחילת התוכחה (ג) באו בלשון ה ' ית': "מה עשיתי לך, ומה הלאתיך ", "ענה בי ג€¦ כי העלתיך ג€¦ עמי זכר נאג€¦ ... ( cache )
 • ביאור:יכח ג€“ ויקיטקסט : 15 נובמבר 2009 ... (מיכה ו ב): "שמעו הרים את ריב ה', והאתנים מסדי ארץ; כי ריב לה' עם עמו, ועם ישראל יתוכח: עמי מה עשיתי לך ומה הלאתיך ענה בי " ... ( cache )
 • מדרש תנחומא / פרשת אמור : זה שאמר הכתוב: עמי מה עשיתי לך ומה הלאתיך ענה בי (מיכה ו ג). אמר רב אחא: ענה בי וקבל שכר, ואל תענה ותקבל דין וחשבון. אמר רבי שמואל בר נחמן: ... ( cache )
 • Rambam 19.9.05.indd : ונאמר עוד בעניין הזה: 1מה עשיתי לך ומה הלאתיך ענה בי ". "המדבר הייתי לישראל אם ארץ מאפליה מדוע אמרו עמי. כלומר, איזה טורח מייגע היה להם בתורה הזו 2רדנו" וגו' ... ( cache )
 • חורף 2010 - 2010 "ע , מועד חורף תש 2חי " לג€“ ך כללי " פתרון בחינת ... : מה עשיתי לך ומה הלאתיך ענה בי . ). "3 (. )2(. תפקיד ההרים ומוסדי הארץ הוא להיות העדים לריב. (= תביעה משפטית. ) ' של ה. את עמו . " שמעו הרים את רי ... ( cache )
 • more "ומה הלאתיך ענה בי " :הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:ה' לא רוצה להטריח את עם ישראל


מקורות

עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2011-02-16.


דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/nvia/tryasr/mi-06-03