ביאור:דרש - כל הפסוקים

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


זהו מאמר הגדרה, מאמר שמטרתו להגדיר במדוייק שורש, מילה או ביטוי בלשון המקרא. חלק ממיזם המילון המקראי החופשי.

– כל הפסוקים

השורש "דרש" מופיע בתנ"ך במשמעויות שונות. במאמר זה, נציג את כל הפסוקים שבהם מופיע השורש, מחולקים לקבוצות לפי הצורה ולפי המשמעות.

במאמר "דרש - המשמעות היסודית" ננסה להבין את המשמעות המשותפת לכל הפסוקים שבהם השורש מופיע .

דרש משהו שלא נמצא, כדי למצוא אותו:עריכה

 • (ויקרא י טז): "ואת שעיר החטאת דרש דרש משה והנה שרף ויקצף על אלעזר ועל איתמר בני אהרן הנותרם לאמר"
 • כשמוצאים אבידה - צריך לשמור אותה בבית עד שבעליה בא ומחפש אותה (דברים כב ב): "ואם לא קרוב אחיך אליך ולא ידעתו ואספתו אל תוך ביתך והיה עמך עד דרש אחיך אתו והשבתו לו"
 • משלי לא יג: "דרשה צמר ופשתים ותעש בחפץ כפיה": אשת החיל לא מחכה שיביאו לה חומרי-גלם, אלא הולכת לחפש אותם בעצמה ( ע"ע )

דרש משהו שנמצא, כדי להבין אותו טוב יותר:עריכה

 • שרי בבל באו לברר מדוע השמש נעצרה (דברי הימים ב לב לא): "וכן במליצי שרי בבל המשלחים עליו לדרש המופת אשר היה בארץ עזבו האלהים לנסותו לדעת כל בלבבו"
 • דוד שאל מי האישה שרחצה על הגג (שמואל ב יא ג): "וישלח דוד וידרש לאשה ויאמר הלוא זאת בת שבע בת אליעם אשת אוריה החתי"

דרש משפט:עריכה

 • (ישעיהו א יז): "למדו היטב דרשו משפט אשרו חמוץ שפטו יתום ריבו אלמנה"
 • (ישעיהו טז ה): "והוכן בחסד כסא וישב עליו באמת באהל דוד שפט ודרש משפט ומהר צדק"
 • כשיש ספק בדין - צריך לשאול את הכהנים או השופט במקום הנבחר (דברים יז ט): "ובאת אל הכהנים הלוים ואל השפט אשר יהיה בימים ההם ודרשת והגידו לך את דבר המשפט"

דרש היטב (בהקשר של חקירת עדים במשפט):עריכה

 • (דברים יג טו): "ודרשת וחקרת ושאלת היטב והנה אמת נכון הדבר נעשתה התועבה הזאת בקרבך",
 • דברים יז ד: : "והוגד לך ושמעת ודרשת היטב והנה אמת נכון הדבר נעשתה התועבה הזאת בישראל",
 • (דברים יט יח): "ודרשו השפטים היטב והנה עד שקר העד שקר ענה באחיו"

דרש רעה, דרש לרעה:עריכה

 • (ירמיהו לח ד): "ויאמרו השרים אל המלך יומת נא את האיש הזה כי על כן הוא מרפא את ידי אנשי המלחמה הנשארים בעיר הזאת ואת ידי כל העם לדבר אליהם כדברים האלה כי האיש הזה איננו דרש לשלום לעם הזה כי אם לרעה"
 • (תהלים לח יג): "וינקשו מבקשי נפשי ודרשי רעתי דברו הוות ומרמות כל היום יהגו"

דרש שלום, דרש טוב:עריכה

 • (ירמיהו כט ז): "ודרשו את שלום העיר אשר הגליתי אתכם שמה והתפללו בעדה אל ה' כי בשלומה יהיה לכם שלום"
 • (עזרא ט יב): "ועתה בנותיכם אל תתנו לבניהם ובנתיהם אל תשאו לבניכם ולא תדרשו שלמם וטובתם עד עולם למען תחזקו ואכלתם את טוב הארץ והורשתם לבניכם עד עולם"
 • (אסתר י ג): "כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשורוש וגדול ליהודים ורצוי לרב אחיו דרש טוב לעמו ודבר שלום לכל זרעו"
 • (ירמיהו לח ד): "ויאמרו השרים אל המלך יומת נא את האיש הזה כי על כן הוא מרפא את ידי אנשי המלחמה הנשארים בעיר הזאת ואת ידי כל העם לדבר אליהם כדברים האלה כי האיש הזה איננו דרש לשלום לעם הזה כי אם לרעה"

דרש וביקש:עריכה

 • (יחזקאל לד ו): "ישגו צאני בכל ההרים ועל כל גבעה רמה ועל כל פני הארץ נפצו צאני ואין דורש ואין מבקש"
 • אנשי עפרה שאלו מי הרס להם את מזבח הבעל (שופטים ו כט): "ויאמרו איש אל רעהו מי עשה הדבר הזה וידרשו ויבקשו ויאמרו גדעון בן יואש עשה הדבר הזה"
 • (איוב י ו): "כי תבקש לעוני ולחטאתי תדרוש"
 • (ישעיהו סה א): "נדרשתי ללוא שאלו נמצאתי ללא בקשני אמרתי הנני הנני אל גוי לא קרא בשמי"
 • (צפניה א ו): "ואת הנסוגים מאחרי ה' ואשר לא בקשו את ה' ולא דרשהו"
 • (ישעיהו סה א): "נדרשתי ללוא שאלו נמצאתי ללא בקשני אמרתי הנני הנני אל גוי לא קרא בשמי"

דרש ותר:עריכה

 • (איוב לט ח): "יתור הרים מרעהו ואחר כל ירוק ידרוש"
 • (קהלת א יג): "ונתתי את לבי לדרוש ולתור בחכמה על כל אשר נעשה תחת השמים הוא ענין רע נתן אלהים לבני האדם לענות בו"

דרש דבר, בקשר לעתיד:עריכה

 • אשת ירבעם באה לשאול את אחיה השילוני מה יהיה סופו של בנה החולה (מלכים א יד ה): "וה' אמר אל אחיהו הנה אשת ירבעם באה לדרש דבר מעמך אל בנה כי חלה הוא כזה וכזה תדבר אליה ויהי כבאה והיא מתנכרה"

דרש מעל ספר:עריכה

 • ישעיהו מציע לשומעיו, שישאלו את ספר הנבואות העתיק, מהם פרטי הנבואה, כדי שיראו שכולם התקיימו (ישעיהו לד טז): "דרשו מעל ספר ה' וקראו אחת מהנה לא נעדרה אשה רעותה לא פקדו כי פי הוא צוה ורוחו הוא קבצן"

דרישה מתוך חיבה וחשיבות:עריכה

 • (ישעיהו סב יב): "וקראו להם עם הקדש גאולי ה' ולך יקרא דרושה עיר לא נעזבה"
 • (ירמיהו ל יד): "כל מאהביך שכחוך אותך לא ידרשו כי מכת אויב הכיתיך מוסר אכזרי על רב עונך עצמו חטאתיך"
 • יחזקאל לד ח: " "חי אני נאם ד' ה' אם לא יען היות צאני לבז ותהיינה צאני לאכלה לכל חית השדה מאין רעה ולא דרשו רעי את צאני וירעו הרעים אותם ואת צאני לא רעו" ... "כה אמר ד' ה' הנני אל הרעים ודרשתי את צאני מידם והשבתים מרעות צאן ולא ירעו עוד הרעים אותם והצלתי צאני מפיהם ולא תהיין להם לאכלה" . "כי כה אמר ד' ה' הנני אני ודרשתי את צאני ובקרתים" ..."
 • (איוב ג ד): "היום ההוא יהי חשך אל ידרשהו אלוה ממעל ואל תופע עליו נהרה"
 • (יחזקאל כ מ): "כי בהר קדשי בהר מרום ישראל נאם ד' ה' שם יעבדני כל בית ישראל כלה בארץ שם ארצם ושם אדרוש את תרומתיכם ואת ראשית משאותיכם בכל קדשיכם"
 • (דברי הימים א כח ט): "ואתה שלמה בני דע את אלהי אביך ועבדהו בלב שלם ובנפש חפצה כי כל לבבות דורש ה' וכל יצר מחשבות מבין אם תדרשנו ימצא לך ואם תעזבנו יזניחך לעד"

דרש אל-, מתוך חיבה וחשיבות:עריכה

 • (ישעיהו יא י): "והיה ביום ההוא שרש ישי אשר עמד לנס עמים אליו גוים ידרשו והיתה מנחתו כבוד"
 • (ירמיהו ל יז): "כי אעלה ארכה לך וממכותיך ארפאך נאם ה' כי נדחה קראו לך ציון היא דרש אין לה"
 • (יחזקאל לו לז): "כה אמר ד' ה' עוד זאת אדרש לבית ישראל לעשות להם ארבה אתם כצאן אדם"
 • (תהלים קמב ה): "הביט ימין וראה ואין לי מכיר אבד מנוס ממני אין דורש לנפשי"

דרש על הכהנים:עריכה

 • (דברי הימים ב כד ו): "ויקרא המלך ליהוידע הראש ויאמר לו מדוע לא דרשת על הלוים להביא מיהודה ומירושלם את משאת משה עבד ה' והקהל לישראל לאהל העדות"

דרש דם (מיד-):עריכה

 • (בראשית ט ה): "ואך את דמכם לנפשתיכם אדרש מיד כל חיה אדרשנו ומיד האדם מיד איש אחיו אדרש את נפש האדם"
 • (בראשית מב כב): "ויען ראובן אתם לאמר הלוא אמרתי אליכם לאמר אל תחטאו בילד ולא שמעתם וגם דמו הנה נדרש"
 • (יחזקאל לג ו): "והצפה כי יראה את החרב באה ולא תקע בשופר והעם לא נזהר ותבוא חרב ותקח מהם נפש הוא בעונו נלקח ודמו מיד הצפה אדרש"
 • (תהלים ט יג): "כי דרש דמים אותם זכר לא שכח צעקת עניים"

דרש מעם-, דרש מ-:עריכה

 • (דברים יח יט): "והיה האיש אשר לא ישמע אל דברי אשר ידבר בשמי אנכי אדרש מעמו"
 • (דברים כג כב): "כי תדר נדר לה' אלהיך לא תאחר לשלמו כי דרש ידרשנו ה' אלהיך מעמך והיה בך חטא"
 • (מיכה ו ח): "הגיד לך אדם מה טוב ומה ה' דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלהיך"

ה' דורש, כדי לעשות דין:עריכה

 • (דברי הימים ב כד כב): "ולא זכר יואש המלך החסד אשר עשה יהוידע אביו עמו ויהרג את בנו וכמותו אמר ירא ה' וידרש"

דרש בה':עריכה

 • יחזקאל יד ג: " "בן אדם האנשים האלה העלו גלוליהם על לבם ומכשול עונם נתנו נכח פניהם האדרש אדרש להם?... כי איש איש מבית ישראל ומהגר אשר יגור בישראל וינזר מאחרי ויעל גלוליו אל לבו ומכשול עונו ישים נכח פניו ובא אל הנביא לדרש לו בי אני ה' נענה לו בי" ... "ונשאו עונם כעון הדרש כעון הנביא יהיה" "
 • יאשיהו שלח לשאול את חולדה הנביאה מה משמעות הספר שמצא בבית ה' (דברי הימים ב לד כו): "ואל מלך יהודה השלח אתכם לדרוש בה' כה תאמרו אליו כה אמר ה' אלהי ישראל הדברים אשר שמעת"
 • שאול לא דרש בה' מה יהיו תוצאות המלחמה בפלשתים דברי הימים א י יג: " "וימת שאול במעלו אשר מעל בה' על דבר ה' אשר לא שמר וגם לשאול באוב לדרוש" . "ולא דרש בה' וימיתהו ויסב את המלוכה לדויד בן ישי" "

דרש לה':עריכה

 • דברי הימים ב טו ב: " "ויצא לפני אסא ויאמר לו שמעוני אסא וכל יהודה ובנימן ה' עמכם בהיותכם עמו ואם תדרשהו ימצא לכם ואם תעזבהו יעזב אתכם" ... "וכל אשר לא ידרש לה' אלהי ישראל יומת למן קטן ועד גדול למאיש ועד אשה" "
 • (דברי הימים ב לא כא): "ובכל מעשה אשר החל בעבודת בית האלהים ובתורה ובמצוה לדרש לאלהיו בכל לבבו עשה והצליח"
 • (דברי הימים א כב יט): "עתה תנו לבבכם ונפשכם לדרוש לה' אלהיכם וקומו ובנו את מקדש ה' האלהים להביא את ארון ברית ה' וכלי קדש האלהים לבית הנבנה לשם ה'"
 • (דברי הימים ב לד ג): "ובשמונה שנים למלכו והוא עודנו נער החל לדרוש לאלהי דויד אביו ובשתים עשרה שנה החל לטהר את יהודה וירושלם מן הבמות והאשרים והפסלים והמסכות"
 • (עזרא ד ב): "ויגשו אל זרבבל ואל ראשי האבות ויאמרו להם נבנה עמכם כי ככם נדרוש לאלהיכם ולא אנחנו זבחים מימי אסר חדן מלך אשור המעלה אתנו פה"
 • (עזרא ו כא): "ויאכלו בני ישראל השבים מהגולה וכל הנבדל מטמאת גוי הארץ אלהם לדרש לה' אלהי ישראל"
 • (איוב ה ח): "אולם אני אדרש אל אל ואל אלהים אשים דברתי"

דרש את ה', בקשר לעתיד:עריכה

 • רבקה הלכה לדרוש את ה', כדי שיאמר לה מה ייצא מבטנה (בראשית כה כב): "ויתרצצו הבנים בקרבה ותאמר אם כן למה זה אנכי ותלך לדרש את ה'", והתשובה היתה "שני גויים בבטנך ושני לאומים ממעייך ייפרדו..."
 • בן-הדד מלך ארם שלח את חזהאל לשאול את אלישע אם יחיה מחליו (מלכים ב ח ח): "ויאמר המלך אל חזהאל קח בידך מנחה ולך לקראת איש האלהים ודרשת את ה' מאותו לאמר האחיה מחלי זה"
 • יהושפט ואחאב שאלו את הנביאים האם לעלות להילחם בארם מלכים א כב ה: " "ויאמר יהושפט אל מלך ישראל דרש נא כיום את דבר ה'" ... "ויאמר יהושפט האין פה נביא לה' עוד ונדרשה מאותו" ? "ויאמר מלך ישראל אל יהושפט עוד איש אחד לדרש את ה' מאתו ואני שנאתיו כי לא יתנבא עלי טוב כי אם רע מיכיהו בן ימלה..." ", וכן מלכים ב ג יא., דברי הימים ב יח ד-ז. והתשובה הייתה, שבני-ישראל יחזרו יפוצו על ההרים "כצאן אשר אין להם רועה", כלומר שמלך ישראל ימות.
 • יאשיהו שלח לשאול את חולדה הנביאה מה משמעות הספר שמצא בבית ה' (מלכים ב כב יג): "לכו דרשו את ה' בעדי ובעד העם ובעד כל יהודה על דברי הספר הנמצא הזה כי גדולה חמת ה' אשר היא נצתה בנו על אשר לא שמעו אבתינו על דברי הספר הזה לעשות ככל הכתוב עלינו...". וכן דברי הימים ב לד כא. והתשובה היתה, שה' יחריב את הארץ, אבל לא בימי יאשיהו.
 • צדקיהו שלח לשאול את ירמיהו מה יהיה בסופו של המצור על ירושלים (ירמיהו כא ב): "דרש נא בעדנו את ה' כי נבוכדראצר מלך בבל נלחם עלינו אולי יעשה ה' אותנו ככל נפלאתיו ויעלה מעלינו". והתשובה (ירמיהו לז ז): "כה אמר ה' אלהי ישראל כה תאמרו אל מלך יהודה השלח אתכם אלי לדרשני הנה חיל פרעה היצא לכם לעזרה שב לארצו מצרים"
 • שאול הלך לשאול את שמואל איפה ימצא את האתונות (שמואל א ט ט): "לפנים בישראל כה אמר האיש בלכתו לדרוש אלהים לכו ונלכה עד הראה כי לנביא היום יקרא לפנים הראה"

דרש את ה', כדי ללמוד/לקבל פסק דין:עריכה

 • בני ישראל באו אל משה כדי שילמד אותם את חוקי ה' ויפסוק בסכסוכים ביניהם (שמות יח טו): "ויאמר משה לחתנו כי יבא אלי העם לדרש אלהים"
 • (הושע י יב): "זרעו לכם לצדקה קצרו לפי חסד נירו לכם ניר ועת לדרוש את ה' עד יבוא וירה צדק לכם"

דרש את ה' בלבבו:עריכה

 • (דברים ד כט): "ובקשתם משם את ה' אלהיך ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך"
 • (עזרא ז י): "כי עזרא הכין לבבו לדרוש את תורת ה' ולעשת וללמד בישראל חק ומשפט"
 • (דברי הימים ב יט ג): "אבל דברים טובים נמצאו עמך כי בערת האשרות מן הארץ והכינות לבבך לדרש האלהים"
 • (דברי הימים ב כב ט): "ויבקש את אחזיהו וילכדהו והוא מתחבא בשמרון ויבאהו אל יהוא וימתהו ויקברהו כי אמרו בן יהושפט הוא אשר דרש את ה' בכל לבבו ואין לבית אחזיהו לעצר כח לממלכה"

דרש את ה', באופן כללי:עריכה

 • (ישעיהו נח ב): "ואותי יום יום ידרשון ודעת דרכי יחפצון כגוי אשר צדקה עשה ומשפט אלהיו לא עזב ישאלוני משפטי צדק קרבת אלהים יחפצון"
 • (ישעיהו סה י): "והיה השרון לנוה צאן ועמק עכור לרבץ בקר לעמי אשר דרשוני"
 • יחזקאל כ א: " "ויהי בשנה השביעית בחמשי בעשור לחדש באו אנשים מזקני ישראל לדרש את ה' וישבו לפני" ... "בן אדם דבר את זקני ישראל ואמרת אלהם כה אמר ד' ה' הלדרש אתי אתם באים חי אני אם אדרש לכם נאם ד' ה'" ... "ובשאת מתנתיכם בהעביר בניכם באש אתם נטמאים לכל גלוליכם עד היום ואני אדרש לכם בית ישראל חי אני נאם ד' ה' אם אדרש לכם" "
 • עמוס ה ד: " "כי כה אמר ה' לבית ישראל דרשוני וחיו" . "ואל תדרשו בית אל והגלגל לא תבאו ובאר שבע לא תעברו כי הגלגל גלה יגלה ובית אל יהיה לאון" . "דרשו את ה' וחיו פן יצלח כאש בית יוסף ואכלה ואין מכבה לבית אל" ... "דרשו טוב ואל רע למען תחיו ויהי כן ה' אלהי צבאות אתכם כאשר אמרתם" "
 • דברי הימים א כח ח: " "ועתה לעיני כל ישראל קהל ה' ובאזני אלהינו שמרו ודרשו כל מצות ה' אלהיכם למען תירשו את הארץ הטובה והנחלתם לבניכם אחריכם עד עולם" . "ואתה שלמה בני דע את אלהי אביך ועבדהו בלב שלם ובנפש חפצה כי כל לבבות דורש ה' וכל יצר מחשבות מבין אם תדרשנו ימצא לך ואם תעזבנו יזניחך לעד" "
 • (דברי הימים ב יד ו): "ויאמר ליהודה נבנה את הערים האלה ונסב חומה ומגדלים דלתים ובריחים עודנו הארץ לפנינו כי דרשנו את ה' אלהינו דרשנו וינח לנו מסביב ויבנו ויצליחו"
 • (דברי הימים ב כו ה): "ויהי לדרש אלהים בימי זכריהו המבין בראת האלהים ובימי דרשו את ה' הצליחו האלהים"
 • (תהלים ט יא): "ויבטחו בך יודעי שמך כי לא עזבת דרשיך ה'"
 • (תהלים כב כז): "יאכלו ענוים וישבעו יהללו ה' דרשיו יחי לבבכם לעד"
 • (תהלים לד ה): "דרשתי את ה' וענני ומכל מגורותי הצילני"
 • (תהלים עז ג): "ביום צרתי ד' דרשתי ידי לילה נגרה ולא תפוג מאנה הנחם נפשי"

לא דרש את ה':עריכה

 • (ירמיהו י כא): "כי נבערו הרעים ואת ה' לא דרשו על כן לא השכילו וכל מרעיתם נפוצה"
 • (ישעיהו לא א): "הוי הירדים מצרים לעזרה על סוסים ישענו ויבטחו על רכב כי רב ועל פרשים כי עצמו מאד ולא שעו על קדוש ישראל ואת ה' לא דרשו"
 • (צפניה א ו): "ואת הנסוגים מאחרי ה' ואשר לא בקשו את ה' ולא דרשהו"
 • (תהלים י ד): "רשע כגבה אפו בל ידרש אין אלהים כל מזמותיו"
 • (דברי הימים ב טז יב): "ויחלא אסא בשנת שלושים ותשע למלכותו ברגליו עד למעלה חליו וגם בחליו לא דרש את ה' כי ברפאים"

דרש באוב/אלילים (בקשר לעתיד):עריכה

 • שאול הלך לשאול את בעלת האוב מה יהיו תוצאות המלחמה בפלשתים (שמואל א כח ז): "ויאמר שאול לעבדיו בקשו לי אשת בעלת אוב ואלכה אליה ואדרשה בה ויאמרו עבדיו אליו הנה אשת בעלת אוב בעין דור". וכן דברי הימים א י יג: " "וימת שאול במעלו אשר מעל בה' על דבר ה' אשר לא שמר וגם לשאול באוב לדרוש" . "ולא דרש בה' וימיתהו ויסב את המלוכה לדויד בן ישי" "
 • אחזיה בן אחאב שלח לשאול את בעל-זבוב האם יחיה מחליו מלכים ב א ב: " "ויפל אחזיה בעד השבכה בעליתו אשר בשמרון ויחל וישלח מלאכים ויאמר אלהם לכו דרשו בבעל זבוב אלהי עקרון אם אחיה מחלי זה" ..."

דרש לאוב/אלילים, במטרה לקבל מהם מידע או להתקרב אליהם:עריכה

 • (דברים יב ל): "השמר לך פן תנקש אחריהם אחרי השמדם מפניך ופן תדרש לאלהיהם לאמר איכה יעבדו הגוים האלה את אלהיהם ואעשה כן גם אני"
 • (ישעיהו ח יט): "וכי יאמרו אליכם דרשו אל האבות ואל הידענים המצפצפים והמהגים הלוא עם אל אלהיו ידרש בעד החיים אל המתים"
 • (ישעיהו יט ג): "ונבקה רוח מצרים בקרבו ועצתו אבלע ודרשו אל האלילים ואל האטים ואל האבות ואל הידענים"

דרש אלילים, במשמעות של עבד אלילים:עריכה

 • (ירמיהו ח ב): "ושטחום לשמש ולירח ולכל צבא השמים אשר אהבום ואשר עבדום ואשר הלכו אחריהם ואשר דרשום ואשר השתחוו להם לא יאספו ולא יקברו לדמן על פני האדמה יהיו"
 • עמוס ה ד: " "כי כה אמר ה' לבית ישראל דרשוני וחיו" . "ואל תדרשו בית אל והגלגל לא תבאו ובאר שבע לא תעברו כי הגלגל גלה יגלה ובית אל יהיה לאון" . "דרשו את ה' וחיו פן יצלח כאש בית יוסף ואכלה ואין מכבה לבית אל" ... "דרשו טוב ואל רע למען תחיו ויהי כן ה' אלהי צבאות אתכם כאשר אמרתם" "
 • דברי הימים ב כה טו: " "ויהי אחרי בוא אמציהו מהכות את-אדומים ויבא את-אלהי בני שׂעיר ויעמידם לו לאלהים ולפניהם ישׁתחוה ולהם יקטר. ויחר אף ה' באמציהו וישלח אליו נביא ויאמר לו למה דרשת את אלהי העם אשר לא הצילו את עמם מידך" ... "ולא שמע אמציהו כי מהאלהים היא למען תתם ביד כי דרשו את אלהי אדום" "

נספח - פסוקים שבהם משמעות השורש אינה ברורה:עריכה

 • (דברים יב ה): "כי אם אל המקום אשר יבחר ה' אלהיכם מכל שבטיכם לשום את שמו שם לשכנו תדרשו ובאת שמה"
 • (דברי הימים ב כד כז): "ובניו ורב המשא עליו ויסוד בית האלהים הנם כתובים על מדרש ספר המלכים וימלך אמציהו בנו תחתיו"
 • (תהלים קט י): "ונוע ינועו בניו ושאלו ודרשו מחרבותיהם"
 • (דברי הימים ב א ה): "ומזבח הנחשת אשר עשה בצלאל בן אורי בן חור שם לפני משכן ה' וידרשהו שלמה והקהל"
 • (דברי הימים א כו לא): "לחברוני יריה הראש לחברוני לתלדתיו לאבות בשנת הארבעים למלכות דויד נדרשו וימצא בהם גבורי חיל ביעזיר גלעד"

מקורותעריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2004-02-26.


דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/kma/qjrim1/drj1