הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


אלוף = מקום ראשון במלחמה או באהבה

עריכה

זהו מאמר הגדרה, מאמר שמטרתו להגדיר במדוייק שורש, מילה או ביטוי בלשון המקרא. חלק ממיזם המילון המקראי החופשי.

  ערך מילוני בוויקימילון: אלוף

המילה אַלּוּף נזכרת בלשון המקרא בהקשרים שונים, והמפרשים פירשו אותה בשתי דרכים עיקריות:

1. ראש, הראשון בקבוצה גדולה, המפקד העליון. משמעות זו קיימת בלשון ימינו: "אלוף הארץ", "אלוף פיקוד הצפון". היא מתאימה לשמה של האות אָלֶף , שהיא האות הראשונה, וגם צורתה בכתב העברי העתיק היא צורת ראש בקר. יש אומרים שהמילה נובעת מהפועל אִלֵּף שמשמעו לימד (ראו אלפים = שוורים מאולפים ), כי מפקד מוכשר יודע לאלף את פקודיו שינהגו בהתאם לרצונו (ע"פ מלבי"ם) .

2. משפחה, חמולה. משמעות זו דומה למילה אֶלֶף , שהיא גם מספר גדול וגם כינוי למשפחה: (שופטים ו טו): "ויאמר אליו 'בי אדני, במה אושיע את ישראל? הנה אלפי הדל במנשה, ואנכי הצעיר בבית אבי'!".

ניתן לפרש את כל הפסוקים על-פי כל אחת משתי המשמעויות, וחלק מהפסוקים ניתן גם לפרש במשמעות שלישית.

אלופים בעמים

עריכה

כשמדברים על אלופים בעמים (למשל בני עשו, החורי, יהודה), אפשר לפרש:   1 ראשי השבטים;   2 השבטים עצמם:

 • (בראשית לו טו): "אלה אלופי בני עשו: בני אליפז בכור עשו: אלוף תימן אלוף אומר אלוף צפו אלוף קנז...":  1 ראשי השבטים של בני עשו;  2 השבטים עצמם: " "המתרגמים והמפרשים כולם פירשו שרים ומושלים, וכן תירגמתי ופירשתי גם אני עד היום הזה, ועתה בתשרי תרי"ט, בהיותי עוסק בהגהת תרגומי לשלוח אותו אל המדפיס המוציאו לאור בעיר מולדתי, ראיתי כי יותר נכון ויותר קרוב אל הדעת הוא שלא תהיה הכוונה במילת אלוף על השר והמושל אלא על המשפחה והשבט. כי הנה אחר שהזכיר בישראל ( למעלה ל"ה כ"ב ) ויהיו בני יעקב שנים עשר בני לאה וגו' בני בלהה וג ' ובני זלפה וגו', ואלה השנים עשר היו אח"כ למשפחות גדולות שנקראו בשם מטות ושבטים, יזכיר גם באדום שמות נשי עשו ושמות בני כל אחת ואחת; אבל מפני שקצת מבני עשו נפרדו לכמה משפחות ושבטים, יזכיר גם-כן (פסוק ט"ו עד י"ח) שמות אלופי בני עשו, כלומר, שמות המשפחות שהיו באדום כמו השבטים בישראל: אלא שבאדום נקראו בשם אלוף ... והנה, מליצת אלופי בני עשו ענינה כמליצת מטות בני ישראל (במדבר לו ט)... אחרי כתבי כל זה מצאתי כי רש"י ז"ל כתב כאן: אלה אלופי בני עשו - ראשי משפחות . נראה שהיתה דעתו כדעתי, אלא שלא הוסיף לבאר כי המשפחות אח"כ נקראו על שם אבותם , כמו שמטות ישראל נקראו על שם ראובן ושמעון ושאר בני יעקב. אבל הרא"ם לא רצה להבין דברי רש"י כמשמעתם, כי ראה שהם מתנגדים לדברי רז"ל (סנהדרין צ"ט ע"ב) שאמרו כל אלוף מלכותא בלא תגא, ופירש ראשי משפחות, שרים ונשיאים כל אחת על משפחה אחת, ונ"ל שאם היתה כוונת רש"י לפרש כן, היה מביא סיוע מן התרגום ומן התלמוד, אבל אם היתה כוונתו כפירושי, ונגד התרגום והתלמוד, בחכמה קיצר לשונו, וגילה דעתו ברמז קל. ולמטה פסוק מ' פירש וכתב: והראשונים הנזכרים למעלה הם שמות תולדותם . אח"כ מצאתי כי גם מיכעליס אמר כי האלופים הם המשפחות..." " ( שד"ל על בראשית לו מג ) .
 • (בראשית לו כט): "אלה אלופי החרי: אלוף לוטן אלוף שובל אלוף צבעון אלוף ענה..."- 1 ראשי השבטים;   2 השבטים עצמם.
 • (זכריה יב ה): "ואמרו אַלֻּפֵי יהודה בלבם: 'אמצה לי ישבי ירושלם בה' צבאות אלהיהם'"1 המנהיגים הצבאיים של יהודה;   2 כל המשפחות בשבט יהודה ( פירוט ).
 • (זכריה ט ז): "והסרתי דמיו מפיו ושקציו מבין שניו, ונשאר גם הוא לאלהינו; והיה כְּאַלֻּף ביהודה, ועקרון כיבוסי"- 1 כל רכושם של הפלשתים יהיה קודש לה', וראשי יהודה ישתמשו בו לשם ה' (רש"י) ;   2 העם הפלשתי עצמו יתגייר ויהיה כאחת ממשפחות יהודה;   3 " "כל פלשתים בכללה תהיה כאיש לומד התורה אשר ביהודה, כי גם המה ילמדו התורה" " (מצודת דוד) .

כבש אלוף

עריכה
 • (ירמיהו יא יט): "ואני ככבש אלוף יובל לטבוח, ולא ידעתי כי עלי חשבו מחשבות..."- 1 " "כבש גדול" " (רש"י בשם מנחם ויונתן) , הכבש הראשון, מנהיג העדר, שאינו מעלה בדעתו שמתכוונים לשחטו;   2 כבש אהוב וביתי, שאינו מעלה בדעתו שמתכוונים לשחטו: " "תואר לכבש ביתי היודע קונהו ואוהב אותו ומלומד ללחוך בגדו, וכן הוא בלשון ערבית" " (שד"ל על בראשית לו מג) ;   3 " "ואני ככבש ו אלוף (והוא הפָּר, כמו שגר אלפיך ), אשר כל אחד מהם יובא לטבוח שלא מרצונו" " (מצודות) .

אלוף נעורים

עריכה

הביטוי אלוף נעורים מציין: 1. מנהיג נערץ, כמו הביטוי בלשון ימינו "אליל נוער";   2. בעל, בן-זוג שעמו מקימים משפחה בימי הנעורים (ראו גם (יואל א ח): "בעל נעוריה", (משלי ה יח): "אשת נעורך"):

 • ירמיהו ג ד: " "הלוא מעתה קראתי לי 'אבי, אלוף נערי אתה" '" - כשהאומה הישראלית מתפללת לה', היא קוראת לו אבי או אלוף נעורי , כאומרת "אני מעריצה ואוהבת אותך כמו אב או אליל נוער או בן-זוג מימי הנעורים".
 • (משלי ב יז): "העזבת אלוף נעוריה , ואת ברית אלהיה שכחה"- האישה הזונה עוזבת את אפילו את המנהיג הרוחני שהעריצה בימי נעוריה, או את בעלה שהקימה עמו משפחה בימי נעוריה.
 • (מיכה ז ה): "אל תאמינו ברע, אל תבטחו באלוף; משכבת חיקך שמר פתחי פיך"- 1 אל תבטחו אפילו בראשי העם כי כולם מושחתים: " "ואל תבטחו בהבטחת שר, עם כי מעולם דרך השר הוא לקיים הבטחתו, הנה עתה אל תבטחו בו" " (מצודת דוד) ;   2 אל תבטחו אפילו בבני משפחתכם כי כולם רמאים (אבן עזרא) .

מפריד אלוף

עריכה

הביטוי מפריד אלוף מציין: 1 הפרדה בין האדם לבין המפקד שלו, ובהשאלה, הפרדה בין האדם לבין ה' "אלופו של עולם";   2 פירוק משפחה - הפרדה בין איש לאשתו;   3 הפרדה בין חברים טובים:

 • (משלי טז כח): "איש תהפכות ישלח מדון, ונרגן מפריד אלוף"- הנרגן, המתלונן ומתרעם ומאשים את הזולת בכוונה רעה,   1 " "מפריד מן האנשים את השר אשר עליהם, כי מורדים בו, וגם הוא נהפך להם לאויב" " (מצודות) , " "מפריד ממנו אלופו של עולם" " (רש"י) ;   2 מפרק את משפחתו ( פירוט );   3 מפריד מעליו את רעיו ואוהביו (ע"פ דעת מקרא) .
 • (משלי יז ט): "מכסה פשע מבקש אהבה, ושנה בדבר מפריד אלוף"- החוזר שוב ושוב לדבר על דברים רעים שעשו לו,   1 " "מפריד ממנו אלופו של עולם שהוא הקב"ה, שהזהירו לא תקום ולא תטור" " (רש"י) ;   2 מפרק את משפחתו ( פירוט );   3 מרחיק ממנו את רעיו ואוהביו (ע"פ דעת מקרא) .

פסוקים נוספים

עריכה
 • (ירמיהו יג כא): "מה תאמרי כי יפקד עליך? ואת למדת אתם עליך אַלֻּפִים לראש ! הלוא חבלים יאחזוך כמו אשת לדה!"- 1 את הרגלת את האויבים להיות המנהיגים שלך ( פירוט );   2 את הרגלת את האויבים להתערב בעניינייך הפנימיים כמו בני משפחה (ראו גם בפירוש שד"ל על הפסוק) .
 • (תהלים נה יד): "ואתה אנוש כערכי, אלופי ומידעי"- 1 אתה אחד מהאנשים שמיניתי לראש ולשר (מצודת דוד) , ע"פ חז"ל הכוונה לאחיתופל;   2 אתה קרוב אליי כמו בן משפחה (ראו (איוב יט יד): "חדלו קרובי ומידעי שכחוני").

מקורות

עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2007-04-04.


הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:אלוף - מקום ראשון במלחמה או באהבה

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/kma/qjrim1/aluf