באר היטב על אורח חיים תרלו

סעיף אעריכה

(א) ישנה:    פי' הסכך הישן אבל בדפנות לית לן בה לכ"ע.

(ב) למ"ד יום:    ה"ה אפי' תחלת השנ'. ט"ז.

(ג) שיחדש:    היינו למצוה מן המובחר. ט"ז ומ"א.

סעיף בעריכה

(ד) אינו:    ואם הגביה הסכך וחזר והניחו שרי עיין סי' תרל"א סעיף ט'.