פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה


(א) לצל:    ולא לצניעו' או לאוצר ודירה עמ"א. וצריך לחדש בה כמבואר בסימן תרל"ו.


(ב) וחטט:    בין מלמעלה בין מלמטה. ב"י ואחרונים.


(ג) קודם:    ואפי' בדיעבד פסול. ט"ז ולבוש ויד אהרן דלא כב"ח.


(ד) טפח:    רוחב באורך כל הסוכה ונתן עליו הסכך ואח"כ גמר המחיצות. ט"ז.