באר היטב על אורח חיים תקעה

סעיף בעריכה

(א) ומתחננים:    ובכלל זה הקריאה בויחל כמו בשאר תעניות. ט"ז.

סעיף געריכה

(ב) בתשמיש:    אפי' אין רעב בעולם עדיין עסס"י תקע"ד.

סעיף דעריכה

(ג) מאכל:    אבל של שתיה דיכולין לקנותו בע"ש לא. מ"א ע"ש.

סעיף זעריכה

(ד) באירוסין:    פי' שאין מארסין כלל. ב"י.

סעיף יאעריכה

(ה) וישתו:    ובמקום דשכיחי שכרות אומרים הלל ואח"כ אוכלין ושותין. וה"ה אם רצו רוב הציבור להשלים יאמרו הלל הגדול קודם אכילה ויתחילו משיר המעלות העומדין בבית ה' עד כ"ו כי לעולם חסדו עיין מ"א וחותמין מודים אנחנו לך על כל טפה כמ"ש סי' רכ"א ושוב א"צ כל יחיד לברך עיין מ"א.