פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה


(א) שקבלו:    אע"פ שהוא לא קיבל עליו התענית אלא בני עירו קבלו עליהם ואם קבל עליו התענית אע"פ שאין דעתו לחזור מתענה ומשלים משום דצריך לקיים נדרו ועיין ט"ז.

סעיף בעריכה


(ב) דעתו:    אע"ג דבשאר מידי דאכילה שרי לאכול בצינעה אם דעתו לחזור אפי' בעיר הכא שאני שצריך להשתתף עם הצבור בצרתם מרדכי ב"י ואם כן אפשר כשמתענה על צרה שעברה כבר מותר לאכול בצינעה אם דעתו לחזור וצ"ע. מ"א.


(ג) ואין צריך:    אע"ג דדעתו לחזור. עטרת זקנים.

סעיף געריכה


(ד) עידונין:    אפי' חוץ לתחום לא ינהג עידונין בעצמו דאם יבא לעיר יהיו פניו צהובין. מ"א עיין שם.

סעיף דעריכה


(ה) טבילה:    ומ"א חולק ואוסר בליל טבילה עיין שם ועיין ט"ז וביד אהרן.

סעיף העריכה


(ו) הפורש:    היינו אם יש בידו להציל הצבור בין בגופו בין בממונו אבל אי לא אין להעמיד במקום סכנה. יש"ש מ"א.