באר היטב על אורח חיים תקכה

סעיף אעריכה

(א) ליתבע:    כתב מהר"ם מלובלין התוקע כפו לחבירו ביום טוב לפחות לו מחובו דחייב לקיים דבריו ופשוט הוא ואין ראוי לקנסו עיין שם סימן ע"ב.