באר היטב על אורח חיים תפו

סעיף אעריכה

(א) כחצי:    והמ"א הכריע דהוי פחות מעט מחצי ביצה ע"ש וכן הכריע הפר"ח ועיין בח"י ובסוף תשובת חוט השני יש להסתפק מי שלא היה לו כ"א פחות מכזית מרור ושרה אותו במים ונתפח ועמד על כזית אם יוצא י"ח כזית אם לאו. ע' יד אהרן.

(ב) באויר:    ה"ה אם יש חלל במצה אינו מצטרף עפ"ב דעוקצין. מ"א.