באר היטב על אורח חיים תה

סעיף אעריכה

(א) אחת:    עיין מ"א שהעלה מאחר דד"א שלו מובלעים בתוך התחום ולכן נ"ל להקל בזה אם היה אונס דקי"ל הבלעת תחומין מילתא היא. אבל לדבר הרשות דכ"ע לאו מילתא ע"ש.

(ב) ארבע:    עמ"ש בסי' ת"ט ס"ה.

סעיף דעריכה

(ג) לילך:    וכשמגיע תוך התחום שרי לילך לעיר בלא מחיצה עיין מ"ש ס"א. מ"א.

סעיף העריכה

(ד) ויצאה:    עיין סי' רמ"ח ס"ו.

סעיף ועריכה

(ה) מוקפת:    ואם בא לעיבורה של עיר הוי כעיר מהרי"ל וסיים שם ונהגו שלא לצאת מהספינה אלא ישאוהו עכו"ם להעיר או לשפת הים מקום שהוא גבוה יו"ד עיין מ"א.

סעיף חעריכה

(ו) לעירו:    הואיל ושבת באויר מחיצות אבל לעיר אחרת אפי' נתנוהו עכו"ם אין לו אלא ד' אמות כיון שיצא לדעת עיין ס"ו וס"ז. מ"א.

(ז) כארבע:    ומכל מקום אסור לצאת חוצה לה דהפסיד תחומו כיון שיצא לדעת.

סעיף טעריכה

(ח) לאכלם:    אם יש אדם שעירב לאותו צד או שיש עיר אחרת סמוכה לשם רש"י עיין ססי' תקט"ו.

(ט) חוץ:    אפילו הם בעיר מוקף חומה ט"ז עיין שם שהאריך.