באר היטב על אורח חיים ת

סעיף אעריכה

(א) יותר:    ואם כלתה מדתו בסוף העיר כל העיר נחשבת כד"א כמ"ש רסי' ת"ח.

(ב) ואמר:    בין השמשות. מ"א.