באר היטב על אורח חיים שפ

סעיף אעריכה


(א) לכל:    ואם לא עשה כן אף למי שביטל אסור.

סעיף בעריכה


(ב) בין:    היינו לאחר שהחזיקו בחצר עיין ריש סי' שפ"א. מ"א.

סעיף געריכה


(ג) שאינו:    כתב המ"א לולי דמסתפינא הייתי אומר דבחול שרי לכ"ע ע"ש הטעם ועיין ט"ז.

סעיף דעריכה


(ד) אף:    ואפי' בטלו רשות ביתם ואפי' חזקה ל"מ מ"א ועיין סי' שע"א ס"ד.


(ה) אף:    וה"ה בשל חבירו והיינו כשנתן לו גם רשות ביתו ואם נתן לו רשות חצירו לבד אסור בשל חבירו. מגן אברהם.