באר היטב על אורח חיים שעט

סעיף אעריכה

(א) בבית:    והתוס' דף ע"ו כתבו דאפי' נתנו העירוב באחד מבתים הסמוכים לחצרות אם בא' מבתי החצר אלו הג' בתים א"צ ליתן עירוב דנעשו כולם בית שער לאותה חצר המולכת עירוב דרך עליהן לחצר אחרת. מגן אברהם.