באר היטב על אורח חיים שפא

סעיף אעריכה

(א) והוציא:    אבל להכניס מותר אא"כ ביטל גם רשות ביתו דאז אסור להכניס עיין ס"ד.

סעיף דעריכה

(ב) דאין:    דא"כ יבטל תורת עירוב כיון שיש תקנה ע"י ביטול אא"כ ישאיר לעצמו חדר א' שלא ביטל וא"כ ישתכר בעירוב שיהיה מותר גם באותו חדר. ט"ז ע"ש.

סעיף העריכה

(ג) אינה:    לפי שלא היו יכולים לערב מאתמול.

סעיף זעריכה

(ד) ומבטלים:    כיון דרבים הם אפילו ביטלו רשות ביתם אסורים להוציא לחצר כמו שכתב סי' ש"פ ס"ד ע"ש. מ"א ע"ש.