באר היטב על אורח חיים שעח

סעיף אעריכה

(א) באמצעית:    דאז דמי כאלו כולהו דרים באותו בית וחצר דההוא בית הויין.

סעיף געריכה

(ב) פנימית:    דאחדא לדשא באפי החיצונה ואע"ג דעירוב החיצונה נתן בפנימית אמרה ליה לתקוני שדרתיך ולא לעוותי.