באר היטב על אורח חיים שעח

סעיף א

עריכה

(א) באמצעית:    דאז דמי כאלו כולהו דרים באותו בית וחצר דההוא בית הויין.

סעיף ג

עריכה

(ב) פנימית:    דאחדא לדשא באפי החיצונה ואע"ג דעירוב החיצונה נתן בפנימית אמרה ליה לתקוני שדרתיך ולא לעוותי.