באר היטב על אורח חיים שעז

סעיף א עריכה

(א) עשתה גומא:    עיין מ"ש ע"ז הט"ז באורך.