פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה


(א) לא בעינן:    ועכ"פ אסור להכניס המים לבית אם לא עשו תיקון. הג"מ.

סעיף בעריכה


(ב) רק:    שאז תשמיש המילוי דרך אויר אבל כשהחצירות פתוחות בשביל רשות שניהם שולטות בו והוי השביל כחצר שאינה מעורבת ואסור. מגן אברהם.


(ג) אפי':    דכיון דסמוך להם הוי לשניהם תשמישן בנחת עיין סי' שס"ה ס"ב.

סעיף געריכה


(ד) והשלישי:    עיין ט"ז מ"ש בזה.

סעיף דעריכה


(ה) ואסורים:    היינו לכתחילה ובדיעבד גדול כבוד הבריות.