באר היטב על אורח חיים שסא

סעיף אעריכה

(א) מעשרה:    ואם תוכו יו"ד אע"פ שמצד החצר אין בו יו"ד אין צריך סולם. ב"י.

(ב) סולם:    דגלי דעתיה דסלקיה לגג מן ר"ה בסולם קבוע.