פתיחת התפריט הראשי

באר היטב על אורח חיים שסב

סעיף אעריכה


(א) שאינו:    נ"ל שאם מילא הקש לשם דירה כמ"ש סימן שנ"ח ס"ב אפי' לא נטע האילן לכך אם רוב הדופן מן הקש הוי מוקף לדירה. מגן אברהם.

סעיף דעריכה


(ב) אין מטלטלין:    ואף תחתיה אין מטלטלין שבטל מחיצותיה מתורת דירה. ב"ח.

סעיף העריכה


(ג) כפותים:    שלא יברחו.


(ד) עוד:    ואם אדם אחר רשאי לעשות מהם מחיצה הוי ספק. ב"י.

סעיף יעריכה


(ה) ולהרמב"ם:    אבל ברוח ג' של מבוי מהני כמ"ש סי' שע"ג סל"ד.

סעיף יאעריכה


(ו) וקנה:    ואפי' אחד גסה מחבירו. מ"א.


(ז) מכוונים:    אבל מרוחקים ממנו אפי' כל שהוא פסול. מ"א.


(ח) מן הצד:    ואם עשה גם קנה אחר תחתיו כשר מ"מ יש לשלוף קנה הפסול מפני הרואים כנה"ג בשם הרא"ם. ועיין ט"ז.