פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה


(א) גרועות:    אבל מחיצות גמורות מותר אפי' יותר מסאתים דהוקפו לדירה שהרי הקיפום לדור בהם בשבת. רש"י.


(ב) שתי:    כגון שנטע קנים פחות פחות מג'. ערב כגון שהקיף ג' חבלים פחות פחות מג' והחבלים יותר על טפח.


(ג) שנים:    ר"ל דאין נותנים לשניהם אלא סאתים ועיין ט"ז.


(ד) סאין:    והט"ז כתב דבכל גווני אם ישתייר בית סאתים אסורים ע"ש.

סעיף געריכה


(ה) האמצעי:    אבל החיצון השני שרי.


(ו) החיצונים:    נ"ל דלדעת הראשונים דלעיל גם האמצעי מותר דנחשב כחצר לחיצונה. ב"ח מ"א.