באר היטב על אורח חיים רצד

סעיף אעריכה

(א) ואינו חוזר:    ועכ"פ אסור במלאכה עד שיאמר המבדיל כמ"ש סוף סי' רל"ט. ואם שכח להתפלל מתפלל שחרית ב' ואינו מזכיר אתה חוננתנו רדב"ז כנה"ג. ומ"א הניח בצ"ע ע"ש.

(ב) ואם טעם:    כצ"ל.

(ג) בתפלה:    פי' יחזור ויתפלל ויבדיל בתפלה אע"ג דקי"ל טעם מבדיל עיין ט"ז ובהרא"ש.

סעיף בעריכה

(ד) ולהתפלל:    ונ"ל דאם נזכר קודם ש"ת יאמרנה בש"ת אבל כשיש לו כוס לא יאמרו בש"ת עיין ב"י. מ"א.

סעיף העריכה

(ה) רשאי:    בתורת נדבה ועי' סוף סי' ק"ז.

סעיף ועריכה

(א) ויהי נועם:    וצריך לאומרו מעומד כתבים. ויש מקומות שא"א ויהי נועם בבית האבל רק מתחילין יושב בסתר כנה"ג. וכופלין הפסוק אורך ימים וגו' ועי' במט"מ שהאריך בזה ומתחילין ואתה קדוש לפי שאין גאולה בלילה וגם ואני זאת בריתי וגו' אין אומרים עי' ט"ז.

(ב) בשבוע:    אפי' ביום ו'. ט"ז.

(ג) קדושה:    דויהי נועם שייך למלאכת המשכן וע"י שרתה שכינה וזהו ואתה קדוש יושב תהלות ישראל. ט"ז.