באר היטב על אורח חיים רצה

סעיף אעריכה

(ד) אליהו הנביא:    עיין מ"א.