פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה


(א) אחר מ':    דתוך מ' יום מועיל תפלה.


(ב) תפלת הדרך:    ואם כבר אמר ת"ה בשחרית אומר מודה אני וכו' עד לשלום עיין מ"א וט"ז.


(ג) בסימן ק"י:    משמע דאף שיצא מהכרך לא יאמר עד שיחזיק בדרך ע"ש.

סעיף געריכה


(ד) למרחץ:    ובמרחץ דידן א"צ להתפלל תפלה זו. ב"ח מ"א ט"ז.

סעיף דעריכה


(ה) להקיז:    וה"ה בכל מידי דרפואה יאמר זה. (אבל ברד"א משמע דוקא הקזה שהיא סכנה שמא יחתוך ורידי הדם וימות ח"ו) ופשוט שצריך שם ומלכות כמו כל הברכות. מי שמתעטש וחבירו א"ל אסותא יאמר לו ברוך תהיה ואח"כ יאמר לישועתך קויתי ה' דהמתפלל על חבירו הוא נענה תחלה. יש"ש ב"ק פ"ח סי' ס"ד.