באר היטב על אורח חיים רלא

סעיף א

עריכה

(א) בוראו תמיד:    עי' שו"ת דב"ש סקל"ח איזה דרך ישרה אם לעסוק בתורה ובתלמידים כל ימיו ויהנה מאחרים או יהנה מיגיע כפו ויעסוק בתורה בשבת לבד.