באר היטב על אורח חיים רכט

סעיף אעריכה

(א) נאמן:    והאומרים נאמן בבריתו ואח"כ בא"י זוכר הברית טועים הם. ט"ז כנה"ג.

(ב) להסתכל:    והמסתכל בו ביותר עיניו כהות. של"ה.

סעיף בעריכה

(ג) בבוקר:    משמע מיד בהנץ החמה וכן מהרי"ל ציוה להכריז בערב שלמחר יזהר כל אדם כשרואה הנץ החמה יברך ומ"ב כתב שבשחרית כשיוצאים מבה"כ מתאספים הקהל יחד ומברכין ברכה זו כן נהג מוהר"ש וכן דעתי לעשות אי"ה עכ"ל וכתב המ"א ונ"ל דאם לא בירך עד אחר ג' שעות לא יברך שכבר עברה ממקום הזה.

(ד) הנשארים:    הם שבתי צדק מאדים נוגה כוכב.