באר היטב על אורח חיים מח

סעיף אעריכה

(א) התמיד - מעומד דומיא דקרבנות שהיה בעמידה, ועיין לעיל סי' א ס"ק יב [ויזהר לאומרה בציבור עם הש"ץ כי קרבן תמיד נקרבת בציבור. דרך חכמה].

(ב) להתנועע - היינו בפסוקי דזמרה אבל בתפלה אין להתנועע מ"ע סי' קיג. וכנה"ג הביא שקצת פרושים נוהגים להתנועע בנחת בחתימות הברכות בלבד לקיים "מפני שמי ניחת הוא" ובמהרי"ל כתב שהיה מתנועע בתפלה מלפניו לאחריו ומאחריו לפניו ע"ש. ובדמ"מ כתב שהרקנ"ט נתן טעם על דרך הקבלה להתנועע בתפלה. וכתב המ"א דעביד כמר עביד ודעביד כמר עביד ובלבד שיכוין.