באר היטב על אבן העזר קעה

סעיף געריכה

(א) שאין מוציאין:    עי' תוס' י"ט פ"ג דיבמות משנה א' מה שנתקשה בזה. ועי' ב"ח וב"ש.