באר היטב על אבן העזר קנח

סעיף אעריכה

(א) אשתו:    ואם רוצה לפטור אותה בחליצה נאמן. וה"ה אם היה נשוי אשה נאמן רשד"ם חא"ה סי' ע"ה.

סעיף געריכה

(ב) יבמה:    הנה כל הפוסקים מקילין בזה לבד הרא"ש הוא המחמיר עיין מהרי"ק שורש קע"ו. ותשובת מהר"י הלוי סי' י"ב. וכנה"ג הביא כמה פוסקים דכולם מסכימים בעת הדחק ועיגון יש להקל וכן עד מפי עד נאמן וכ"כ בד"מ. ומכ"ש כשיבם מומר דאז הוי ספק ספיקא דלכ"ע יש להתיר כשהעד א' העיד שמת. ועיין תשובת מהר"י מינץ סי' י"ד שכתב אפשר בזמן הזה שאין מתייבמין אלא חולצת היא בעצמה נמי נאמנת שמת היבם ומכ"ש ע"א אף לדעת הרא"ש. ומיהו אין מוכרח עיין ב"ש ובתשובת צמח צדק סי' פ"ח. וכנה"ג בהגהת ב"י.