באר היטב על אבן העזר קלח

סעיף אעריכה

(א) כלום:    ואפשר דתיפסל לכהונה משום ריח הגט דפוסל כל דהו מהרי"ל סי' (ע"ח) [ע"ד].

(ב) מתניו וכו':    עיין ב"ש.

סעיף דעריכה

(ג) לה:    ודוקא שהגט ברשותה משעה שנתנו לה דאם הוציאתו מרשותה צריך ליטלו ממנה. מהרי"ט ח"א סי' נו"ן.