באר היטב על אבן העזר קלו

סעיף געריכה

(א) מגורשת:    ב"ש פסק דלא הוי גט כלל אע"ג דהיו עוסקים מעסקי גיטין ע"ש.

סעיף ועריכה

(ב) שמות:    והא דלא מהני שמות הנשים בסימן משום דיש לחוש שמא קידש אשה במקום אחר ואפי' בזמן הזה דאיכא חר"ג חיישינן שמא עבר חר"ג ב"ש.

סעיף זעריכה

(ג) בשבת:    וה"ה בערב שבת ס"ה להרשד"ם סי' ק"ה.