באר היטב על אבן העזר קלד

סעיף אעריכה

(א) מודעא:    משמע מכל הפוסקים דוקא כשמסר מודעא להדיא אבל גילוי דעת למסירת מודעא לא מהני עיין ב"ש.

סעיף געריכה

(ב) אומר וכו':    כלומר דא"צ לפסול את העדים אבל בזה אין חילוק בין אם יאמר אני מבטל מודעא ומודעות וכו' לבין שיאמר אני מבטל כל דבר שגורם ביטול וכ"כ הב"י עיין ב"ש.

סעיף העריכה

(ג) שיתירו לו:    היינו כשאינו יוכל לכופו ע"פ הדין צריך שיתירו לו כי השבועה הוי ככפיה אבל בודאי אם הדין נותן לכופו לא איכפת לן בשבועתו ב"ש.

(ד) קנין:    צריכים למחול לו הקנין שלא יהיה כאונס. וב"ש כתב אם קבל בקנין א"צ להתיר לו כיון דאין חל מעיקרו. וה"ה דאין חל הקנין שעושים על החליצה ולא מהני הק"ס שמקנין האחים תחת החופה עב"ש.

סעיף ועריכה

(ה) מודעא:    ואז הגט בטל. אפי' אם הוא חייב לגרש כדין ומסר מודעא ולא ביטל המודעא הגט בטל.

סעיף זעריכה

(ו) מרדות:    היינו היכא דחייב לגרש ע"פ הדין ומסר מודעא מכין אותו. ואם אנסוהו שלא כדין ומסר מודעא אינו חייב עונש כלל. עיין ב"ש.

סעיף חעריכה

(ז) הכהונה:    וצ"ע אם קידש אחר אם חוששין לקדושין עיין ב"ש.