באר היטב על אבן העזר קלג

סעיף א עריכה

(א) ביחד:    כתב ב"ח צ"ע אם מסרו בפני אחד וחזר ומסר בפני אחד אם הגט פסול או בטל ע"ש. וב"ש כתב דמצטרפין ע"ש. וכתב ט"ז להני פוסקים דס"ל קדושין בפני ע"א הוי קדושין. ה"ה גט בפני ע"א הוי גט אם ראו עדים שנתן לה הגט ואמר לה הרי זה גיטך והוא לא הרגיש בהם. רצה לשחק בה. אבל אם הוא ידע בהם מגורשת מהר"י טראני בחידושיו על קידושין.

(ב) מסירה:    אבל ע"מ ולא ע"ח כשר לכ"ע עיין ב"ש.

סעיף ב עריכה

(ג) יבשות:    אבל אין עיכוב בחתימה. ט"ז. ב"ש.

סעיף ג עריכה

(ד) עשרה:    והדיינין מן המנין. ואפי' שיהיה בהם קרובים לאיש או לאשה או זה לזה אין בכך כלום ס"ת למהר"י מינץ סי' י"א.