באר היטב על אבן העזר סח

סעיף דעריכה

(א) יין:    ואין אנו בקיאין בשום בדיקה ח"מ.

סעיף זעריכה

(ב) עליו:    ובזמן הזה מקדשים תחת החופה ואין מייחדים שום אדם עם הכלה אז אם נמצא שאינה בתולה מותרת לבעלה כי בודאי זנתה קודם החופה.

(ג) לו:    אבל אין לה כתובה דלענין כתובה ליכ' אלא חדא ספיק' שמא תחתיו נאנסה אבל אם נבעלה קודם לכן הרי כנסה בחזקת בתולה ואין לה כלום ח"מ. וכתב ב"ש מזה נשמע אם היה ספק ספיקא לא היתה מפסדת הכתובה ומהני ספק ספיקא להוצי' ממון. וט"ז חולק ע"ש. ועיין כנה"ג.