באר היטב על אבן העזר סז

סעיף בעריכה

(א) הראשון:    דאינו סומך על העדים מאחר דנשאת סבר לשבחה אומרים כן. ואם נשאת אחר שפירסה נדה ומת קודם שתטהר יש לה טענות בתולים דלא מחזקינן ליה בחזקת רשיעא שבעל בהיותה נדה כנה"ג.

סעיף העריכה

(ב) אין לה:    ואף תוס' אין לה ד"מ ומהרי"ט וע' ח"מ. אם נכנסה בחזקת בחולה ונמצאת בעולה אפי' באונס מפסדת כתובתה ותוס' מהרי"ט.

סעיף יאעריכה

(ג) אביו:    אבל הב"ד אין משיאין הקטן. והרב רמ"א כתב ואפילו השיאוה ב"ד והוא תמוה ב"ש ח"מ.

(ד) יש לה:    וא"צ קדושין אחרים ב"ש.