באר היטב על אבן העזר סט

סעיף בעריכה

(א) ועונתה:    הרמב"ם ס"ל דשלשתן מן התורה. והרמב"ן והר"ן ס"ל עונה מדאוריית' ומזונות וכסות מדרבנן. והרא"ש והמגיד ס"ל מזונות מדרבנן. ועונה וכסות מדאוריית' עיין ב"ש. ועיין מה שהקשה הכ"מ רפי"ב מה"א על המגיד משנה ע"ש. ואישתמיטתי' לבעל הכ"מ דברי המזרחי פרשת ואלה המשפטים ע"ש שוב ראיתי שהש"ך על ח"מ סי' צ"ז ס"ק י"ז הרגיש ג"כ בזה יע"ש.

סעיף דעריכה

(ב) עושה:    מלשון זה נראה לדקדק דדוק' באמרה איני נזונית ואיני עושה שומעין לה. אבל אם היתה עושה אלא שאומרת איני נזונית ואיני נותנת לך אין שומעין לה. אבל מה אעשה שלא מצאתי חילוק זה בשום פוסק כנה"ג.

(ג) אשלם לך:    והיינו כשהיא מרוצה לכך. אבל בע"כ לא ב"ש.

סעיף ועריכה

(ד) עונתה:    מפני שמתנה ע"מ שנתב בתורה בדבר שאינו של ממון. ודוק' בתנאי בעלמ' בלא קנין אבל בקנין אין אחר קנין כלום סמ"ע סי' כ"ב ס"ק ט"ו.

סעיף זעריכה

(ה) ארוסה:    וכן אם התנה עמה בעודה ארוסה שלא תהיה שעבודי כתובתה על קרקעות מהני רשד"ם חח"מ סי' רכ"ה.