באר הגולה (רבקש) על חושן משפט שטו

(א) כבר כתבו המחבר בסימן קצ"ה ס"ט ומבואר במ"ש שם וכתב המרדכי בפרק האומר בקידושין בשם ראבי"ה ☜על אשה אחת שהשכירה בית מראובן לדור בו מפסח ועד עצרת והיא קבל' אצלו קודם פורים לביתו במדת חסד או מחמת דבר אחר ועתה חזר בו קודם פסח ופסק דיכול לחזור בו דכל חזקה לא מהני אלא אחר גמר מעשה שראוי להחזיק מיד עכ"ל ואם קנה בא מהדרכי' ומחל' ☜לא מהני מחיל' עד שיחזיר ויקנה בא' מהקנינים כ"כ ריב"ש סימן תקי והביא' הסמ"ע

(ב) וכ"כ המחבר בסימן רכז סעיף ל"ב וע"ש

(ג) ל' רמב"ם רפ"ז מהלכות שכירות וביאר שם שהשכירות מכירה לזמן קצוב הוא וכתב ת"ה וזה פשוט ומפורש בפרק הזהב (בבא מציעא דף נו ע"ב)):

(ד) כתב ה"ה ג"ז פשוט:

(ה) טור ס"ד בשם תשו' הרא"ש כלל א סימן ז וביאר שם דקרקע בחזקת בעליה עומדת לכל ספק הנולד ביניהם אם בא לשנות המנהג המדינה

(ו) שם ס"ה בשם תשו' הרא"ש כלל א סי"ח

(ז) וכיוצא בזה כתבתי בשם הריב"ש בסימן שלא ס"ג וכ"כ לעיל ריש סי' קפב לענין שליח וע"ל ר"ס שד"מ מזה בהגה שם: