אסתר רבה א אאסתר רבה · א · א · >>


א.    [ עריכה ]
"וַיְהִי בִּימֵי [אֲחַשְׁוֵרוֹשׁ הוּא אֲחַשְׁוֵרוֹשׁ]":

  • א"ר יהושע בן קרחה: שהשחיר פניהם של ישראל כשולי קדירה.
  • ור' ברכיה אמר: שהכחיש ראשן של ישראל בצום ותעניות.
  • ר' לוי אמר: שהשקה אותן רוש ולענה.
  • ורבי יודא בר' סימון אמר: שבקש לקעקע ביצתן של ישראל.
  • ור' תחליפא בר בר חנה אמר: שהיה אחיו של ראש, אחיו של נבוכדנצר. וכי אחיו היה? והלא זה כשדי וזה מדיי?! אלא זה ביטל מלאכת בית המקדש וזה החריבו, לפיכך השוה אותם הכתוב כאחד, הה"ד (משלי יח, ט) : "גַּם מִתְרַפֶּה בִּמְלַאכְתּוֹ אָח הוּא לְבַעַל מַשְׁחִית" "גַּם מִתְרַפֶּה בִּמְלַאכְתּוֹ" זה אחשורוש שביטל מלאכת ביהמ"ק "אָח הוּא לְבַעַל מַשְׁחִית" זה נבוכדנצר שהשחית בהמ"ק.


ד"א, "אֲחַשְׁוֵרוֹשׁ", ר' יהודה ור' נחמיה:

  • חד אמר "אֲחַשְׁוֵרוֹשׁ" שהרג אשתו מפני אוהבו "הוּא אֲחַשְׁוֵרוֹשׁ" שהרג אוהבו מפני אשתו,
  • ור' נחמיה אמר: "אֲחַשְׁוֵרוֹשׁ" שבטל מלאכת בהמ"ק "הוּא אֲחַשְׁוֵרוֹשׁ" שגזר עליו שיבנה. וכי הוא גזר? והלא כורש גזר?! אלא כתיב (עזרא ו, ג): "בשנת חדא לכורש מלכא", באותה שעה נכנסו כל סנקליטין שלו אצלו, אמרו לו "אביך גזר עליו שלא יבנה ואת גוזר עליו שיבנה?! וכי יש מלך מבטל גזירות מלך?!" א"ל: הביאו לי קינסין הנעתקין. מיד הביאו לו, הה"ד (שם, ב) "וְהִשְׁתְּכַח בְּאַחְמְתָא בְּבִירְתָא". מה כתיב ביה? (שם ד, כא) "כען שימו טעם לבטלה". א"ל: ומי כתיב לעולם?! לא כתיב אלא "עַד מִנִּי טַעְמָא יִתְּשָׂם", מאן אמר לי שאילו היה אבא קיים לא היה בונה אותו? לפיכך הוא כוללו עם הנביאים, הה"ד (שם ו, יד) "ושבי יהודיא בנין ומצלחין וגו'".