אסתר רבה א ב

<< · אסתר רבה · א · ב · >>

ב.

"הוּא"
חמשה לרעה וחמשה לטובה חמשה לרעה:

חמשה לטובה:

ר' ברכיה בשם רבנן דתמן: אית לן חד דטב מכולהון (תהלים קה, ז): "הוא ה' אלהינו בכל הארץ משפטיו" שמדת רחמיו לעולם: